Veckan som gått 2 mars till den 8 mars 2019

På andra sidan Östersjön kallade man Sverige för ett socialistiskt land med mänskligt ansikte

Det är anmärkningsvärt att lejonparten av svenskarna, som lever som goda socialister i ett socialistiskt samhälle, inte ser samhället som socialistiskt. Är det välfärdsstaten (det bidragsindustriella komplexet), eller att Sverige skall tjäna som en förebild för andra länder, eller är det förskolans, skolans, akademins indoktrinering av barnen, eleverna, studenterna till att bli lydiga väljare och när de fyllt arton rösta på ett parti och att sedan tro att alla politiker vill oss väl. Parallellt med medveten propaganda som sprids eller förmedlas inom och via statliga och kommunala institutioner. Hela samhället är dopat i socialistiska dogmer, ändå är de få som identifierar staten som socialistisk. Istället väljer man att tro på de amsagor som fake news media förmedlar.

Efter det kalla krigets slut, symboliserat med Berlinmurens fall, har socialister och liberaler samverkat för att bygga ett socialistiskt samhälle med liberala förtecken. Fredrik Östman förklarar att … ”anledningen till att den postmoderna socialismen förefaller vara svår att angripa är att den har allierat sig med just liberalismen. De postmoderna ställer alltid socialistiska krav, har en socialistisk agenda, men argumentationen i offensiv och defensiv är alltid liberal. Den svenska socialistregeringen med liberala bandhundar bär syn för sägen.”

Den ekonomiska agendan har satts av globalisterna/oligarkerna. Den här sammansmältningen av dogmer, idéer och principer kallas PK-ismen (begreppet PK … ”är heller inte bra, men har ändå sina poänger, om vi betonar att det handlar om politiskt framtvingat korrekt tänkande, alltså en ideologisering som tjänar den politiska klassen och hos folket skapar ett falskt medvetande”). Det är PK-ismen som styr oss idag. Lars Bern säger att, när det gäller klimatfrågan, har … ”en domedagssekt … tagit över samhället och infiltrerat skolorna.” Det gäller inte enbart klimatfrågan, utan samtliga politiska frågor. Vetenskap och beprövad erfarenhet, sunt förnuft, fakta och ad rem-argument har ersatts med vidskepelser, manipulationer, tankekontroll, ad hominem-argument, makt och girighet.

Mångkultur och massinvandring av muslimska invandrare är PK-ismens hörnsten, något som vi återkommer till nedan.

Maciej Dobrzynski skriver en insiktsfull krönika på Det Goda Samhället, där han jämför maktens retorik i Löfvens Sverige och i det kommunistiska Polen. Likheterna mellan det socialistiska Sverige och det kommunistiska Polen är mer slående än skillnaderna.

Svensk form av socialism

Maciej Dobrzynski pekar på att … ”svensk Välfärd är en form av socialism. Svenskarna avstår (allt mindre frivilligt) från en del av sin frihet och inkomst och låter statens och kommunens politiker administrera en stor del av deras liv. Det har fungerat så länge resurserna som tillförts systemet varit större än kostnaderna. Och så länge administratören varit en hederlig tjänsteman/kvinna. Och så länge medborgarna varit nöjda med servicen. Men nu börjar pengarna ta slut och politiker som administrerar systemet bortförklarar problem istället för att ta itu med dem. Politiker i Sverige i dag använder välfärden som en utpressning mot medborgarna för att hålla sig kvar vid makten. Precis som man gjorde i det kommunistiska Polen.”

”Varje gång den polska ekonomin krisade (och det skedde jämt) intensifierade staten sin repression och propaganda och de som ifrågasatte systemet utmålades som nazister, fascister och reaktionärer.”

”De senaste årens brunstämpling av alla som ifrågasätter den svenska modellen är ett exempel på att den svenska socialismen nått vägs ände. Nu pratar makten inte längre sakargument, nu smutskastar den de som ifrågasätter välfärdspolitiken. Den svenska socialismens mänskliga ansikte är bortblåst, vi är på väg mot en rå och grå socialism.”

Christer H skriver att … ”muren och det socialistiskt styrda östblocket föll samman 1989-92. Men i Sverige klarade makthavarna, facken och våra politiker, av att bevara och sätta nya kläder på den socialism som bevisat sin oförmåga att skapa välstånd för folken genom att ge den nytt fagert namn – VÄLFÄRDEN.”

Och, … ”höjda skatter är inte lösningen. Höga skatter är utsugning av det arbetande folket och själva fundamentet för de makthavande partiernas förstörelse av det demokratiska samhällsskicket där Sverige är ett praktexempel på muterad öststatsdemokrati.”

Tillbaka till Home

Sverige är ett socialistiskt land där även de förment ”borgerliga partierna” bedriver en socialistisk politik

Patrik Engellau skriver att… ”med arbetarklassens stöd kom [det socialdemokratiska] partiet att framgångsrikt styra Sverige under lång tid. Dess ideologi övertogs mer eller mindre av de borgerliga oppositionspartierna. Det socialdemokratiska partiet blev kärnan i det parti- och politikervälde (Redaktionen: 7-klövern) som sedermera skapades.”

Sixten Johansson anser att jämförelsen mellan Sverige och Polen är belysande, och att han tror också att …”den muterade socialismen av svensk (s)-modell kommer att krossas av utvecklingen.” Skribenten tillägger att … ”liberalernas, intelligentians, näringslivets och överklassens svek mot folket är lika oförlåtligt som socialdemokraternas.”

Lars Bern anknyter till näringslivets svek mot folket genom att oreserverat gå politikerväldets (7-klöverns) ärenden, att inte utgöra en politisk motkraft mot politikerväldets (7-klöverns, eller PK-isternas) totala galenskaper. Socialismen, eller mer distinkt neomarxismen, utgör det dominerande inslaget i PK-ismen.

Lars Bern utvecklar sitt argument … ”det är ett samhälle med klart fascistoida tendenser. Det finns inga opinionsbildare inom näringslivet idag. I min ungdom, när jag gjorde karriär i näringslivet, då var … den ledande personen i näringslivet Curt Nicolin, han var ordförande i den organisation som var motsvarigheten till Svenskt näringsliv. Han var landets främsta opinionsbildare efter Astrid Lindgren. Han var ständigt med i samhällsdebatten och försökte vrida den rätt och hålla den till verkligheten. Idag finns inte skuggan av en sådan opinionsbildare i näringslivet. Näringslivet har abdikerat. Direktörerna i de stora företagen tänker så här att det här är inget bekymmer för mig, för när det här skall förverkligas har jag gått i pension, och befinner mig nere i Medelhavet och spelar golf. Så jag ”skiter i” det här. Det är en inställning som de flesta direktörer i svenskt näringsliv har idag. Det är beklämmande.”

Socialism är ingen hållbar ideologi

Patrik Engellau konstaterar att Sverige är ett tämligen defekt samhälle. Skribenten skriver att … ”vi har en sjukdom som ger ett antal besvärande symtom med potentiell kraft att döda nationen som vi känt den. Ett symtom är skolresultaten, ett annat invandringen, ett tredje är vår oförmåga att effektivt bekämpa skogsbränder och så vidare … (men att) den här svårfångade och undanglidande nationella sjukdomen som är något annat än de symtom som den framkallar.” Enligt Patrik Engellau förekommer sjukdomen på två nivåer, PK-istiska ideologin utgör en nivå, medan makten utgör den andra nivån.

Enligt Stefan Hedlund finns det ett gammalt ryskt talesätt som säger att fisken ruttnar från huvudet, detsamma gäller ett samhälle. Är samhället sjukt är det i första hand makten och ideologin, eller som i det svenska fallet, politiker- och mediaväldet jämte etablissemanget, inklusive ”the deep state”, sjukt. Därifrån sprider sig sjukdomen ut i det övriga samhället.

Richard Sörman identifierar tydliga sjukdomssymtom som beror på brist på verklighetsanknytning, men också brist på rimlighet, ordning och sammanhang. Skribenten drar slutsatsen att … ”vi är helt enkelt inte riktigt kloka.”

Vakdand konstaterar att … ”ett land inte av mångfald, utan där man helt enkelt låter den mest våldsamma få sin vilja fram, slutet på det är ju tämligen självklart. … ”jag tror att Sverige är beviset på att vi inte kunde leva utan våra gamla myter, vår gamla klokskap, vår kultur och religion, och att sådant är likt vackra byggnader, mödosamt uppbyggt, lätt att riva ner, svåra att återskapa, men det går. Jag tror Jordan B. Peterson har rätt, det enda vi kan göra är att ta till oss vårt kulturarv igen, gå i kyrkan och liknande. Nu har vi sett var socialdemokratins gråa betong för oss, kan det inte vara nog nu?”

Vakdand säger att vi som enskilda individer kan hamna i knepiga situationer där vi inte vet vad som är rätt eller fel. Totalitära ideologier som socialism, marxism, fascism ger primitiva, dogmatiska svar, vilka alltid förr eller senare leder till mänskliga katastrofer. Religionen och kulturen ger oss utrymme för att lära av den specifika situationen, vilket ackumulerat, ger oss nödvändig vägledning. Att Sverige har hamnat i ett samhälleligt moras, är inte att bli förvånad över, med tanke på socialismens dominerande roll i Sverige.

Tillbaka till Home

Socialdemokraterna har skapat ett viljelöst och lättstyrt folk

”SAP är och har alltid varit ett marxistiskt socialistisk parti”, konstaterar Fredrik Östman. ”I det avseendet har inget ändrat sig. Sådan ÄR socialismen. De vill ha det så här och har alltid velat ha det så här. Processen har varit obeveklig. Besluten fattades på den tid som folk nostalgiskt blickar tillbaka på när de säger att allting minsann fungerade så bra trots dessa beslut, trots dessa reformer. Det beskrevs av Roland Huntford redan 1970, långt innan de uppenbara ändringarna i grundlagen genomfördes.”

Socialdemokraterna har inte enbart skapat ett viljelöst och lättstyrt folk, enligt Snorre och Sture, utan man har även … ”byggt gråa betonghus, förstört enorma värden i infrastruktur och arbetsvilja och nu påbörjat det mest omfattande islamiseringsprogrammet i hela västvärlden.” Skribenten vet inte hur … ”det gick till att göra tamdjur av svenskarna, var det att man steg in precis där katekesen steg ur? Varför är det annorlunda i katolska länder, varför har dessa folk mer kämpaglöd? De forna öststaterna har det ju också, de har rest sig efter att ha varit kuvade i många, många år, det inger visst hopp, fast ibland är jag orolig att det är väsensskilt, de visste hela tiden att de var under tummen på en kommunistisk diktatur, fast svenskar väljer detta själv. Man valde grå betong utan att blinka.”

Patrik Engellau skrev några veckor före valet i september att han trodde att Socialdemokraterna skulle spricka genom att klyftan mellan gråsossefalangen och välfärdsfalangen vidgades.

Den av etablissemanget och politikerväldet, många gånger via fake news media, skapade alternativa verkligheten har format ett samhälle där lögn är sanning, sanning är lögn, där rätt är fel, fel är rätt, där upp är ned, ned är upp. Socialdemokraterna vill, av naturliga skäl, distansera sig så mycket som möjligt från nationalsocialismen, och positionerar nationalsocialisterna som ett extremhögerparti. Fredrik Östman klargör att … ”de ideologier vi oegentligt kallar extremhöger är precis lika socialistiska som de vi kallar extremvänster eller socialdemokrati. Före Andra världskrigets slut var det ingen som inte var helt på det klara med att fascismen och national-socialismen var vänster, var varianter av socialismen.”

”Stalin och Mussolini gratulerade varandra till sina respektive övergrepp. De kämpade om rangen som världens främste socialist. Såväl Hitler som Mussolini gjorde karriär i socialistiska arbetarepartier. Bara för att socialdemokraterna skall kunna föra in sin variant av socialism.”

Jan-Olof Sandgren skriver att … ”i det vällovliga syftet att hålla nazismen stången har man skapat en blind fläck som ger spelrum åt vänsterextrema och islamistiska krafter, båda har haft ganska lätt att etablera sig inom de partier som idag slåss om regeringsmakten. Båda grupperna hyser också en instinktiv motvilja mot det som kan kallas ”traditionellt svenska nationella värderingar” – en kulturell identitet de flesta svenskar, alltsedan Torbjörn Fälldins dagar bär inom sig.”

Politiker- och mediaväldet jämte etablissemanget, inklusive ”the deep state”, eller Pretoriangardet, är globalister som vill skapa en ny global världsordning. Dessa individer vill skapa en ny totalitär världsmakt, det räcker tydligen inte med Stalin, Herr H, Pol Pot, Mao Zedong, etc. Globalisterna har ”glömt” att fråga Kina, Indien, Ryssland, Japan, Sydkorea, m.fl., huruvida de ställer upp på dessa galenskaper. Det visar att globalisterna lever in en värld som saknar verklighetsanknytning, brist på rimlighet, ordning och sammanhang.

Tillbaka till Home

Muslimsk massinvandring är den yttersta manifestationen av PK-ismens grundsatser

Politikerväldets syfte med muslimsk massinvandring är bland annat att bygga en underklass, köpa röster via skattefinansierade bidrag, nedmontera nationalstaten och västerländska normer och värderingar, avskaffa demokrati och yttrandefrihet, skapa lojala, atomiserade konsumenter och ekonomiska aktörer, tillämpa modern penningteori (Modern Monetary Theory) i syfte att stärka politikermakten och skapa ekonomisk aktivitet, stödja en ny global världsordning, införa islam, etc.

Danske Mand skriver att … ”PK-ism och massinvandring är som ler och långhalm, muslimsk massinvandring är den yttersta manifestationen av PK-ismens grundsatser, korthuset faller utan denna, det är detta det handlar om. Allt handlar om muslimsk massinvandring, det är själva hörnstenen för PK-ism.”

PK-isternas sätt att tänka, enligt Danske Mand, är att man …”pekar på mördaren när han väl har mördat, innan dess är vi alla lika. Detta sätt att tänka har lett till massvåldtäkter och Ebbas och många andras död, till att vi nu inte har yttrandefrihet, till islamisering och allt det andra … man tror att man kan peka ut ondskan innan den sker, men islam är ett helt. … Islam är ett helt, och till och med muslimer kan låtsas vara något annat en tid, det är godkänt i koranen att ljuga för goda syften som att lura otrogna [att göra dawa]. Jag tycker denna underliggande premiss, att det finns någon sorteringsmekanism som skiljer mördare från [exempelvis] hotellägare är både dum och farlig.”

Och, … ”att Björklund ljuger, och alla med honom i 7-klövern, ser jag som självklart för inget hade varit lättare än att punktera SD, stoppa invandringen, utvisa och straffa kriminella invandrare och framförallt, stoppa islamiseringen. Inget av detta är på bordet, istället, med de små stegens politik, så islamiseras vi ytterligare, för dagen så är ämnet om vi skall ta emot de värsta mest bestialiska mördare på jorden, en diskussion som är helt barock i en västlig kontext, det är en svulst, en vänstersvulst, på västerlandets idéer och värden.”

Nej, Björklund ljuger, han är ju till och med villig att ta död på sitt eget parti som ju funnits länge, detta ÄR ett kulturkrig, där etablissemanget har gjort sig till företalare för en pervers utopisk och infantil tolkning av alla värden som västerlandet bygger på. Syftet med deras lära, PK-ism, den viktigaste trossatsen, är muslimsk massinvandring, de kommer aldrig att rucka på denna, inte ens om de själv går under, Björklund är beviset.”

Tillbaka till Home

Ayaan Hirsi Ali introducerar begreppet Dawa, som är islams strategi för erövra territorium

Ayaan Hirsi Ali fastslår att islam är helt inkompatibel med västerländska normer och värderingar, på samma sätt som kommunism, nazism, fascism, etc. är helt oförenliga med västerländska normer och värderingar. Hon introducerar begreppet Dawa, som är islams strategi för erövra territorium. Dawa är för dagens islamister vad "den långa marschen genom institutionerna" var för marxister på 1900-talet. … Dawa, det är idéerna, ideologierna, principerna för sharia, jihad.”

Till Sist Dansk Finner Vand skriver att … ”en som förstår vad som står på spel är Ayaan Hirsi Ali, Peter Robinson frågar, är det så att vi har ett problem med 1.6 miljarder muslimer, och Hirsi Ali svarar tydligt ja på frågan. Om inte islam kan reduceras till att bli endast en religion och inte en världslig politisk filosofi, så har vi ett problem med alla muslimer. Deras fundamentala värderingar går emot de västliga idealen, precis som PK-isternas totalitära anspråk gör.”

”De har nu med klimatet som förevändning öppet börjat förespråka global diktatur, men det kunde ju lika gärna varit migration, eller pandemier, eller transtoaletter till alla. Det finns ju ingen realistisk chans att reducera islam till detta, för som alla imamer vet, utan den politiska delen så blir det bara ett tomt skal kvar, som ett skrumpet ormskinn. Ormen är ormen, inte skinnet. Det enda som kan reducera islam på detta sätt (vissa kallar det modernisera) är ett världskrig och Andra världskriget visade att det krävs miljoner döda innan västvärlden kan motiveras att sätta hårt mot hårt.”

”… men denna motivation saknas idag, så islam är islam, och kärnan islam är inte kompatibel med våra mest fundamentala värderingar, individens frihet och värde, kvinnors säkerhet och frihet, yttrandefrihet, sekulär lag framtagen via öppen demokratisk diskussion och så vidare. Det finns ingen ”middle ground”.”

Ayaan Hirsi Ali använder Karl Popper (1945) ”The Open Society and Its Enemies” (Det öppna samhället och dess fiender) som en viktig referens och rättesnöre, inte minst toleransparadoxen: ett överskott av tolerans kan leda till att tolerans avskaffas.

"Så länge vi kan hantera intoleranta filosofier med rationella argument och hålla dem under kontroll med hjälp av den allmänna opinionen, skulle förbjudande säkert vara oklokt. Men vi borde kräva rätten att förbjuda dem, om nödvändigt även med våld. Vi borde hävda att varje rörelse som förkunnar intolerans ställer sig utanför lagen, och vi bör betrakta uppmuntran och förföljelse som kriminell, på samma sätt som vi bör betrakta uppmuntran till mord eller kidnappning, eller återupplivning av slavhandeln, som kriminella handlingar." Karl Popper (1945) (i något fri översättning)

Det är viktigt att förstå att islam består av två delar, politisk islam och religiös islam, som sammantaget utgör en helhet, islam. Utan den politiska islam faller den religiös islam. Ayaan Hirsi Ali jämställer politisk islam med nazism. Ayaan Hirsi Ali säger vidare, … ”vi måste tillämpa Poppers princip, samhället måste säga att nog är nog, vi måste sätta gränsen, vi måste tillämpa lagen, konstitutionen är ingen självmordspakt, säger en av USAs främsta domare. Religionsfrihet och yttrandefrihet kan inte omfatta en totalt intolerant politisk ideologi som islam. Vi kan komma överens om att bekämpa denna ideologi, som vi tidigare kom överens om att bekämpa nationalsocialism.”

Ayaan Hirsi Ali utvecklar sitt argument … ”Norra Europa jämte USA har levt så länge i frihet att de inte längre förstår vad frihet är (Redaktionen: här måste Sverige vara ett specialfall, med tanke på hur länge vi har haft fred). Det är de som inte förstår hur farligt politisk islam är. Vad är västerländsk civilisation? Hur försvarar vi västerländsk civilisation? Är det vit överhet? Om våra ledare inte kan se skillnaden mellan vit nationalism och västerländsk civilisation, vad som har skapat USA, då har vi stora problem. Då måste vi lita på Östeuropéerna.”

Tillbaka till Home

En förutsättning för att undvika en samhällskollaps är att ett effektivt avvänsterfieringsprogram implementeras omgående

Martin Armstrong pekar på något väsentligt, som svenska folket fortfarande inte tycks ha förstått, nämligen (i fri översättning) att … ”regeringar ser bara till den närmaste framtiden och aldrig till morgondagen. De gör därför sitt bästa för att säkerställa samhällets förfall och nedgång genom vanskötsel och sitt egenintresse. Representativa regeringar har aldrig fungerat, för när du har karriärpolitiker, kommer de aldrig att sätta folkets intresse före sina egna intressen.”

Sixten Johansson karaktäriserar en typisk svensk karriärpolitiker, i detta fall Veronica Palm, … ”hon är bara en av de ryggradslösa, bottenlöst giriga, hycklande, odugliga politiker som har bemannat maktpositionerna i Sverige och klamrar sig fast med hjälp av sina lakejer. Alla personer med den karaktären är fullkomligt odugliga och destruktiva även som föräldrar. De könsstympar mentalt sina egna barn och alla andras som de har inflytande över.” Detta ”könsstympande” leder till ett dysfunktionellt, infantiliserat och surrealistiskt samhälle, ett samhälle som vi idag kan bevittna i Sverige.

Enligt Fredrik Östman är verkligheten socialismens värsta fiende. Skall samhället behöva kollapsa innan folk förstår att socialism (7-klövern) leder till kollaps? Skatteuppror har varit källa till revolution sedan 1300-talet. Gäller det även svenskar, eller har de blivit alltför indoktrinerade i den socialistiska, idag muterad till PK-istiska, ideologin?

Enligt Martin Armstrong kommer inte politikerna att förhindra en kris, eftersom det inte ligger i deras intresse. Gul, Röd, Blå skriver utifrån en svensk kontext att … ”politikerna och media, de förstår nog någonstans att de begått så mycket ont att de inte kan svänga, det är inte så att de haft lite fel, de har ju haft fel om allt, själva axiomen för deras världsbild, och därmed deras politik och livsverk har visat sig vara felaktiga och skadliga, men de kan inte backa.”

Ett alltmer dysfunktionellt och infantiliserat Sverige seglar oförberett vidare mot den perfekta stormen, pensionskrisen jämte övriga finansiella kriser som är i vardande, konflikt mellan den västerländska kulturen och den islamska kulturen, socialismens kollaps, etc. I princip har politikerväldet i samtliga frågor av betydelse systematiskt valt diametralt fel lösning, och därmed skapat dagens och morgondagens problem. Är politikerväldets jämte deras medlöpares agerande, när det gäller mångkultur och massinvandring av i huvudsak ekonomiska bidragstagare, överhuvudtaget lagligt? Är projektet ”humanitär stormakt”, dvs. att föra över svenska tillgångar till främmande människor (som saknar reella asylskäl) utan krav på motprestation, eller mer generellt, av var och en i Sverige efter förmåga, åt var och en i världen efter behov, överhuvudtaget lagligt i ett demokratiskt samhälle? Vad säger sakkunniga inom området?

När har folket fått nog av att bli behandlade på detta fascistoida sätt av politikerväldet? Martin Armstrong skriver att det finns indikationer på ett trendbrott efter det amerikanska presidentvalet, 2021.

Folk måste lösa detta själva, bäst de kan

Aha skriver att … ”invandringen och mångkulturen är alla problems moder”, vilket alla evidens entydigt indikerar. Infantiliseringen av samhället motsvarar ett barns nivå. Snorre och Sture konstaterar att … ”PK-isternas moraliska paradigm är att vara för allt bra och mot allt dåligt”, vilket kan förstås som ett utslag av den långt gående infantiliseringen av politiker- och mediaväldet.

”Det bygger på att man tar ett tar ett aktivt moraliskt ansvar för en begränsad företeelse, skeende, eller grupp, och sedan endast studerar (om ens det) utfallet för denna grupp. Vi bortser här från att skatten och staten egentligen nullifierar all moral, man kan inte agera moraliskt via staten eftersom man inte gör något själv, man har ingen egen risk. Ingen egen insats utan andra gör jobbet, antingen som betalare, eller agenter.”

”Ett exempel kan vara att man vill ”hjälpa migranter”, det är kul och ger moraliska pluspoäng. Detta är den ”aktiva godheten”. Att ta emot migranter får dock många konsekvenser, det kostar pengar (mindre till äldre), det kostar resurser (mindre till äldre), det kostar trygghet (åldringsrån), det påverkar kulturen (de äldres svenska, redan begränsade, kulturella sfär krymper).”

”De äldres situation, eller de våldtagnas, eller de rånades, eller de som inte lär sig något i skolan, eller ambulanspersonalens, eller de som blir överkörda, eller de som inte går ut på kvällen, eller judar som lämnar Sverige, eller de som blir knivhuggna, allt detta är exempel på ”passiv ondska”.”

”En ondska som inte tänks in hos PK-ismen, man tar bara ansvar för den aktiva delen som man själv definierat.” Ser man till de sammantagna konsekvenserna är PK-ismen en mycket destruktiv ideologi. Ändå finns det skribenter och andra ”förståsigpåare” som lever i övertygelsen att de av PK-isterna skapade problemen går att lösa.

Kasthamandapa skriver att … ”detta är just denna tids skadligaste myt, hörnstenen för PK, nämligen myten att det GÅR att lösa dessa problem. Det går nämligen inte, det är omöjligt. Är dessa människor här, så blir det så här. Är människor av en mångtusenårig och aggressiv kultur här, och möter en undanfallande pervers version av politiserad kristendom som PK-ism är, så är det än värre än att det inte går, det är en häxbrygd, allt man gör förvärrar problemen.”

Vidare, …”det går helt enkelt inte, och eftersom vi i Sverige lever efter vänsterprinciper, där de värsta uppmuntras, så går vi med fasta steg mot kollaps och lågintensivt inbördeskrig, för folk måste lösa detta själva, bäst de kan.”

”Detta GÅR INTE, samexistens är omöjlig, och återvandring nödvändig, alla som skriver i ämnet … har ett ansvar att förhålla sig till detta. Om de inte anser att återvandring är en nödvändig förutsättning så anser jag att de måste göra troligt att de funnit de vises sten hur inkompatibla kulturer skall kunna samexistera i fred för första gången i världshistorien.”

Kasthamandapas argument får entydigt stöd av den nederländske forskaren Ruud Koopmans, professor i sociologi och migrationsforskning vid Institutet för socialvetenskap på Humboldt-universitetet i Berlin. ”I mer än 20 år har [Ruud] Koopmans forskat om just integration och assimilation bland muslimer i Europa och har kommit fram till en tydlig slutsats. Islam låter sig inte förenas med demokrati och västerländska samhällen.”

Materiella verklighet som referensram

Sixten Johansson skriver att för oss inom den demokratiska oppositionen, ”som har den materiella verklighet som referensram och ofta testar vår egen socialt konstruerade tankevärld emot, … är PK-kollektivet i ord och handling psykiskt sjukt. Men den sant naive PK-isten måste förkasta vår tankevärld och se den som sjuk, omöjlig att ta in, därför att hans egen annars skulle störta samman.”

Pk-isterna kommer sannolikt inte att ge upp frivilligt, oavsett vilka konsekvenserna blir, då förmodligen majoriteten av PK-isterna försörjs av skattebetalarna. Utvecklingen kommer, med stor sannolikhet, att gå mot att merparten av människorna får lära sig att stå på egna ben, att försörja sig själva. Kineser, indier, sydkoreaner, japaner, m.fl., lär inte vilja betala några bidrag till de f.d. PK-isterna, och andra bidragstagare.

Idealt, men i dagsläget helt orealistiskt, vore om vi kunde inleda ett avvänsterfieringsprogram av PK-ister, främst inom politiker- och mediaväldet, och inom etablissemanget, men även inom övriga samhället, likt det avnazifieringsprogram som initierades i Tyskland efter 1945. Historien indikerar dock att det tycks kräva en total katastrof, innan ett sådant program kan initieras.

Anna-Karin Hjelm får avsluta Veckokrönikan med följande observation, … ”jag minns en intervju med en rysk KGB-man för många år sedan. Han uttryckte sin beundran för hur man lyckats hjärntvätta det svenska folket så totalt, utan att vi förstod att vi var helt indoktrinerade. Detta har pågått så länge, men har helt klart accelererat de senaste 20 åren.”

”I kombination med att ha levt ett skyddat liv utan krig i 200 år har detta medfört att våra normala överlevnadsinstinkter helt gått förlorade. Och nu står vi här, med en framtid som kan bli riktigt hotande, utan redskap att försvara oss. Naturligtvis vaknar vi när vi möter faran inpå livet … men då är det sent. Kanske alltför sent!

Tillbaka till Home