Veckan som gått 9 februari till den 15 februari 2019

Vänsterns hat leder till Sveriges tillbakagång och i förlängningen till samhällets kollaps

Sammanfattning
Vänstern vill att den västerländska kulturen ska gå under då de ser det som bästa sättet att vinna kampen. En del av detta är att förstöra samhällskontraktet som behövs för ett fungerande samhälle.
För att dölja vad som pågår undviker man att förknippa Sverige med socialism, istället betonar man "allas lika värde", men att ha den uppfattningen krävs bara av svenskar. På invandrarna ställs inte det kravet.
Välfärdsstatens övergripande syfte är att införa elitens mål och intressen.
Media hjälper till genom att filtrera och tillrättalägga så att allt verkar normalt och de verkliga problemen inte kommer upp till ytan. Media har upphört att granska makten och istället blivit en propagandakanal för makten.
Staters fall, här det socialistiska Sverige, kännetecknas av att politikerväldet vänder sig mot det egna folket exempelvis genom att prioritera icke-medborgare före medborgare, och att medborgarna ställs mot varandra. Detta drivs av det socialistiska etablissemangets oresonliga hat mot den demokratiska oppositionen. Etablissemanget avhumaniserar politiska motståndare på ett sätt som tidigare bara setts i upptakten till aktiva folkmord. Det är uppenbart att politikerväldets jämte medlöpares politik går ut på att avskaffa Sverige som en självständig nation. De gör det på uppdrag av de globala kapitalisterna.
Svenska folket präglas av organisationsförmåga och laganda. Med rätt incitament, kan dessa egenskaper ge mycket goda resultat och då det dessutom finns förnuft, flit, målmedvetenhet, kreativitet och ansvarstagande hos ursvenskarna så kanske vi ur ruinerna av ett förgånget socialistiskt Sverige har möjlighet att bygga ett fritt, demokratiskt Sverige. En av de första åtgärderna vi måste göra är att skapa en eller helst flera oberoende TV-kanaler, men det räcker inte. Vi måste också se till att våra budskap når fram och det kräver många olika insatser då vänstern är mästare på att manipulera och äger nästan alla större mediakanaler. Exempel på vad som kan göras är dels att prata lite politik med alla vid alla tillfällen, skriva lite mer till olika sajter, skriva och sprida texter på sociala media, anonymt eller inte, vara med och crowdfunda opinionsbildare som skriver eller rentav gör något praktiskt, skriva till lokaltidningar och lokalpolitiker och rikspolitiker, engagera oss i något politiskt parti, väsnas i Almedalen, börja bära åsiktsknappar på jackkragen, starta alternativa föreningar för oss själva eller för barn/ungdom/äldre, göra egna filmer och publicera dem.

 1. Sveriges problem är att det dysfunktionella politikerväldet agerar i maskopi med det dysfunktionella mediaväldet - Del I
 2. Sveriges problem är att det dysfunktionella politikerväldet agerar i maskopi med det dysfunktionella mediaväldet - Del II
 3. Ut med det gamla, socialistiska Sverige, in med det nya, demokratiska Sverige!
 4. Vänstern kan konsten att manipulera

Veckan som gått 2 februari till den 8 februari 2019

PK-isterna skapar nästa civilisationernas krig

Sammanfattning
En obehaglig rubrik. Den kan tyvärr bli sann om inte PK-ismen stoppas. När ska svenskarnas politiska medvetande bli så stort att man ser att maktens politiker leder oss mot katastrofen? Måste det bli totalt kaos innan majoriteten vaknar?

Dagens politiska system är dysfunktionellt. Vad folket säger i val, påverkar inte politikerna. De gör t.o.m. tvärtom och driver på så sätt på undergången. För att få kontroll över medelklassen och underklassen har globalisterna bildat en allians med socialisterna. Då de redan kontrollerar den tredje statsmakten (etablerade media) är den ett utomordentligt propagandainstrument, speciellt som de flesta litar på den.

All opposition stämplas som odemokratisk, samtidigt kommer den ena opinionsyttringen efter den andra från PK-isterna själva och vill ha en "upplyst despoti". Globalismen blir den nya fascismen. Det presenteras ständigt nya förslag som inskränker människor frihet och begränsar deras ekonomi, ofta med hänvisning till klimathotet. Detta leder till ett obehagligt samhälle där vissa människor har mest rättigheter och andra har mest skyldigheter.

Den stora konflikten i västvärlden står mellan uppfattningarna att individen har ett värde och att endast makten har ett värde. Uttryckt på annat sätt: "Mellan logos och individen främst" respektive "makten framför allt". Det gör att makten inte ser poängen med att diskutera utan tvärtom försöker undertrycka diskussionen.

Men vad man än gör så är det ekonomin som vinner. Fri invandring kan inte förenas med ett välfärdssamhälle. Sverige saknar redan ekonomisk förmåga att hantera kommande kriser. Vi är i praktiken mycket högt belånade, nästan som Japan fast det förtigs av makten. Vi är troligen på väg mot ett kallare klimat, medan politikerna kämpar mot ett varmare, så alla åtgärder bli fel och vår ekonomiska katastrof påskyndas.

Ett obehagligt inslag i samhället idag är att politikerna försöker hindra meningsmotståndare att föra fram sina åsikter genom att beröva dem deras plattformar för kommunikation och även inkomster. Det behövs en ny idévärld, men hur ska den kunna spridas till befolkningen om det inte finns lämpliga plattformar. Det behövs en ny och äkta Public Service, som inte är maktens megafon utan folkets. En fri och streamad TV-kanal är en del av detta.

Om PK-ismen får fortsätta så kommer ett oreformerat islam att breda ut sig och då vet vi inte vad som kan hända.....

 1. Hur många skall våldtas innan svensken ser orsak och verkan?
 2. Nyfascismen breder ut sig via globalismen
 3. Politiska konflikten i västvärlden står mellan uppfattningarna att individen har ett värde och att endast makten har ett värde
 4. Det är i sista hand alltid ekonomin som vinner
 5. Deplattformering eller ”No platforming”

Veckan som gått 26 januari till den 1 februari 2019

Veckans tema – Är PK-ismen i grunden ett psykologiskt problem?

Sammanfattning
PK-ismen har ersatt kunskap och beprövad erfarenhet med ideologi, vilket exemplifieras av att de ljuger om sakförhållanden och förvanskar verkligheten, som Morgan Johansson om invandringen nu senast.
Vänstern vill ha underlägsna människor, som kan ges omsorg och i gengäld röstar på vänstern, så att makten kan bibehållas och därmed närheten till "köttgrytorna" (ingen veganism här).
Trots en markant ökning av kriminalitet, våld, våldtäkt och elände, så lyckas vänstern med hjälp av media undertrycka sanningen. Varför? "De vill ha det så här"!
Man kan tycka att västerlandets tolerans mot kommunism och islam är ren och skär dumhet och kanske gäller politikerna, men när verkligheten och sanningen förtigs för folket är det inte lätt för dem att förstå vad som är på gång. Frågan är bara när det "kokar över" och resulterar i våld. Kanske verkligheten blir avgörande.
Indoktrinering sedan förskolan har fått svenskarna (80%) att tro att ett socialistiskt samhälle är förutsättningen för ett tryggt samhälle med välfärd. Att det inte är sant kanske rånen, våldtäkterna, sjukvårdsköerna, skolkatastrofen, bostadsbristen, polisbristen mm när de drabbar alla oavsett bostadsort få tillräckligt många att förstå. Tryggheten minska hela tiden, se på Uppsala där ungdomsjouren uppmanar tonårsflickor som känner sig rädda att inte röra sig ensamma ute ens på dagtid.
För att hålla skenet uppe så länge som möjligt, försöker socialdemokraterna (och hela 7-klövern) undvika att ta en sakdebatt och istället svara med ett ideologiskt ställningstagande. Faktum är att Sverige inte är någon riktig demokrati utan en "låtsasdemokrati", där det multikulturella projektet ska genomföras till varje pris oavsett vad svenskarna tycker. Om det lyckas så har globalisterna och fascisterna vunnit!
Vi i den demokratiska oppositionen har därför till uppgift att vända utvecklingen. I Sverige finns kanske fyra handlingsvägar, som troligen alla måste användas och som ni kan läsa om i slutkapitlet.

 1. Vänsterns strävan efter absolut makt döljs bakom falsk godhet och falsk humanism
 2. Statens huvuduppgift enligt vänsterns grundlag är att måna om välfärdsstatens klienter
 3. Socialdemokraternas affärsidé bygger på falsk trygghet
 4. Vänstern har kommit till vägs ände – Sverige är en låtsasdemokrati

Veckan som gått 19 januari till den 25 januari 2019

Veckans tema – Laterna Magica – Den svenska parlamentarismen

Sammanfattning
Kampen mellan totalitärerna och några yrvakna demokrater i olika länder om västvärldens framtid har börjat. Man frågar sig varför inte fler reagerar på att bli behandlade som andra klassens medborgare, men svaret är att man är förd bakom ljuset. Normalitet och extremism har bytt plats i Sverige. Politiker och media har ersatt demokrati, yttrandefrihet, rättsstatsprinciper, nationellt självbestämmande och verklig marknadsekonomi med överstatlighet, totalitarism, planekonomi och atomisering av "plebejerna" i syfte att skapa lydiga konsumenter och rikedom och mer makt för sig själva.
Varför är det så i Sverige, när det inte alls är lika genomfört i våra närmaste grannländer? Det kan bero på att Socialdemokraterna förvandlats till ett kallhamrat yrkesnätverk för politiska karriärister. Det har också smittat av sig till de flesta andra etablerade partierna.
Att det dessutom är partiledningarna som utser riksdagskandidater och att man inte kan stryka på valsedlarna, gör att de styrande kan bita sig fast vid makten och folkets inflytande är begränsat.
Om Sverige hade valt rätt väg hade vi kunnat ha en ekonomi som varit bättre än Schweiz. Vi hade en välutbildad befolkning och ett välordnat samhälle med god tillgång till naturresurser som malm och skog. Idag håller detta på att raseras och vi är på väg mot en MENA-ekonomi, vilket är extra allvarligt i ett kallt klimat där vi redan måste importera mer än hälften av alla livsmedel. Samtidigt måste vi försörja ett par miljoner människor som inte kan bidra till samhället då det inte finns arbetsuppgifter som passar.
Förståelsen av detta har inte nått medborgarna ännu, då korrekt och ovinklad information inte släpps fram av etablissemanget. Svenskens intresse för politik är litet då det konkurrerar med den ännu så länge upplevda bekvämligheten. Det är alltså viktigt att bryta det informationsvakuum som råder.

 1. Skall all offentlig makt utgå från folket eller globalisterna?
 2. Ett demokratiskt system i upplösning
 3. En regeringsbildning som saknar legitimitet
 4. Vad kommer efter socialismen och globalismen, dvs. PK-ismen?
 5. Hur ser ett konservativt och äkta demokratiskt samhällssystem ut?

Veckan som gått 12 januari till den 18 januari 2019

Veckans tema – De första tecknen på ett folkligt missnöje
Sammanfattning
Först studerar vi globalismen och vad den innebär för människorna som drabbas av den och därefter ser vi på situationen i Sverige och konstaterar att det börjar växa fram en opposition. Den triggas av den ökande kriminaliteten, som delvis kan beskrivas som ett lågintensivt inbördeskrig, och av minskande kvinnofrid. Människornas trygghet har minskat och den insikten sprids i allt bredare grupper. Inte bara tryggheten har minskat utan också stora gruppers levnadsvillkor har blivit sämre, vilket inte minst händelserna i Frankrike med de Gula Västarnas aktioner visar. I Sverige slösas pengarna bort genom felaktigt riktade bistånd både inrikes och utrikes och resurserna kommer inte befolkningen tillgodo.
Minskande kvinnofrid är en realitet och vi ser närmare på detaljerna om detta begrepp och hur situationen har utvecklat sig.
Ett annat allvarligt problem är att Sverige inte har koll på de potentiella terrorister som finns i landet och vi refererar en källa inom säkerhetstjänsten som beskriver allvaret.
Slutligen frågar vi oss vad kan vi göra? En anledning till att det gått så långt i Sverige (och i Väst) är att de flesta människorna inte är korrekt informerade om sakernas tillstånd. Detta kan i hög grad skyllas på etablerade media som nästan uteslutande för fram det politikerstyrda narrativet och bagatelliserar de problem som finns. Här har Nya och oberoende media en stor uppgift som bara kan uppfyllas genom en kraftsamling av så många nya mediaalternativ som möjligt och genom att göra dessa kända och lästa. Det räcker dock inte med bara text utan bild och video (TV) är avgörande. Nya och spännande TV-kanaler måste etableras och då internet finns, så är det möjligt.

 1. Folket har börjat göra uppror mot globalister och socialister i Västeuropa
 2. Vad är det som pågår i Sverige?
 3. Kvinnofrid
 4. Sverige är inte längre en självständig nation
 5. Kraftsamling av alternativmedia, eller Nya Media

Veckan som gått 5 januari till den 11 januari 2019

Veckans tema – Det vill ha det så här – Hur väcker man en indoktrinerad befolkning?

Svenska politiker har under 50 år försökt bygga en socialistisk utopi - och de har lyckats! Samtliga, oavsett färg, har byggt vidare på det socialistiska välfärdssystemet, men har upptäckt att väljarna inte blivit helt nöjda och istället för att ändra inriktning så har de bestämt sig för att byta ut dem. De flesta väljarna har ännu inte märkt så mycket av problemen, men i någon mån av utbytet. Det har dock börjat "gnissla" här och var och alltfler drabbas och ser att något är fel.
PK-ismen, som idag är den lära som driver "bygget", omfattar inte bara politiker utan den har också infiltrerat hela statsapparaten, de flesta organisationer och många företag, speciellt de som är beroende av skattefinansierade uppdrag. Trots "gnisslet" framhärdar de, då de vill vara kvar vid makten och "köttgrytorna".
En bidragande orsak till att folket accepterar detta är att socialismen och PK-ismen ersatt religionen. Svenskarna har blivit "hjärntvättade" ända från småbarnsåldern och många tror t.ex. att man löser alla mänskliga problem med att vara snäll och att ge bidrag, gärna med andras pengar. Svenskarna måste alltså avprogrammeras! Det kan ske genom en katastrof, som säkert kommer så småningom när pengarna tar slut och det gör de med nuvarande inriktning. Vill vi däremot undvika katastrofen måste inriktningen ändras snabbt och det kan bara ske om medborgarna blir medvetna om problemen och förstår att de både kan och måste göra något för att byta ut nuvarande ledare. Alternativmedia, som representerar verkligheten och förstår problemen, måste därför kraftsamla för att informera och avprogrammera medborgarna. Detta måste ske snarast och gärna före EU-valet (och kanske extravalet) men definitivt i god tid till valet 2022. Då kanske vi kan rädda det Sverige vi trodde vi byggde i mitten på 1900-talet.

 1. Den humanistiska stormakten är synonymt med en socialistisk utopi
 2. De vill ha det så här
 3. Sveriges styrande tittar på utfallet för den egna makten
 4. Ideologi kontra kristendom
 5. Vad kommer att väcka en majoritet av svenskarna?

Veckan som gått 29 december 2018 till 4 januari 2019

Veckans tema – Det nya normaltillståndet – när skall svenskarna vakna?

Alltfler har blivit medvetna om att det svenska samhället - ja inte bara det svenska utan nästan hela Europa - har problem.
En grundläggande skillnad mellan dem som idag driver samhällsutvecklingen (samhällsavvecklingen?) och de som opponerar sig, kan beskrivas med orden "Globalism" kontra "Nationalism". Vi beskriver sedan hur detta appliceras på Sverige, med resultatet att det idag finns tre klasser: Härskare, Samhällsbärare och Bidragstagare.
Vi förklarar också hur Härskare styrs av psykologiska och ekonomiska faktorer. Makt drar till sig människor med psykopatiska och narcissistiska drag och makthavare missar att den viktigaste faktorn för ekonomisk utveckling är kvaliteten på medborgarna, inte kvantiteten.
Avslutningsvis diskuterar vi vad vi kan göra för att åstadkomma bättring och hur vi kan kraftsamla.

 1. Det är dags att ta av silkeshandskarna
 2. Globalism kontra Nationalism
 3. I Sverige framträder tre klasser: Härskare, Samhällsbärare och Bidragstagare
 4. Vad förklarar globala företagsledares och politikers tunnelseende?
 5. Ett öppet motstånd mot de totalitära krafterna

Veckan som gått 21 december till 28 december 2018

Helgläsning mm (uppdaterad 29 december)
Motvikt har tagit mellandagsledigt, men vill rekommendera några läsvärda artiklar och ett par videofilmer.
Artiklarna handlar om Afghanistan av Helena Edlund och om läkemedelsindustrin av John Virapen.
Filmerna handlar om hur konstruktivism kan göra verkligheten irrelevant (norska Hjernevask) och om att "global warming" är ett påhitt som motbevisas i en videoföreläsning av Ivar Giaever, Nobelpristagare i fysik. I en annan video beskriver Jordan Peterson hur insatserna mot klimatförändringarna leder till splittring mellan folkgrupper.
Hans Holmén diskuterar i en artikel i Pharos om klimatet är en ödesfråga.

Veckan som gått 15 december till 21 december 2018

Veckans tema - Klimatångest
Enligt Vårdguiden 1177 så är ångest en intensiv känsla av obehag och oro som känns i kroppen. Ofta kommer ångesten utan att det finns något tydligt yttre hot.
Dagens vanligaste ångest är Klimatångest som drabbar nästan varannan svensk. Framförallt är det unga kvinnor som lider av klimatångest.
Enligt en undersökning av Sifo tror hälften av svenskarna att klimatförändringarna kommer att påverka deras liv negativt om 20 år. Några orsaker som uppges är sjukdomar, vattenbrist, smältande glaciärer, stormar, extremväder och massutrotning av djur.
Här följer några tips om hur du kan bota din klimatångest genom att läsa detta och en bok som finns på nätet och tillämpa lite sunt förnuft.

Veckan som gått 8 december till 14 december 2018

Veckans tema – Det goda samhället för vem – Meritokrati eller Malokrati?

Vi visar vilka som är de nya totalitärerna, som Roland Huntford beskrev i sin bok om Sverige, och hur deras verksamhet leder till ofrihet och dyrkan av trygghet.
Kommer samhället att förändras i ordnade former eller blir det våldsamt? Det beror på några förändringsfaktorer som vi diskuterar mer i detalj. Politikeraktivism är en av dem. En annan är globalismen. Dessutom har aktivisterna ersatt Gud med sig själva. Det personliga ansvaret att göra gott, och inte ont, har flyttats från individen till kollektivet som styrs av politiker.
För att motverka detta måste alternativa media bli mer relevanta och kända av allmänheten samt anpassade till den moderna människans krav på tillgänglighet och intressant innehåll.

 1. Aktivisterna - De nya totalitärerna
 2. Två frågor
 3. Förändringsfaktor politikeraktivism
 4. Vänstern (aktivisterna) ser inte sin egen ondska
 5. Vad är det för skillnad mellan Jesus Kärleksbudskap och vänsterideologin?
 6. Vägen framåt

Pages