Magasin

Magasin med djupare analyser

Axess - Tidskrift för VETENSKAP, BILDNING, TRADITION

Contra - Tidskriften Contra granskar det politiskt korrekta.

Frivärld - Tankesmedjan Frivärld bedriver opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Vårt mål är att stimulera och påverka diskussionen kring vilka idéer och perspektiv som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Frivärld är partipolitiskt obundet och vilar på en frihetlig värdegrund. Vi tror på fria samhällen, fria individer och fria marknader. Frivärlds verksamhet är strukturerad kring fyra temaområden: säkerhetspolitik, demokrati och internationell rättsordning, näringsliv och globalisering samt Framtid Europa. Frivärlds huvudfinansiär och huvudman är Stiftelsen Fritt Näringsliv, som också äger Timbro.

Fokus - "Sveriges nyhetsmagasin handlar om innehåll" med mycket läsvärda artiklar med bredd.

Gatestone Institute - är ett opartiskt, icke-vinstdrivande internationellt råd och en tankesmedja, som har vigt sina krafter åt att upplysa allmänheten om det som de traditionella medierna undviker att rapportera om.

Kvartal - Kvartal har ingen värdegrund eller ideologisk riktning – annan än att vuxna människor både har rätten och plikten att diskutera sin samtids frågor utan försök till uppfostran. Mycket genomarbetade och informativa artiklar och intervjuer som detta exempel.

Magasinet Filter - Filter har gjort det till en dygd att gå över ån efter vatten. Vi ifrågasätter vedertagna »sanningar« och vänder på de extra stenarna för att hitta detaljer som ger nya perspektiv.t.ex denna artikel om Chang Frick.

Medborgarrättsrörelsen i Sverige - MRRS - Genom debattinlägg, skrifter, seminarier och andra projekt vill Medborgarrättsrörelsen i Sverige påverka både den allmänna opinionen och de politiska partierna i avsikt att stärka och förbättra rättssäkerheten, de mänskliga fri- och rättigheterna och vårt demokratiska statsskick.

Motpol - Motpol är en identitär och konservativ tankesmedja med två huvudsakliga mål: 1) Att lyfta ett spektrum av kultur som i allt väsentligt lämnas utanför ett allt trängre och enfaldigare svenskt offentligt rum, och 2) att tjäna som forum för presentation och debatt av politisk ideologi, teori och praktik. Motpols skribenter kommer från skilda bakgrunder och skriver utifrån olika perspektiv.

Oberoende Förnuft - OBF - Vi baserar våra artiklar efter hur god journalistik borde vara, dvs. efter fakta inte vad enskilda användare spekulerar i på ex. Twitter. Oberoende Förnuft är helt politiskt oberoende och hyllar och diskuterar bra förslag samt kritiserar dåliga förslag oavsett vilka som lägger dem.

Pharos - Pharos är en politiskt oberoende insamlingsstiftelse som värnar om människans frihet och demokrati och upplyser om hoten mot människan, våra gemensamma livsmiljöer och det öppna samhället.

Realia-Posten - Realia-Posten värnar om såväl det svenska som det västerländska kulturarvet med dess rötter i Jerusalem, Aten och Rom och står för en personalistisk människosyn, där såväl den enskilda människan som de sammanhang hon ingår i betonas. Realia-Posten betonar vikten av kulturupplevelser för en god livskvalité och bedriver ingen partipolitik, utan förhåller sig partipolitiskt opartisk.

Respons - Tidskrift för recension och diskussion av facklitteratur. Med sex nummer om året recenserar Respons all viktig facklitteratur som skrivs på svenska eller blir översatt.
Respons tar form där två behov möts. Dagstidningarnas recensionsverksamhet har försämrats dramatiskt och det blir allt svårare för den allmänna kvalitetsinriktade publiken att orientera sig. Medieutvecklingen kan liknas vid en centrifugering: centrum tunnas ut, substansen pressas ut mot marginalen.
Den akademiska världen å sin sida håller på att förlora kontakten med den nationella publiken. I dag är det meriterande att publicera sig på engelska i specialtidskrifter, som bara en begränsad krets tar del av.

Samhällsmagasinet - Samhällskritiska videoreportage.

Smedjan - Timbro driver Smedjan som har informativa artiklar om det mesta.t.ex. Sverige är ett skattehelvete. Här hittar du också Dan Korns läsvärda betraktelser om kultur.

Svensk Tidskrift - Idag är Svensk Tidskrift partipolitiskt och organisatoriskt obunden, men fortsätter traditionen att vara ett forum för borgerlig idédebatt med fast förankring i en liberalkonservativ tradition. Några viktiga artiklar: Tryckfrihet för utvalda och Förslaget delar upp människor i mer eller mindre betrodda och Sjutton år senare.