Dagens tips torsdag 2024-04-11 (Extra2)

Tre artiklar av Dan Ahlmark om WHO, det globala pandemiavtalet och konsekvenserna för Sverige

Artiklarna finns på Medborgarpolitik.nu

Dan Ahlmark: WHO som exekutiv organisation kan bli förödande för Sverige

"Det nya föreslagna pandemiavtalet och ett WHO som en ny maktfullkomlig institution kommer att få förödande konsekvenser. Sveriges regering förlorar sin rätt att fastställa svensk hälsopolitik. WHO kan påtvinga tvångsåtgärder mot svenska medborgare. Sveriges inflytande över WHO kommer att bli obefintligt. WHO kan till och med beordra medlemsstaterna att hindra ”desinformation”, varnar Dan Ahlmark."

Ahlmark: Ändringsförslagen avseende WHO:s pandemiavtal

Olämpliga policyförslag innebär en särskild fara, om en organisations ledningsstruktur är mindre lämplig och det är fallet gällande WHO. Det sätt organisationen styrs på, innebär en stor maktkoncentration till en liten grupp av beslutsfattare med stor beslutsrätt”, skriver Dan Ahlmark i en debatterande analys av WHO:s globala pandemiavtal. 

Ahlmark: WHO vill med det nya pandemiavtalet dämpa yttrandefrihet och personlig frihet

"I maj 2024 kommer ett pandemiavtal och ett stort antal förändringar i det Internationella HälsoReglementet (IHR) att beslutas av Världshälsoorganisationens (WHOs) medlemsstater. Förslagen är många, har stora konsekvenser och kommer – ifall de godtas –  att under pandemier inverka kraftigt på svenskt självbestämmande och betydelsen av vår demokrati samt ett flertal mänskliga rättigheter.

Detta sker genom att WHOs beslutade åtgärder under pandemier inte längre kommer att vara frivilliga för medlemsstaterna utan blir bindande. WHO kommer därigenom periodvis helt styra hälsoarbetet i jordens länder. Samtidigt kommer man att påverka många andra samhällsområden.

Den omedelbara bakgrunden är viruset Covid 19, som av WHO beskrevs som en pandemi med ödesdigra verkningar, vilket påstods kräva, att jordens människor måste underkasta sig drakoniska skyddsåtgärder. Sådana genomfördes också. Men det visade sig så småningom att, förutom för gamla människor, smittan inte var farligare än en allvarlig säsonginfluensa.

Denna felbedömning har för världen medfört ett oerhört ingrepp i mänsklig frihet, enorma välfärdsförluster och djupt skadat de flesta länders länders ekonomier. Att WHOs beslutsfattande och krafterna bakom detta inte noggrant har analyserats genom en offentlig undersökning är svårförståeligt."

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1