Veckan som gått 27 oktober till 2 november 2018

Den globala socialismen har skapat demokratins kris
Tanken med ett juryförfarande vid olika typer av rättegångar är att juryn skall utgöra ett tvärsnitt av medborgarna och därigenom spegla sunt förnuft och gott omdöme. Det är då inte förvånansvärt att i Sverige är det ovanligt med ett juryförfarande när det gäller rättegångar. Politikerväldet litar helt enkelt inte på medborgarna, utan tillsätter lojala medlemmar av politikerväldet. Rättspositivismen genomsyrar rättssystemet, dvs. politikerväldet styr.

Det finns en uppenbar parallell till demokratiska val och folkomröstningar. I en demokrati antas politikerna, och experterna, inte ha tillräckligt gott omdöme och sunt förnuft. Viktiga frågor skall därmed avgöras av folket, eller medborgarna, ett förfarande som normalt inte tillämpas i Sverige. I det svenska fallet upprätthåller politikerna istället en något farsartad form av demokrati, där politikerväldet til syvende og sisdt alltid har det slutliga avgörandet. Det gäller i princip allt, allt som har med samhället att göra.

En konstitution är medborgarnas skydd mot politikerväldet. USA:s konstitution (världens näst äldsta ännu gällande skrivna grundlag och också den äldsta ännu gällande med en federal statsordning) kan i stora drag sägas utgöra en förebild, den Schweiziska konstitutionen (instiftades år 1848 och har sedan dess reviderats två gånger) är ytterligare ett exempel på en väl fungerande konstitution. I Sverige ändrar politikerväldet efter eget gottfinnande grundlagen, alternativ väljer aktiv att bortse från den vid behov. Detta gäller naturligtvis även all annan lagstiftning. Medborgarnas främsta skydd mot ett korrupt politikervälde har korrumperats av politikerväldet. Därtill samverkar etablerad media genom att systematiskt producera agendajournalistik. Var finns då demokratin?

Gmiksche ifrågasätter huruvida Sverige är en demokrati eller ej. ”Vad menas med den svenska demokratin”? Den som står på pappret eller den som finns i verkligheten?

Demokrati baserar ytterst på en demokratisk författning, medborgare med en ingrodd vilja att hålla sig till författningen, kontrollmekanismer för att den inte ska kunna ändras hux flux eller tillämpas skönsmässigt och syvende og sidst media som tillhandahåller ovinklad och allsidig information samt utgör fora för en fungerande politiskt dialog.

För mig och många andra är det uppenbart att det svenska demokratiska bygget håller på att rämna. När en betydande del av medborgarna smutskastas och utesluts ur den demokratiska dialogen, när de partier som har den parlamentariska politiska makten utnyttjar den för att importera sitt eget röstboskap eller tillgodose andra behov som skyr ljuset, när det fria ordet hotas, då hotas tilltron till demokratin.

Demokratin hotas inte av internet, eftersom internet är det forum där det fortfarande är möjligt att föra en föra en demokratisk dialog ….

Patrik Engellau skriver att i en demokrati kan folket aldrig anses jävigt. Utifrån innebörden av begreppet ”demokrati” – att den politiska makten i en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val – kan inte medborgarna antas vara jäviga. Vidare skriver Patrik Engellau att ” demokratins affärsidé är att det är dessa intressen som ska styra de viktiga besluten i samhället.”

Demokrati handlar om hur beslut i samhället skall fattas. Patrik identifierar två bärande principer. ”Den första principen är att den som fattar beslut ska göra det på en solid grundval av kunskap. Den andra principen är att den som är jävig inte ska få påverka besluten.
Problemet uppstår när de som har kunskap är jäviga. Då bör de enligt den första principen ha stort inflytande på besluten men, enligt den andra principen, absolut inte ha något att säga till om. Jag tror numera att detta är ett mycket större problem än jag tidigare anat.”

Patrik konstaterar att det finns experter och proffstyckare, med egen utkomst knuten till aktuell samhällsfråga, som har stort inflytande över attityder och stämningar i samhället. Andra experter och proffstyckare, skriver Patrik, ”behäftas inte med ekonomiska jäv utan av ideologiska jäv i bemärkelsen att de försvurit sig till – och ofta blivit kolportörer av – en ideologi, PK-ismen …”.

Patriks slutsats är ”även på denna punkt tror jag att det vore välgörande om folket fick mer att säga till om, exempelvis i folkomröstningar, där folket fick uttala sig i enskilda frågor och inte bara erbjöds att välja mellan oklara och illa hopplockade paketlösningar som i de allmänna valen.”

Utifrån en demokratisk utgångspunkt, slår inte Patrik Engellau in öppna dörrar när han påstår att folket i en demokrati skall få göra sin röst hörd?

The democratic contradictions of multiculturalism kommenterar Patriks resonemang om experter och proffstyckares påverkan på attityder och stämningar i samhället genom att hänvisa till Brexit omröstningen i England (2016). ”Jag tycker Brexit är ett perfekt exempel på verklig demokrati och att vanligt folk vet bäst, massinvandringen drabbar engelsmännen och de röstar mot mer islamisering och för mer demokrati, men istället för att göra om England till ett Hong Kong i Europa så förhandlar deras ledare fram att man skall vara en lydstat till EU, detta i en tid när USA med Trump säkerligen välkomnat ett närmande.”

Patrik Engellau nämner att svenska demokrati har att hantera två undergångsberättelser, varav den ena är ”att jorden ska gå under eller åtminstone ta allvarlig skada av den av människan skapade globala uppvärmningen”. Den andra är att islam ska ta över, i varje fall, Europa.

The democratic contradictions of multiculturalism anser att ”ditt andra exempel är ju också bakvänt, det är ju precis för att etablissemanget inte väljer att lyssna på fakta om islamisering som vanligt folks åsikt måste höras, de ser det i sin vardag, deras barn ser det i skolan. Ditt argument är ju ett argument precis för folkomröstningar. Det är istället summan av folks åsikter som är den bästa långsiktiga bedömningen, summan av många erfarenheter, inte några utvalda etablissemangsforskare.

Om etablissemanget haft rätt om migrationen och islam, varför ser vi inte stora horder av svenskar som flyttar TILL ghettona? Finns det en enda svensk som frivilligt flyttat till Rosengård?”

Tritonen förklarar varför vi inte har några beslutande folkomröstningar i Sverige. ”Makten” vill inte låta folket/undersåtarna bestämma genom folkomröstning. Risken är ju att folket röstar fel. Opinionsundersökningar visar t ex att det aldrig har funnits något utbrett folkligt stöd för Sveriges extremt stora asylinvandring. För PK är detta mycket besvärande, men eftersom man försvurit sig åt att fenomenet är en ”resurs”, kan man aldrig ändra åsikt. Hellre då demonisera den som säger det uppenbara, det som alla kan se.”

The democratic contradictions of multiculturalism ställer frågan om etablissemanget tror på demokrati som styrelseform. ”Vi ser över hela västvärlden hur etablissemanget följer en vision, uppfylls av hybris, där vi alla är utbytbara, men mest utbytbara är vita människor. Ingenstans gillar folk det, trots massiv indoktrinering, hela statsapparaten har detta folkutbyte som sitt främsta fokus, för vilket folk är mest lättstyrt, jo ett atomiserat folk. Så alla nya partier som är uttryck för folkets demokratiska vilja som går rakt emot etablissemangets demoniseras och när man en gång tillåter en folkomröstning, som den om Brexit, så röstar folk mot mera folkutbyte, och etablissemanget rasar.

… vissa vet redan vad som är på gång, demokratin har spelat ut sin roll enligt etablissemangets toppar, och man försöker göra så att klimatet kan användas för att sälja in detta till folk, men det egentliga skälet är folkutbyte.”

Vad är demokrati, frågar Martin A. ”För att diskutera demokrati måste vi först enas om vad det är. Etablissemanget i väst håller ju på att omdefiniera demokratin bort från folkstyre till värdegrundsstyre. Och håller dessutom på att byta ut folket. Så oavsett vad man tycker om demokrati i en nationalstat så kan det knappast jämföras med det system som råder i stora delar av västvärlden.

Parlamentarismen är ju inte så värst folkstyrd. Den handfull människor som kontrollerar media har mer makt än de röstberättigade sammanlagt. Teorin för parlamentarismen som folkstyre är ungefär så här:

Egentligen så borde alla medborgare ha rätt att komma till riksdagen för varje omröstning och rösta själva. Men eftersom det är opraktiskt så skickar medborgarna representanter, som är tänkta att se efter medborgarnas intressen och beakta stämningarna i den valkrets representanten representerar.

Nu ger ju dagens representanter blanka tusan i vad stämningarna i valkretsar är, de anser sig representera falanger inom det egna partiet, inte medborgarna i deras valkrets. Så idag finns det inget folkstyre i nuvarande system. Det är helt enkelt fel att kalla det demokratiskt.”

På frågan om demokrati och jäv konstaterar Olle Reimers att ”jäv föreligger inte när det är flera som delar intresset och man redovisar det öppet. I demokratiska sammanhang kallas det majoritetsvilja.” Han vidareutvecklar sitt resonemang genom att föra fram tanken att ”samhället har idag stora möjligheter - större än någonsin – att kunna styras genom olika former av direktdemokrati. Den representativa demokratin – i vart fall som den utvecklat sig i Sverige har i alla avseenden nått vägs ände.

Man bör alltså vända på steken och låta politikens mål vara att minimera sin inverkan på samhället. I de fall där beslut om att utnyttja gemensamma resurser är aktuellt gäller direktdemokrati.”

En nog så väsentlig fråga är ”vilka ska genomföra förslagen”? Sixten Johansson svarar ”vad spelar det för roll om vi till döddagar dryftar kunskap eller jäv, partiväsen eller folkomröstningar, om det inte existerar någon instans, som kontinuerligt förmedlar fyllig och rimligt korrekt kunskap och kunniga, balanserade utvärderingar vare sig till politikerna eller till folket? Maktelitens skikt och samhällsstrukturerna är hoptvinnade och sammanväxta som siamesiska tvillingar. Det finns inget kirurgteam som kan separera livsdugligt från ruttet, ingen med förståndet i behåll kommer på allvar att försöka och ingen får heller det uppdraget, eftersom de ruttna behåller maktens nycklar.

Grundförutsättningen för allt som diskuteras här är att kunskapsförmedlarna och de som väger och utvärderar kunskapsflödet (både inom media och på akademisk nivå) står helt fria från politiken, från kommersialism och yrkesschabloner och från ideologiska grupptryck. Men det är en ren önskedröm. Tumsugande är förmodligen mer närande och terapeutiskt än drömpastejer.”

Är svenska medborgare demokrater eller lutar de sig mer mot den socialistiska ideologin? Det var förmodligen ingen tillfällighet att Roland Huntford gav sin bok titel ” The New Totalitarians” (1971), eller att Vilhelm Moberg varnade svenskarna för att ”den totalitära staten kan överrumpla oss inifrån, på smygvägar som vi aldrig tänker på, ett steg i sänder." Jag tror att den faran börjar bli aktuell för oss.

Idag dominerar vänstern svensk politik, svenska myndigheter, och all offentlig verksamhet. Gertrud1 skriver att ”först nu i denna den tredje vänstervågen blir det mer uppenbart vad som pågår. Minoritet efter minoritet dras in i detta och ställer större och större krav och rollerna har vänt, det är minoriteterna som förtrycker majoriteten. Majoriteten får backa bak med krav på kvotering. Kompetens och prestation, och till och med ärlighet och förnuft får backa bak till förmån för mångfald. Den som uttrycker något negativt om en minoritet anmäls och kallas till förhör. Minoriteterna har via vänstern tagit makten.”

Historien har gång på gång visat oss att socialismen/marxismen leder till totalitarism och förtryck, ändå är merparten av svenskarna ”goda socialister”. De tenderar att tänka i socialistiska termer, och många har socialistiska normer och värderingar. När Reinfeld gav ut sin bok titeln Det sovande folket (boken är från 1993 och utgiven av Moderata ungdomsförbundet) avsåg han förmodligen det socialistiska folket, därav det nya namnet Det Nya Arbetarpartiet.

Att tillämpningen av begreppet demokrati i Sverige trots allt diskuteras hänger förmodligen samman med att etablissemanget vill upprätthålla en föreställning om att Sverige är en demokrati, trots allt. Denna villfarelse är inte enbart ett svenskt fenomen, utan hela Västvärlden är drabbat, då den globala socialismen är den idag totalt dominerande ideologin. Vad som utmärker Sverige, och gör Sverige till ett utmärkt experimentland för global socialism, är att merparten av svenskarna sedan länge tänker som goda, väluppfostrade socialister.

Enligt Aristoteles utgjorde medelklassen den bästa grunden för ett välfungerande samhälle. Demokratins kris beror til syvende og sidst på att politikerväldet prioriterar andra syften, främst egen makt, än att befrämja medelklassen. Det är hög tid att avskaffa karriärpolitiker, ingen skall få livstidsförsörjning via skattebetalarna. En mandatperiod är den maximala perioden för en politiker på nationell nivå. Konsekvenserna av tagna beslut skall även påverka politikerna.

Erik van der Heeg ledarsidorna.se, politiska diskursen i Sverige har sedan länge haft en tråkig tendens att låsa sig vid moraliska omdömen om motståndaren och dennes verkliga eller föreställda bevekelsegrunder. I Sverige fokuserar vi inte på huruvida argumenten är sanna eller falska, utan istället på om sagesmannen är ond eller god.

Ann Heberlein ledarsidorna.se, eftersom människor tror på olika gudar – eller inte alls – i Europa ska våra gemensamma lagar, institutioner och organisationer vara fria från religion. Vi bör därför värna vårt europeiska sekulära arv och försäkra oss om att bevara Europas sekulära kultur och tradition.

Marcus Zadenius foliehatteniteckomatorp.blogspot.com sedan flera år tillbaka styrs SSU i Skåne av en falang muslimer som spridit fundamentalistiska åsikter. Rosengårdsislamister försökte ta över SSU Skåne! Det är inte svårt att räkna ut, varifrån dessa åsikter kommer ifrån! Självklart från Rosengård!

Tillbaka till Home

En udda artikel om demokrati - eller vem skall bli språkrör för 7-klövern
Vi skall göra ett experiment, vi skall ta en artikel på Det Goda Samhället, en artikel som kan betraktas som skriven utifrån ett perspektiv som är baserad på den insikt om och förståelse av svensk demokrati som etablerad media ger. Vad författaren har haft för syfte med den aktuella artikeln kan vi inte veta med säkerhet, och det är inte relevant i sammanhanget. Vi betraktar artikeln som ett typexempel, dvs. något som förmodligen många läsare kan känna igen och kan förhålla sig till. Vilken uppfattning har de som tillhör den demokratiska oppositionen om innehållet i artikeln, är frågan vi ställer oss. På vilka väsentliga punkter skiljer sig uppfattningarna åt?

Artikeln, Vänsterliberal dogmatism och politisk oförmåga hotar demokratin, är skriven av Torsten Sandström.

Inledningen slår an tonen, som sig bör, ”i tider då svenska politiker försöker att ena sig om en regeringsbildare kan det vara värt att tänka på Churchills klassiska ord: ”demokrati är den sämsta styrelseformen bortsett från alla de övriga formerna som prövats genom tiderna”. Hans tanke är förstås att även demokratin har flera problem. I centrum står såvitt jag förstår att idésplittring mellan partier riskerar att medföra förlamning när det gäller att forma en handlingskraftig regering.”

Vidare ”Churchills ord manar alltså alla vänner av demokrati – jag tillhör denna grupp – till ödmjukhet, eftertanke och framför allt samling. Jag skriver detta i tider då internet svämmas över av nationalistiska rop om hårda tag och krav på att hela det svenska politiska etablissemanget ska slängas ut och – som jag uppfattar saken – ersättas med politiker av Trumps, Orbans och till och med Putins kaliber.”

Genom att referera till Churchills ord vill författaren ”peka på de självmordstendenser vi nu ser inom svensk partipolitik. Särskilt suicidala beteenden märks inom C- och L-partiernas led. Splittringen eldas på av vänsterliberala medier. Den svenska demokratin står alltså inför allvarliga svårigheter. Vad är problemet? Vad bör ske?”

Den svenska demokratin visar, enligt författaren, på problem då de stora reformerna uteblir. ”Minoritetsgruppernas agendor hamnar i stället på skrivbordet och förvandlas till ny lagstiftning, som kräver ökat uttag av skatter från folket.” Folk vill se handling, akuta lösningar krävs.

En utväg är, enligt författaren, en medveten och frisinnad diskussion om praktiska lösningar, vilket genom kompromisser ger resultat.

Så lång artikeln, vad säger kommentatorerna? För Gmiksche är det uppenbart att ”det svenska demokratiska bygget håller på att rämna:

(1) När en betydande del av medborgarna smutskastas och utesluts ur den demokratiska dialogen.

(2) När de partier som har den parlamentariska politiska makten utnyttjar den för att importera sitt eget röstboskap eller tillgodose andra behov som skyr ljuset, när det fria ordet hotas, då hotas tilltron till demokratin.

(3) Demokratin hotas inte av internet, eftersom internet är det forum där det fortfarande är möjligt att föra en föra en demokratisk dialog.”

Håkan anser att det är fel att betrakta Sverige som en demokrati. Han skriver ”du har fel. Sverige har inte demokrati! Demokrati kräver en Författning värd namnet och en Författningsdomstol. Samt myndighetsansvar. Samt en Fri oberoende media! Samt journalister värda namnet!! Man skulle kunna lägga till kommunalt självstyre (som Göran Persson avskaffade)”.

Jan Molin tar upp den av politikerväldet införda mångkulturen utan förgående folkomröstning. ”Palme och sossarna i lag med övriga partier M, C, KD, FP och V(?) införde diktatoriskt mångkulturen 1975 genom att enigt anta SOU1975:26, den jag kallar för mångkulturproppen.

Jag tror detta beslut hade att göra med Barcelona-deklarationen, som antogs 1995 men började diskuteras redan 1973 i och med oljekrisen då araberna hotade med oljebojkott. Den statuerar nämligen befolkningsutbyte mellan EU och arabstaterna. Som blev och är ensidig naturligtvis. Och Sverige är bäst i ”klassen”.

Vilket förräderi mot oss svenskar, och väldigt många har mördats, skadats och våldtagits sedan dess av invandrare! 2010-2011 införde alliansen med Reinfeldt i spetsen mångkulturen i Sveriges grundlag!

Sveriges största problem är den massiva indoktrineringen som statsmedier och övriga pådyvlat oss under alla år. Detta har gjort att förrädarnas mångkulturprojekt kunnat fortsätta att drivas år efter år, val efter val med endast en långsam ökning av röster på motståndspartierna SD och nu också AFS och MED. Notera att mångkulturen aldrig senare heller varit en valfråga!”

Hovs_Klipphällar instämmer i att det har kommit alltför många främlingar. ” … det blivit för många främlingar handlar inte bara om gatubilden utan framförallt om hur massinflödet raserar vår gemensamma svenska kultur, förutom att det dessutom allvarligt skadar oss rent ekonomiskt (det sistnämnda har tagits upp av den modige Tino Sanandaji bland annat).

Makthavarna ser ut att medvetet vilja ha det såhär, då alla försök till kritik mot detta vansinne smutskastas och förnekas av makthavare på alla nivåer. Effekten kan inte bli något annat än att vi säger som Trumps anhängare i USA: ”Drain the Swamp!” eller med Åkessons ord ”den vänsterliberala sörjan”! Den som inte förstått vad som är på väg att hända kan ju förfasa sig.”

~:)> påpekar att Sverige kan vara en totalitär stat oavsett vad politikerväldet ger uttryck för. ”Kan någon, artikelförfattaren exempelvis, ge exempel på någon som med tyngd och inflytande som talar för auktoritärt ledarskap och fascism-lite bland dissidenter? Bara för att man på toppen delar lite på makten då betyder det inte att samhället inte kan vara totalitärt, vilket är precis vad vi ser, regeringsbildningen är nu endast ett sätt att hitta ett språkrör för 7-klövern.”

Martina förklarar att det samhällssystem artikelförfattaren påstår sig försvara har redan gått under. ”Att artikelförfattaren tror att Sverige är en öppen demokrati beror på att han ej är i opposition mot makten. Ta bokmässan till exempel som förbjuder oppositionella såsom Nya Tider, i ”yttrandefrihetens” namn. Och ta hur den alternativa bokmässan stängdes ner av myndigheterna. … Systemet i Sverige är svenskfientligt och totalitärt. Medan systemet i Ryssland är auktoritärt men inte ryssfientligt.”

Gmiksche bestrider artikelförfattarens uppfattning att det är starka ledare som efterfrågas. ”Ett typiskt PK-argument för att bli av med sina kritiker. Det är demokrati i ordets rätta mening som efterfrågas. Inte skönmåleri bakom en ridå av mild kritik för att verka trovärdig.”

~:)> är tydlig, ”jag hatar denna halmgubbe att bara för att man insett att hela etablissemanget, västvärlden över, är ett kotteri, och vill ha det så här, så skulle man för den saken skull önska fram fascister. Etablissemanget är fascisterna!”

Jörgen pekar på förutsättningarna för en fungerande demokrati. ”Historien om demokrati visar från början i Aten, att eliten, som idag de professionella politikerna tillhör, alltid är demokratins värsta fiender.

Grundlagen är därför vårt viktigaste och enda skydd mot politiska övergrepp från våra egna politiker, men den fungerar bara i ett land med gränser och territoriell jurisdiktion. Högsta domstolen är inte längre den högsta rättsliga enheten i landet för alla domar kan annulleras av andra domstolar utanför landet. Grundlagen får inte kunna ändras av politiker utan godkännande genom folkomröstning. För det är ju folkets skydd. Det blir som att vargen vaktar fåren.

En nation utan gränser är ett missfoster, vilket oligarkerna i EU hela tiden förstod. För det första fungerar inte längre representativ demokrati, för vad representerar politikerna? förutom sitt eget bankkonto, sin egen karriär och oligarkerna i Bryssel? Vilken sida av gränsen? För det andra har regeringen, som inte representerar folket, ingen territoriell jurisdiktion över ett land utan gränser. Högsta domstolen i landet är inte längre den högsta rättsliga enheten och alla domar och lagar inklusive grundlagen kan upphävas av andra domstolar utanför landet. Således är rättsstatsprincipen och konstitutionens skydd helt illusorisk.

Utan gränser fungerar inga kontrollmekanismer och balanser i samhället längre. Utan nationen är självstyre med representativ demokrati inte möjligt.”

~:)> avslutar denna exposé av kommentarer till den mer etablerade synen på demokratin i Sverige med att konstatera att ”jag har svårt att förstå att man kan prestera en sådan dålig analys och ändå följa denna blogg, det är som det akademiska huvudet är fullt, det finns inte plats för nya intryck, något som Patrik också kämpar med som gammal socialist.

Jag insåg idag, tror jag, varför pk-ismen är en sådan succé. Det man gjort är att man politiserat Jesus budskap på banalast möjliga vis så att det kan tjäna som politiskt totalitärt redskap. Alla nyanser i kristendomen är borta och släktskapet med en annan politisk religion, islam blir tydlig. Politisk religion är ett enormt effektivt medel för makt för doktrinerna FÅR inte ifrågasättas, de KAN inte ifrågasättas.

Det är detta folk reagerar mot, en ny simpel politisk religion där ett nytt politikerfrälse är de nya prästerna, och till och med prästerna har ju nu blivit pk-ister och predikar det nyaste testamentet. Nya kapitel tillkommer i realtid, det senaste väl om transrättigheter, men det är inte det sista. Allt i våra liv skall regleras, och vi får inte säga vad vi vill mer, återigen ser vi likheten med islam, underkastelse är målet, att vi rör oss som en massa runt den svarta stenen.”

När de två perspektiven ställs mot varandra framgår det tydligt att det finns en avgrundsdjup skillnad mellan etablissemanget och oppositionen när det gäller hur de uppfattar demokratibegreppet.

De viktigaste skillnaderna mellan etablissemangets och oppositionens uppfattning om demokratin i Sverige är att enligt den förra finns det visserligen problem, men genom ett mer gediget reformarbete går problemen att lösa. En samförståndsanda mellan 7-klöver partierna efterfrågas. Oppositionen, däremot, anser att det inte räcker med ett reformarbete, utan demokratin behöver återskapas från grunden.

En annan viktig fråga är den om mångkultur. Artikelförfattaren nämner inte med ett ord konsekvenserna av ett massivt inflöde av ekonomiska migranter från främst muslimska länder. Total tystnad råder. En fråga som avgör Sveriges framtid bortser etablissemanget helt ifrån. Här kan man tala om att ”stoppa huvudet i sanden”. Detta är i en demokrati totalt oacceptabelt beteende och diskvalificerar etablissemanget. Artikelförfattaren refererar vid ett antal tillfällen till Churchill, tydligen omedveten om Churchills mycket negativa inställning till muslimer och islam.

En annan viktig fråga är Internets roll för det demokratiska samtalet, där etablissemanget ser sitt informationsövertag som hotat, medan oppositionen ser Internet som sin enda möjlighet att göra sin röst hörd. Vi låter Lars Berns insikter om Internets betydelse för demokratiprocessen avsluta detta inlägg.

”När och om historien över vår tid skrivs, kommer en av slutsatserna att vara, att den möjlighet för vanliga människor att masskommunicera med varandra som öppnats av Internet, varit ytterst viktig. Vi upplever idag hur en folklig revolt mot etablissemanget i västvärlden är på väg att helt förändra samhällsdebatten och politiken. Allt detta har möjliggjorts av att människor som aldrig tidigare släppts fram i etablissemangets medier fått voice via nätet.

Etablissemangets monopolmediers (MSM) upprördhet över sitt förlorade tolkningsföreträdesmonopol på nyheter och information, går inte att ta miste på. Huvudargumenten i de fåfänga försöken att stävja den folkliga resningen är att avfärda företeelsen genom att överlägset stämpla den som populism och falska nyheter – fake news.” Uppenbarligen står kampen mellan etablerad media och Nya media (eller Alternativmedia).

Marcus Zadenius foliehatteniteckomatorp.blogspot.com de flesta undrar säkert vem som kontrollerar fakta på DN:s redaktion eller snarare är det troligt, att DN numera tillhör fake news fabriken. Det är ställt utom allt tvivel, efter denna svarta vecka för DN!

Dan Ahlmark nyatider.nu, FN representerar i växande utsträckning de odemokratiska krafter, som kontrollerar många utvecklingsländer. nära samarbetande grupperna som till exempel muslimska stater eller diktaturer med klara ideologiska samband – främst socialistiska sådana – av betydelse.

Tillbaka till Home

De moraliskt överlägsna – det börjar bli farligt!
Vi befinner oss i slutfasen av den socialistiska epoken, där skillnader och likheter uppförstoras och blir därmed allt skarpare. Rebecca Weidmo Uvell skriver att ”många människor som röstar vänster anser på riktigt att de är bättre människor än alla andra. De är moraliskt överlägsna, vilket leder till att motståndare automatiskt avhumaniseras. Ett carte blanche att bete sig som man vill och kalla folk vad som helst.”

Martin Armstrong beskriver skillnaden mellan socialister och konservativa (en något fri översättning): ”Den stora skillnaden mellan socialister och konservativa är att för socialister har individen inte något värde. Däremot har det kollektiva samhället värde … Konservativa tror att individen har rättigheter och värde och att staten ska betjäna folket. I socialismens ögon är det inte individen utan det kollektiva samhället som har värde och att socialisterna är de som är kvalificerade att styra samhället ovanifrån. Socialisten försöker alltid att styra andra, därigenom offras alltid individen för den kollektiva staten. Det är inte vad ditt land kan göra för dig personligen, dogmen är att du som individ ska offras för det Större Goda, vilket styrs av politikerna, dvs., som i förutvarande Sovjetunionen, men med något annorlunda terminologi.”

Vad som är svårt för en konservativt tänkande person att förstå är att socialisterna (främst socialdemokraterna, men nu även övriga partier inom 7-klövern) har i praktiken redan infört det klasslösa samhället. Socialisterna har sin egen arbetsmarknad, de har tagit över etablerad media, akademin, försvaret, polisen, socialtjänsten, rättssystemet, etc. När vi exempelvis kritiserar polisen för att inte sköta sitt jobb, uppfattas det som att vi kritiserar det klasslösa samhället. Därav socialisternas aggressivitet, mobbningen, skambeläggandet, utfrysning, skapandet av utegrupper relativt den dominerande gruppen av socialister, eller PK-ister.

En annan faktor är att mot slutet av en epok tenderar samhället att bli mer våldsamt. Martin Armstrong skriver (i något fri översättning) att ”av en eller annan anledning börjar samhället att bli mer våldsam mot slutet av en epok. … De kristna förföljelserna kom i full gång endast när romerska imperiet kollapsade under 3:e århundradet.”

Det börjar bli farligt observerar att ”politiskt åser vi en förföljelse av SD i stor skala. Byggd på en slags avhumanisering. Att bli utesluten ur en social gemenskap aktiverar hjärnans smärtnätverk. Det gör ont att bli utstött. Det vet forskarna. Och vi övriga också.

Vi söker alla gemenskap. Vi går ihop med vänner, familj och arbetskamrater. Och även i lag. Det känns bra att tillhöra en grupp. Driften att samarbeta har hjälpt människan att överleva. Och även byggt civilisationer.

Men där finns också en baksida. För varje ingrupp finns det också en utgrupp. De som står utanför. Och dessa mekanismer kan i sina ytterligheter leda till mänskligt fruktansvärda ting. Historien är full utav dem. Fungerar hjärnan annorlunda beroende på olika grupptillhörighet? Ja! Skadas någon människa visar uppmätt hjärnaktivitet att man reagerar starkare när någon i ingruppen skadas. Om någon i utgruppen skadas kan reaktionen utebli helt. Vi reagerar med en slags avhumanisering.

I förlängningen tillämpar vi då inte de moraliska regler som annars gäller för människor. Avhumanisering i stor skala kan leda till stor brutalitet. När stora grupper börja handla annorlunda gentemot andra grupper kan de rentav leda till illdåd. I propaganda förvanskar man gärna andra. I propaganda kan man även börja avhumanisera. Via internet kan man idag också synkronisera stora människogrupper. Internet som medium möjliggör att nå ut till stora grupper.

I det ljuset av det påtalade mår jag numera illa när jag betraktar förföljelsen av SD. Var finns besinningen? Var finns återhållsamheten? När skall politikerna och media börja ta sitt ansvar? När skall den pågående avhumaniseringen av SD upphöra? Och förföljelsen av allt som omgärdar SD nå ett slut?”

Elisabeth konstaterar att förföljelserna är helt absurda. ”Läs bara hur krönikören Björn Wiman på DN uttrycker sig: ”På ena sidan står vi som älskar livet, på den andra en irrationell, apokalyptisk högerradikalism som kan vara på väg att driva civilisationen mot dess undergång”. Karlen verkar ju skvatt galen. Samtidigt ska man betänka att detta är Sveriges största morgontidning som predikar… ”.

Helmet for my pillow noterar lakoniskt att ”han är galen, wisdom of crowds”.

Karl Oskar skriver att drivkraften är ren ondska. ”Man göder, lockar fram och ger legitimitet åt figurer som frodas i mobbningens giftiga klimat. Som enligt egen självbild är upphöjda och godhetens företrädare. Medan de i själva verket drivs av ondska. Inte bra!”

Erik2 frågar vad blir nästa steg. ”Instämmer till fullo. Bra beskrivet. När kommer nästa steg i stor skala? Vad blir steget? Utebliven pension om man inte delar statens värdegrund? Utökad HMF lag?”.

Vi känner igen det här beteende från historien. Byt ut ”judar” istället för ”sverigedemokrater”, så blir den historiska parallellen tydlig. Vi har sett det tidigare, nu ser vi det i Sverige. Alltid samma fråga, hur var det möjligt. Hur kan det vara möjligt i Sverige, det är dags att svara på den frågan!

Sven Robach tar upp frågan om den marxistiska dogmen eller värdegrunden ”alla likas värde” genom att hänvisa till framlidne filosofiprofessor Ingemar Hedenius. ”Han menar att det lika värdet handlar om att vi alla har samma människovärde, dvs. samma mänskliga rättigheter. Däremot har vi inte alla samma moraliska värde, vissa är moraliskt lågtstående och andra högtstående.

Vi har helt olika ekonomiskt värde, vissa är rika, andra fattiga. Vi har inte samma emotionella värde, vissa tillhör nära vänner och familj, andra saknar helt emotionellt värde. Vad som i vulgärdebatten avses med ”lika värde” är inte lätt att veta. Det påstås ofta, nu senast av LO-TCOs rättsavdelning, att SD inte tror på lika värde, men det förklaras aldrig på vilka grunder man påstår detta. Det verkar som om man menar att allas lika värde betyder att alla människor i hela världen har samma rätt att leva i Sverige och försörjas av skattebetalarna. Men som sagt, det förklaras aldrig. En tom slogan och tillhygge.”

Fredrik Östman tar upp temat ”eget skinn i potten”, och konstaterar att ” I perserriket måste ingenjören som byggt en bro bosätta sig under bron med sin familj. Ingen bro rasade.

Eget skinn i potten. Personligt ansvar. Precis raka motsatsen till den premiss som socialdemokratin baseras på. Precis det som socialdemokratin fokuserat hela sin förstörelsekraft på. Alla reformer som socialdemokratin har genomfört sedan 1932 har syftat till att avskaffa eller förminska och snedvrida det personliga ansvaret. Alla, alla. De måste alla avskaffas och utrotas. Alla, alla.”

Vi kan se att socialisterna har förvanskat historiskt vunna erfarenheter, baserade på människans natur, hur människan bäst samverkar för att bygga ett civiliserat samhälle. Man har korrumperat ansvarsbegreppet, man har skapat konflikter där tidigare samförstånd rådde, man har splittrat familjekonstellationer och atomiserat människan, man har gjort människan historielös, och man har korrumperat vetenskap och beprövad erfarenhet, allt i syfte att bygga egen makt. Martin Armstrongskriver (i något fri översättning) att ”sanna sociopatiska politiker använder hat för att få makt. Det är också ett tecken på nedgång och förfall. En uppdelning av landet i de goda mot de onda. I denna process tillgriper en del på vardera sidan våld som motiveras med att den andra sidan är ond.”

Gertrud1 skriver under rubriken Socialdemokraternas maktgalna svek mot det svenska folket ”att det enda sättet att ändra riktning i Sverige är att ifrågasätta nuvarande PK-ism och vara med om att skapa det nya på bättre och på mer solid vetenskaplig grund. Då det inte handlar om enskilda politiska beslut - det gjorde det inte heller då 1975 när man bestämde att Sverige skulle vara mångkulturellt. Det var en följd av den kulturmarxistiska indoktrineringen. Vi behöver den vetenskapliga grunden och den historiska erfarenheten.

Angående effekten av det politiska beslutet att skapa ett mångkulturellt Sverige skriver Gertrud1 att ”när Löfven står och säger ”Vi har varit naiva” så ljuger han. Man har vetat och man vet, men maktbegäret har gjort att de struntar i det folk de var satta att styra. … Det enda politikerna har varit naiva om är att de underskattat islams mål att göra hela världen muslimsk.

Vad kommer att hända när man lyckas bilda ett islamistiskt parti, (man har redan försökt i Sverige och föll på en teknikalitet) och väljarna går i strömhopp över från de etablerade partierna som redan är infiltrerade av islamister. Även muslimer kan läsa vänsterfilosofer, även muslimer kan lära sig om entrism och den långa marschen genom institutionerna. De har redan börjat. De kommer bli en stark maktfaktor att räkna med, …, så kommer deras procentandel öka för varje generation. I moskéerna radikaliseras både andra och tredje generationen. … Kanada och USA har vaknat. Slaget står i Europa.

För varje människa som kan matematik och har en aning om Sveriges demografi så ökar medvetenheten om att vi svenskar med vår kultur som våra förfäder byggt upp under mer än tusen år, har sålts ut av de korrumperade socialdemokratiska partiet., och riskerar att dö ut.

Inte genom blodigt krig, utan för att vår egen nativitet är för låg i förhållande till immigranterna. De andra i sjuklövern har inte lyft ett finger för att förhindra det, tvärtom moderaterna har till och med bejakat det. Kristersson menar att kriminaliteten är här för att stanna. Carl Bildt hävdade där i Rinkebys folketshus att: den friktionsyta som uppstår betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället.

Alla, alla aspekter av det svenska samhället har påverkats av Socialdemokraternas maktambitioner. Samhället är utformat för att betjäna socialdemokratisk makt. När samhället imploderar kommer vi att behöva bygga upp samhället från grunden, ett arbete som idag ingen kan skaffa sig en helhetssyn över, eller ens skatta dess omfång. Det är alltför omfattande. Förmodligen helt obegripligt att förstå. Som man bäddar får man ligga, karaktärsbrister hos det svenska folket har bidraget till magnituden på det i stort sett självförorsakade problemet. Forskningen får försöka förklara hur det kunde bli som det blev.

Johan Westerholm ledarsidorna.se, hur det svenska biståndet till det palestinska Humanitarian Law Secretariat utformats får nu sin uppföljning. Svenska biståndsmedel har gått direkt och indirekt till den internationellt terrorklassade organisationen PFLP, som finns uppsatt på såväl EU:s som USA:s lista över terrororganisationer.

Patrik Engellau detgodasamhallet.com, det är inte bara i Sverige som politiker uppfinner rättigheter som andra ska finansiera. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett ännu stolligare aktstycke än den svenska regeringsformen.

Henrik Alexandersson henrikalexandersson.blogspot.com, Lars Gustafsson skriver »Medievänstern utvecklar inga intelligenta resonemang, men skapar en gemenskapskänsla kring de traditionella formuleringarna och avfärdar alternativ genom att klistra på dem frånstötande etiketter.

Simon O Pettersson samtiden.nu, Dag Sandahl menar att de inte förstod att Svenska kyrkans tro höll på att ersättas med något annat. Detta innebär att all traditionell dogmatik kastas överbord, och en vag tro på ett högre väsen kombineras med en minst lika vag moralisk förkunnelse, anpassad till rådande moraliska trender.

Ann Heberlein ledarsidorna.se, jag är orolig, mycket orolig till och med, över det som händer i Sverige, över tillståndet i vårt land. Snabbt accelererande polariseringen och demoniseringen av utpekade grupper är en utmärkt mylla för ondskan att frodas i, i all synnerhet den särskilda sorts ondska som innebär att grupper ställer sig mot varandra och börjar bekämpa varandra, först verbalt, slutligen med våld.

Tillbaka till Home

När det ser illa ut är det i allmänhet ännu sämre
Något anmärkningsvärt är att många intelligenta och kunniga personer hävdar att om bara regeringen kan genomföra ett antal större reformer, kommer Sverige återhämta sig från de senaste decennierna av tillbakagång och samhällsförfall. Vi, likt övriga länder i Västvärlden, befinner oss i en förändringsprocess, en trend av historisk betydelse, som är omöjlig att hindra, avbryta eller avleda. Socialismen har kommit till vägs ende är den logiska slutsats som program baserade på maskininlärning, författare och andra har dragit. Nu krävs det inte att man är speciellt intelligent eller speciellt kunnig för att komma till samma slutsats, det räcker med självständigt tänkande.

Patrik Engellau delar med sig av sin erfarenhet från näringslivet när han skriver att ”när jag var ny i företagsvärlden fick jag av en erfaren företagsledare lära mig en tumregel att begagna vid bedömningen av företag. Om det ser bra ut, sa han, så är det ofta ännu bättre. Men om det ser dåligt ut så är det i allmänhet ännu sämre.”

Vidare konstaterar han ”… alltså tecken på att nationen är på driv som en skuta utan tränad och erfaren besättning, ibland, verkar det som, helt utan kunskaper i hur skutor seglas. Skandalen inom Transportstyrelsen visade öppet inför allt folket det som man redan anade, nämligen att myndigheter struntar i lagarna. Om det går till så på Transportstyrelsen är det klart att det går till på det viset på andra ställen.”

Kunskap och kunskapsutveckling är drivkraften i en modern ekonomi. Kineser, japaner och andra nationer som inser betydelsen av kunskap och kunskapsutveckling har ingen förståelse för globalsocialisterna/PK-isterna infantila fantasier. Utan, tvärt om, de anser att Västvärlden lämnar walkover i den internationella tävlan om ekonomiskt ledarskap.

Fredrik Lundgren börjar undra ” om det förfall som Sverige genomlider grundar sig i att alla myndigheter i Sverige mer och mer befolkas av folk som inte har tillräcklig kompetens. Andelen inkompetenta ökar hela tiden. Om det är som jag skriver …, finns det nog ingen återvändo för Sverige.”

Fredrik Östman svarar att ”självklart är det så, och de vill ha det så. Nyligen läste jag en artikel av några lärare på ett universitet som inte kunde undervisa sina studenter effektivt, eftersom de inte behärskade svenska språket. Och det avsåg inte personer med invandrarbakgrund, utan riktiga svenskar. De kan inte svenska.”

Sixten Johansson söker en förklaring till kunskapsförfallet. ”Jämlikhetsdoktrinen fungerar (inte bara i skolan, utan överallt i samhället) både likriktande och gradvis nivåsänkande genom att den kapar topparna, men ändå inte kan höja de svaga.

Eftersom de svaga inte får exkluderas blir deras nivå en tillfälligt accepterad norm, men av naturliga orsaker fortsätter nivån att sänkas. Märk väl att hela den stora majoritet som presterar medelmåttigt eller svagt gärna röstar för jämlikhetsdoktrinen, därför att de slipper yttre och inre krav och slipper kritik och exkludering om de fortsätter att prestera svagt. Om de dessutom kan känna sig goda och humana i motsats till utpekade onda och inhumana är det ett stort och lättfattligt extra plus.”

En föreskrift som människor i årtusenden har levt efter är att den som inte arbetar skall inte heller äta (2 Thessalonikerbrevet 3:10-12).

Nils-Eric Sandberg kommer till resultatet att om socialisterna/PK-isterna skall upprätthålla full sysselsättning behöver de • Förbjuda all teknisk utveckling • Förbjuda all konkurrens mellan företag • Förbjuda all flytt mellan olika företag • Förbjuda all handel med utlandet, dvs. införa vad som står i Det kommunistiska manifestet. Vilket förövrigt klimatalarmisterna och FNs Agenda 2030 förespråkar.

Child of God kommenterar det svenska samhällets förfall. ”Idag i GP så var en bild på den äldsta och den yngsta i kommunfullmäktige, det var en glad bild! Symboliken verkade gå GP förbi, den äldsta var en svensk kvinna, den yngsta vad jag gissar, en somalisk ung man. Ser ni framtiden tydligt där eller? Vilka står på den bilden i framtiden?

Du förtjänar ditt tungsinne Patrik, det är din generation som förstört Sverige, det var ni som började då ni började indoktrinera min generation, inte för att vi är oskyldiga men det började för fan på dagis för oss med er socialism. Nu hatar jag svenskarna, inte lika mycket som migranterna, men nästan. Varför så tungsint, ni har lyckats, det har blivit EXAKT som man kunde förvänta med progressiv socialdemokrati.”

Rolf H Carlsson resonerar utifrån hur problem löses i näringslivet. ”Först måste det bli sämre innan det blir bättre, brukade min viktigaste mentor och mångårige chef säga vid upprepade tillfällen. Han hade ett visst perspektiv mot bakgrund av att ha jobbat med strategi och organisation i en mångfald företag och organisationer över hela världen. De flesta som har allvarliga problem vägrar ofta i det längsta att inse det och när insikten börjar komma försöker man i första hand att tillämpa samma medicin som tidigare – ”more of the same” som det heter.

Det som krävs är oftast mer grundläggande förändringar, vilket i många fall är svårt att åstadkomma på egen hand. Som rådgivare brukade vi säga att det är först när en VD sitter med ”skägget i brevlådan”, när det inte finns någon annan utväg som vi brukade bli anlitade. Analysen är tillämpbar på det svenska politiker- och tjänstemanna/fackliga (det nya frälset) väldet. Ständiga devalveringar och en helt absurd Riksbankspolitik, som gjort oss alla fattiga, har blivit den tjocka matta där alla problem har kunnat döljas. Finansministern skryter med Sveriges och statens goda finanser, men verkligheten framgår tydligare av att vi ligger i bottenligan när det gäller ekonomisk tillväxt per capita. Istället för att ta itu med de verkliga problemen ägnar man sig åt PK-ism, livligt och helt okritiskt uppbackade av gammelmedia, peka finger åt immigrationskritiker och ”klimatförnekare” (en kreativ oxymoron för att benämna vår tids ”häxor”).

En förestående konjunkturkris, troligtvis i kombination med en fastighets- och finanskris kommer kanske att syna korten, att kejsarna i PK-gänget är nakna och, förhoppningsvis äntligen inser att de själva sitter med skägget i brevlådan. Men då behövs konstruktiva idéer från alla oss som sett eländet gå mot katastrof – en utmaning som vida överstiger förmågan att peka på alla problem. Jag får önska oss, lycka till!”

Eva Danielsson pekar på kärnproblemet. ”När man själv aldrig har varit vänstersinnad och ända sedan historielektionerna i skolan för ett halvt århundrade sedan, har varit rädd för islam, så är det svårt att acceptera att man skulle få de politiker och den politik man förtjänar. Fast det förstås borde vara en riktig tanke i en demokrati. Man får ju finna sig i att den vänsterindoktrinerade delen av befolkningen oftast har varit aningen större och alltid mycket mer aktiv och älskat kampen.

Det är svårare att förstå de vänstersinnades nutida naiva brist på rädsla för en importerad lära som inte sticker under stol med vad den vill göra. Och med historien dessutom full av bevis för dess bestialiska metoder. De vänstersinnade som styr och bestämmer just nu, bjuder in sina egna framtida bödlar till festandet på våra tillgångar. Som vi vanliga medelklassare tvingas tillhandahålla genom flit och slit. Vi som inte har något att säga till om, trots att vi sägs leva i en demokrati.

Den största besvikelsen, vreden och sorgen känner jag över dem som inte har varit helt och hållet vänstersinnade från början och som nu, när det är som mest kritiskt och fanatiskt och det borde vara extra viktigt att mota vänstern, i stället är beredda att hoppa över till den sidan. För vadå? För att mota nationalismen hos SD?

Kan någon förklara dessa självmordstendenser, att de som har makten nu inom landet är beredda att skänka bort makten (och ev sina liv) till en importerad totalitär intolerant kultur och också beredda att skänka bort vårt lands suveränitet och våra tillgångar till någon global icke-demokratisk sammanslutning, som t ex en skurkorganisation som FN?!?

Dagens socialdemokratiska Sverige kommer inte att finnas i morgon. Att det fortfarande fungerar beror på att det finns en illusion, som upprätthålls av etablerad media och politikerväldet, att det fungerar. Politikerväldet har tappat kontrollen. Säg att det inträffar mer omfattande sociala oroligheter, hur många tror att regeringen skulle kunna hantera situationen? För att de koherenta minoriteterna inte skall störa samhällsordningen tar socialisterna/PK-isterna en massiv andel av våra intjänade pengar via skatten och delar ut en stor del av dem till dessa minoriteter. Är det någon som förstår logiken, om man utgår från normalt sunt förnuft och har fötterna på jorden?

Fredrik Östman säger att han avvaktar finanskrisen, vilket får sägas spegla en rationell bedömning. Med tanke på de omfattande systemfel som finns inbyggt i den internationella ekonomin, lär det inte dröja alltför länge innan nästa finanskris står vid dörren, denna gång mångfalt allvarligare än den förra. Följdverkningarna kommer att bli mer eller mindre oöverblickbara.

Anna Ernius samtiden.nu, polisens agerande efter ett våldtäktsförsök med kniv på ljusa dagen har väckt känslor i det lilla samhället Deje i Värmland och på sociala medier. Fallet har blivit ett epicentrum för upprördhet över polisens passivitet inför det ökande sexuella våldet mot kvinnor.

Martin Armstrong, armstrongeconomics.com, press is no longer “free” for they have simply become the American version of the old Soviet Pravda. They distort the facts and incite anger. They no longer report the news – they try to make it.

Martin Armstrong, armstrongeconomics.com, we absolutely must understand that Merkel is on her way out and she has been the face of the entire European Union. This is incredibly important for it will ultimately undermine the Euro itself.

Tillbaka till Home