Pressarna går varma – del 2

Det är fortfarande viktigt med tryckt information, även om nätet håller på att ta över.

Dialogus Creaturarum Moralizatus, fabelsamling för predikanter från 1483. Första i Sverige tryckta bok (Wikipedia).

Högerextrema medier påstås att fortfarande hålla på med att pressa folk. Frågan är vilka medier som förtjänar beteckningen ”högerextrema”. Enligt min bestämda uppfattning i vart fall inte nättidningen NewsVoice Web Magazine om vars ansökan om mediestöd jag tänker berätta. Frågan är om tidningen ens kan betecknas som ”höger”. På liknande sätt förhåller det sig med många andra medier och sajter som av en eller annan anledning pådyvlas epitetet ”högerextrem”.

I dagens DN kultur (2021-02-24) är det ”mediestrategen” Brit Stakston, ledamot i Mediestödsnämnden, som känner sig pressad av ”ytterkantsmedier”. En märklig reaktion av någon som på sin webbsida skyltar med att för bara ett par månader sedan ha blivit nominerad för Cision PR Influencer Award. För 10:e året i rad. Om jag förstått rätt är huvuduppgiften för en influencer att utöva ett mjukt medialt tryck i den ena eller andra riktningen. Att utöva tryck på andra i stället för att själv bli utsatt för påverkan.

Trots det ideliga pressandet från högerhåll verkar Stakston känna sig rätt bekväm i sin nya roll som offer. Som kan tänkas vara rätt så användbar i influencersammanhang. Gäller bara att på rätt sätt inta scenen klädd i den nya utstyrseln.

Det är det hon försöker göra då hon intervjuas på DN kultur. Stakston hävdar att hon pressats så pass mycket att hon i december 2020 valde att avgå som ledamot av Mediestödsnämnden. ”Det är en slags raffinerad lågintensiv utnötningsmetod” menar hon. Genom återkommande påståenden hos ”alternativmedier på högerkanten” att hon fuskat till sig mediestöd under sin tid i Mediestödsnämnden. Lite förvånande att hon ger upp så lätt. Hade det inte varit givet för henne att stämma ytterkantsmedierna? Det hade ju tvingat dem att lägga fram bevis för sina påståenden. Ifall de misslyckats hade de kunnat bli dömda för förtal och fått betala skadestånd samt både sina egna och Stakstons rättegångskostnader. Så jag vill kalla Stakstons agerande som ett slags lågintensivt sätt att ta till sjappen. Fast knappast raffinerat. Förresten nöjer sig DN-skribenterna Josef Svedberg och Hugo Lindkvist inte med ett leende foto av henne. För att övertyga läsarna om det oskuldsfulla i hennes blick drämmer man till med två foton, varav det ena visar hennes ansikte två gånger genom spegling. Den dubbelbild s a s, på sätt och vis dubbeltydigt. På fotona tittar Stakston kameran rakt in i ögonen. Troskyldigt. Som dubbel eller snarare trefaldig bekräftelse på renhårighet.

Det här var bara lite brus, nu blir jag mer konkret. In min förra artikel förvarnade jag om att jag hade för avsikt att undersöka två avslagsbeslut som nämndes i artikeln i DN. Som var utgångspunkten för min egen.

Nu har jag fått tillgång till material om ansökan för mediestöd som ingetts till Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) av Sasser Media Lab AB. Företaget sökte stöd för ovannämnda nättidning NewsVoice Web Magazine. Läsaren kan enkelt bilda sig en egen uppfattning om publikationen via www.newsvoice.se. För mig en nättidning med varierat och aktuellt innehåll.

Uppenbarligen inte rätt innehåll för Mediestödsnämnden. Så det blev avslag. Generellt ska beslut av myndigheter motiveras med omsorg. I synnerhet beslut som går emot sökanden. För att sökanden, ifall vederbörande är missnöjd med beslutet, ska kunna anföra besvär.

Det speciella med beslut om mediestöd är emellertid att de inte går att överklaga. Då är det extra viktigt med en utförlig motivering. För att sökanden och allmänheten ska klart och tydligt få veta grunderna för avslaget och inte fås att misstänka att irrelevanta faktorer styrt bedömningen. Samt för att besluten ska klara en oberoende granskning ifall en sådan mot förmodan skulle komma till stånd. En demokratifråga, med andra ord.

I föreliggande fall får beslutets motivering plats på tretton rader. Därav ägnas potentiellt kontrollerbara uppgifter i sak hela tre rader, men inte ens där hänvisas till i vilket nummer eller när exakt de kritiserade uppgifterna publicerats. I övrigt är motiveringen späckad med generaliseringar:

Myndigheten har granskat innehållet i NewsVoice Web Magazine. I mediet förekommer artiklar med ett innehåll som förefaller inte grundas på vetenskap eller fakta. Det rör sig t.ex. in artiklar med ett anti-vaccinbudskap och artiklar som handlar om risker med elektrosmog. Det redaktionella innehållet består även delvis av material som redaktionen själv har märkt som kontroversiellt. Sasser Media Lab AB beskriver också på hemsidan att tidningen bland annat fylls med innehåll från skribenter debattörer utanför det konventionella systemtänkandet.

Stöd enligt 2 § mediestödsförordningen (2018:2053) kan endast ges till allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Delar av det redaktionella innehållet i NewsVoice Web Magazine består av artiklar som präglas av ett icke-vetenskapligt synsätt. Mediestödsnämnden anser därför att NewsVoice Web Magazine inte präglas av ett redaktionellt innehåll av hög kvalité. NewsVoice Web Magazine kan därmed inte anses vara ett sådant nyhetsmedium som uppfyller syftet enligt 2 § mediestödsförordningen. Sasser Media Lab AB:s ansökan om redaktionsstöd ska därför avslås.

Bland nämndledamöterna som varit delaktiga i beslutet uppmärksammar jag Brit Stakston.

Mitt inlägg är dock inte slut. Sökanden berättade för mig att han en tid efter att ansökningen getts in kontaktades av MPRT för att svara på några frågor. De var standardfrågor som gällde grundläggande krav som skulle vara uppfyllda för att kvalificera sökanden för stöd. Enligt, vad han förstod, en slags checklista. Bl a om mediet är allmänt tillgängligt, har en målgrupp och en redaktion i Sverige och följer god medieetisk sed. Sökanden fick uppfattningen att han besvarat frågorna på ett för myndigheten nöjaktigt sätt. Därefter hade han ytterligare en gång kontakt med handläggaren Dinara Berg för att svara på ett antal frågor. Han fick då intrycket att det var grönt ljus. Det han inte fick veta var att Dinara Berg därefter fråntogs handläggningen av ärendet. Som anförtroddes åt hennes kollega Kajsa Rohdin. Att det var Rohdin som hade utsetts som handläggare fick sökanden först kännedom genom avslagsbeslutet där hon nämndes som föredragande. Anledningen till byte av handläggare fick sökanden aldrig veta. Ur rättssäkerhetssynvinkel känns det angeläget att utreda vad som låg bakom bytet.

Motiveringen av beslutet om projektstöd kan definitivt inte sägas svara upp mot vedertagna grundläggande krav inom offentlig förvaltning, i synnerhet vad gäller avslagsbeslut. Allmänt vedertagna på den tid jag arbetade inom statsförvaltningen. Det borde räcka med att i sammanhanget hänvisa till följande skäl för avslaget: ”Det redaktionella innehållet består även delvis av material som redaktionen själv har märkt som kontroversiellt”. Ett argument som avslöjar en grundläggande inställning hos myndigheten: Att säkerställa att mediestöd enbart beviljas medier som har för vana att inte ta upp kontroversiella frågor till diskussion.

I motsats till att båda parters inställning i en kontroversiell fråga bör redovisas för att en avvägning för det som talar för och det som talar emot ska kunna göras. Ett juridiskt axiom redan på romarnas tid: audiat et altera pars. En hörnsten inom förvaltning och juridik som verkar ha kommit ur bruk hos MPRT. Man ska inte begära för mycket av en nämnd som tillsatts och styrs utifrån ett, som jag uppfattar, renodlat politiskt perspektiv. Och en myndighet som håller sig till det perspektivet. Vilket klart och tydligt framgår ur det av myndigheten utarbetade förslaget till ändrade föreskrifter om mediestöd (se mitt föregående inlägg). Ett perspektiv som har ingenting med demokrati att göra men desto mer med att påverka den allmänna opinionen i önskad riktning.

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-02-24