Veckans krönika 7 april till 11 april 2019

Förra gången socialismen vandrade på våra västerländska gator var i Tredje riket – eller När demokratin har misslyckats

Aurora inleder Veckokrönikan med reflektionen att … ”är det inte redan för sent … Vad man … inser … är att man i Sverige har uppfört sig precis lika fel som tyskarna gjorde när det ledde fram till Hitlers makt. Man skrattade och tog honom inte på allvar. Med kända följder. Nu står vi här i Sverige när det är försent att vända vansinnet.”

Politikerväldet i Det Nya Sverige, det PK-istiska Sverige, har i praktiken lämnat över allt reellt politiskt ansvar till EU och FN, vilket innebär att politikerväldet, i stort sett, enbart verkställer EU:s och FN:s direktiv/intentioner. Politikerväldet bekymrar sig inte om vart Det Nya Sverige är på väg, då det egentligen inte är deras ansvar. Däremot har politikerväldet ökat sin makt genom att ytterligare inskränka det som fanns kvar av demokrati, och av det som finns kvar av yttrandefrihet, samt fyllt, och fyller på med röstboskap för skattebetalarnas pengar (vilket är ett gigantiskt bedrägeri). Politikerväldet består idag av sju olika fraktioner av ett och samma parti, det socialdemokratiska, eller PK-partiet. Till skillnad mot exempelvis Sovjetunionen, eller DDR, finns det även ett icke-oppositionsparti. Detta icke-oppositionsparti tillåts vara ett icke-oppositionsparti bara för att Det Nya Sverige utåt, gentemot omvärlden, skall kunna hävda att Det Nya Sverige, trots att alla bevis pekar i motsatt riktning, är en demokrati i en formell bemärkelse.

Lennart Bengtsson framhåller att Det Nya Sverige har … ”tillåtit en migrationspolitik som per capita med en faktor tre överträffar migrationen till USA under toppåren på 1880-talet utan att ens debattera detta.” Mångkultur och massinvandring av ekonomiska bidragstagare från dysfunktionella länder är ett politiskt medel för att inte bara behålla utan förstärka samhällets socialistiska/marxistiska inriktning. Kulturrevolutionen i Kina varade mellan åren 1966-76. En fråga, i vilken utsträckning har kulturevolutionen påverkat den svenska politiken under motsvarande period? I 1974 års regeringsform, exempelvis i 1 kap 2 §, stadgas att staten har huvudansvaret för den enskildes välfärd, vilket är i överensstämmelse med vad ett socialistiska/marxistiska samhälle stadgar. Vidare, i samma paragraf, står det att ”den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde”, vilket är en direkt översättning av den marxistiska dogmen att samhället skall vara ett klasslöst samhälle.

Patrik Engellau skriver att … ”vi borde snarast upphäva den av riksdagen år 1975 unisont antagna lagen om att Sverige ska vara ett mångkulturellt samhälle. Om inte ens nationalkulturellt homogena företag kan få ihop det på ett bra sätt på grund av sina subkulturer, hur skulle då kunna en sammanslagning av kulturellt sett helt olika folkslag kunna fungera?”

Eva Danielsson pekar på att … ”det finns väl ingenting som tyder på att socialdemokratins ledning har några betänkligheter över sitt stöd och sin samarbetspakt med islamister. De fortsätter importera muslimer som väljarbas mot utlovad islamistisk representation inom svensk politik. De fortsätter ge mångmiljonbelopp till olika islamistföreningar liksom u-landsbistånd till palestinierna som öppet bedriver terror mot judar och Israel. De avsätter partikamrater som ärligt vill motarbeta hedersbrott och extremism. Regeringen tänker smyga ”hem” IS-terroristers barn och troligen även IS-mördarna själva. Osv…”.

Mohamed Omar för ett samtal, utifrån George Orwells dystopiska roman 1984, med Dolf om likheter mellan romanens samhälle och Det Nya Sverige. Dolf förklarar att … ”romanen 1984 handlar om ett framtida totalitärt samhälle, Oceanien. I Oceanien finns en provins, Airstrip One, som är före detta Storbritannien, där handlingen utspelar sig.”

”I romanen träffar Winston Smith en tjej som han inleder ett förhållande med. Samhället är gravt sexualfientligt. Sexualiteten skall reduceras till rent barnalstrande. Det skall inte finnas någon glädje, eller känslor. Winston Smith påbörjar en romans med en tjej i smyg. De två blir arresterade av tankepolisen. I den avslutande delen av romanen försiggår ett samtal med huvudpersonen Winston Smith och hans övervakare O’Brien. Winston Smith utsätts för en indoktrinering. Winston Smith plockar av masken av politikerna, han plockar fram den råa makthungern, och visar den i all sin nakenhet. Utan några skygglappar eller någonting. Det finns en sekvens, där övervakaren O’Brien utsätter Winston Smith för tortyr. När O’Brien frågar Winston Smith – varför tror du att vi gör det här? – varför går vi så långt att vi kontrollerar och styr medborgarna? – Winston Smith börjar med att svara att – det är väl därför att ni inte vet bättre, att ni förstår vad som är bäst för oss. O’Brien lägger allt det där åt sidan och klargör att – vi skiter fullständigt i det här, det enda vi är intresserade av är makten. Vi vill ha järnkontroll, och vi ger oss inte förrän vi har total kontroll, inte bara över hur ni beter er, utan även vad ni tycker och tänker, era känslor, vem ni älskar. Vårt ultimata mål är den totala kontrollen. Här återfinns den berömda meningen – om du vill se en bild av framtiden, tänk dig en människas ansikte, med en stövel i ansikten för all evig tid.”

Dnam Eksnads reflektion är att … ”först så tycker jag mig kunna se precis de slagord som nämns, ”krig är fred” används ju av både vänstern och islamister, man gör oss en tjänst om man tar otrogna av daga, men det är mycket slugare i verkligheten, exempelvis så används i USA nu att ”ord är våld”, vilket både tjänar syftet att rättfärdiga våld och ger vänstern en ursäkt att inte ge sig in i ärlig dialog, och ”okunnighet är styrka”, kan detta manifesteras bättre än av Greta?”

”Det jag tycker är slående det är hur mycket värre verkligheten är än dikten, för det underliggande instrumentet som används i 1984 är våld och tvingande makt, som i förebilderna kommunism och nazism, så man blir fastbunden på ett bord och tvingad, men det vi lever med idag är ju långt värre än vad Orwell beskrev … för det är inte så lätt att bara med en stövel i nyllet få folk att verkligen tro på storebror, man säger att man tror, men många ljuger, och endast av rädsla så upprepar de mantrat.”

”På mig så är det verkligt ondskefulla i PK-ismen, och här spelar Sverige och socialdemokratin ingen liten roll, det är att man tagit KÄRLEKEN istället för stöveln och gjort den till sitt vapen.”

”Det är som en utveckling av 1984, man har medvetet eller omedvetet förstått att folk inte är så onda som dessa diktaturer och Orwells samhälle kräver, och har därför manipulerat folks goda vilja, deras kärlek och medkänsla, istället för att rakt av uppmuntra de onda sidorna och explicit våld.”

”Det ligger ju i romanen, ”double-speak” (Red. dubbla budskap, eller tvetydighet) och hyckleri, men dras inte till sin logiska slutpunkt, genom att manipulera folks godhet, så att den blir totalitär ondska, så har man lyckats få folk att bli PK-ister, utan en stövel i ansiktet.”

”Så idag har vi också intelligenta människor som är så djupt indoktrinerade att man talar om ”banal godhet”. Det går inte att överge tanken att detta drivs av godhet, och istället se det för vad det är, ondska, att de verkligen VILL ha det så här.”

”Så jag tycker den verklighet vi lever i på många sätt är värre än Orwells, ingen stövel behövdes. Fast kanske jag tar fel, för vi dissidenter lever farligt, för att vara dissident smittar, sanningen smittar, så stöveln kommer kanske, vi på Det Goda Samhället lever nog farligt, storebror ser oss.”

Dolf ger sin syn på Dnam Eksnads reflektion:
”Jag ser i det närmaste det vi har idag som ett mellansteg. Vi har ett ”snällt” 1984-samhälle därför att vi ännu så länge har ”demokrati”. Jag tror att risken är stor för att stöveln i ansiktet kommer så småningom, och tyvärr ganska snart. Det som finns emellan vårt nuvarande ”snälla” 1984-samhälle och storebrors ”stöveln i ansiktet”-samhälle är yttrandefriheten som man genom manipulation är i full färd med att försöka avskaffa inom demokratins ramar. När man väl lyckats med det åker nog silkesvantarna av.”

Dnam: … ” Jo, fast jag tycker mig se att man hittills lyckats få folk att köpa detta 1984 som jag anser att vi lever i just nu, genom att inbilla dem att det är gott, att de är goda …”.

Kolosserbrevetkap3 - mörkrets makter känns igen enligt följande:

”Ve dem som kallar ont för gott och gott för ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, surt till sött och sött till surt!” Jesaja 5:20.

Sverige, eller Det Nya Sverige, är ännu så länge ett ”soft” ”1984-samhälle”, därför att vi ännu så länge har någon form av formell ”demokrati”. Men samhället är på väg att utvecklas mot ett ”hard” 1984-samhälle”, som naturligt följer på de allvarliga inskränkningarna i yttrandefriheten, den repressiva lagstiftningen, som exempelvis den godtyckliga HMF lagstiftningen, den strikta rättspositivistiska rättsordningen, det korrumperade politiska systemet eller väldet, det korrumperade ”fake news” väldet, den korrumperade statsapparaten, etc.

Fredrik Östman poängterar att … ”förra gången socialismen vandrade på våra västerländska gator, (det var) i Tredje riket.”

Parallellen till Tyskland på 1930-talet är uppenbar. Nationalsocialisterna avsåg att skapa det ultimata socialistiska ”1984-samhället”, som skulle befolkas av ”arier” (vad det nu är). Speciellt judar, men även andra ”Untermenschen” skulle elimineras. ”Arierna” betraktade sig som överlägsna (och som de ”goda” – likt vår tids PK-ister - jämfört med) de senare, därför skulle ”arierna” inte beblanda sig med de ”underlägsna” människorna. Idag fokuserar PK-isterna på ras (identitetspolitik), att den vite mannen är ”ond, och betraktas därmed underlägsen övriga raser! Målet är att skapa en överlägsen ras i form av en homogent blandad ras, den Eurasien-Negroida-rasen. PK-isterna, med hjälp av islam, går därmed i Herr H:s fotspår. Vad som är nytt är retoriken, målsättningen är den samma, ett Utopia – du sköna nya värld - fritt från ”störande element”.

PK-isterna betraktar sig, moraliskt sett, som övermänniskor, de är de ”goda” människorna, medan vi övriga är de ”onda” människor, dvs. ”Untermenschen”. Erfarenhetsmässigt lär det inte dröja länge innan PK-isterna börjar eliminera oss fysiskt. Socialt, genom att tillämpa härskarteknik, har PK-isterna, på ett liknade sätt som i Tyskland på 1930-talet, redan eliminerat oss.

Exempelvis, vem kan arbeta i en offentlig verksamhet om arbetsgivaren misstänker att du röstar på SD, eller med Niklas R:s ord … ”om du inte är politiskt korrekt blir du uthängd, din karaktär mördas i medierna, dina vänner skräms bort och du får sparken eller alla offentliga investeringar i ditt bolag dras tillbaka (vilket de flesta företag på ett eller annat sätt har i Sverige med tanke på den OFANTLIGA offentliga sektor vi har för ett sådant litet land som vi är) samt trycket på alla andra företag att distansera sig från dig för att inte bli av med sina affärskontakter.”

EU stödjer Coudenhove-Kalergi-planen, det paneuropeiska perspektivet – Europas förenta stater. Kärnan i Coudenhove-Kalergi-planen kan man, enligt Thomaz Wiberg finna i ”Praktisk Idealism” (1925, Richard Coudenhove-Kalergi). I boken …”indikerar Coudenhove-Kalergi att invånarna i framtidens ”Förenta staterna i Europa” inte kommer att vara de inhemska människorna på den gamla kontinenten, utan en slags sub-människor ... Han säger tydligt att Europas folk borde samverka med asiater och färgade raser och därigenom skapa en multinationell flock utan kvalitet och lätt kontrollerad av den härskande eliten.”

”Coudenhove-Kalergi förkunnar avskaffandet av rätten till självbestämmande och sedan avskaffandet av nationer med användning av etniska separatistiska rörelser och massmigration. För att Europa ska kunna styras av en elit vill han göra människorna till en homogent blandad ras av svarta, vita och asiater. Coudenhove-Kalergi är särskilt tydlig om detta:”

”Framtidens människa kommer att vara av blandad ras. Dagens raser och klasser kommer gradvis att försvinna på grund av eliminering av utrymme, tid och fördomar. Framtidens Eurasien-Negroid-ras som liknar de gamla egyptierna, kommer att ersätta mångfalden av folk och mångfalden av individer. Istället för att förstöra Europas judaism och Europa mot folkets vilja kommer de att bli utbildade och drivna till sin framtida status som en ledande nation genom en artificiell evolutionär process.”

Alltså, 1984-samhället måste kompletteras med ett rastänkande för att kunna utgöra en beskrivningsmodell av det samhälle som 7-klövern har skapat. Som nämnts tidigare lever vi i ett ”soft” 1984-samhälle och att det är en tidsfråga innan samhället har utvecklats till ett ”hard” 1984-samhälle. Historien återupprepar sig. Mänsklighetens mörkaste handlingar kan återupprepas, men nu gömda bakom vackra ord.

För en normalt tänkande människa är det inte lätt att förstå hur PK-ister tänker, hur PK-ister projicerar sina tillkortakommanden på oss övriga, enligt deras uppfattning, ”Untermenschen”. Samma mekanism här som i Tyskland på 1930-talet. Fredrik Östman uttrycker det på följande sätt … ”Bill Wirtz, en journalist från Luxemburg, verkar tro att PK-isterna inte faktiskt tror att halva befolkningen eller mer är nazister. Bill Wirtz verkar inte ha förstått att de vill ha det så här.”

Hans Högqvist sammanfattar samhällsutvecklingen i Sverige: …”Förfallet började för 50 år sedan, vansinnet tog vid för 30 år sedan och har sedan dess gått i rasande takt. Masspsykoser är alltid av ondo vilket senast visades övertydligt av Nazismen och Kommunismen. Den liberala socialismen (Red. PK-ismen) har nu sällat sig till den skaran.”

Lennart Bengtsson får avsluta Veckokrönikan med förutsägelsen att … ”snart kommer de flesta svenskar att inse hur det var att leva i det nationalsocialistiska Tyskland som också hade sin fasta värdegrund. Det räckte med att säga något positivt om judarna ungefär som att idag säga något positivt om sverigedemokraterna eller om president Trump. Man blir helt enkelt socialt utstött. Så enkelt är det. Är man paria så är man paria precis som de svarta i Sydafrika tidigare. Man är knappt människa på riktigt.”

Ännu tydligare är Fredrik Östman som skriver att … ”vi har alla i Sverige levt under det national-socialistiska oket, och gör det än. Det började redan 1932. Nu är det fullt utvecklat … med politiska kommissarier på barndaghemmen som indoktrinerar barnen i statsideologin … Sverige 2019. Hitler skulle avundas Löfvén.”

Det finns inte någon balanserande demokratisk kontroll av etablissemangets makt, vilket är utmärkande för ett 1984-samhälle, ett samhälle som det svenska. Det handlar ofta om dubbelspel, lögner, mörkläggning och hemligheter bakom lyckta dörrar. Etablissemanget kan göra vad de vill, och de gör vad de vill, exempelvis att omvandla Sverige till ett ”mångkulturellt”, islamiserat samhället, Det Nya Sverige. Att utrikesministern i Det Nya Sverige är persona non grata i Israel är inte att bli förvånad över.