Pressarna går varma

Det är fortfarande viktigt med tryckt information, även om nätet håller på att ta över.

Dialogus Creaturarum Moralizatus, fabelsamling för predikanter från 1483. Första i Sverige tryckta bok (Wikipedia).

Högerextrema medier pressar anställda på Myndigheten för press, radio och TV (MPRT). Det berättar Josef Svendberg den 17 februari 2021 på DN Kultur. Pressen är så pass hård att myndighetens generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson på fotot som illustrerar artikeln är tvungen att hålla sig fast i ett räcke för att inte tappa fattningen. Vilket i sin tur leder till att hon inte förmår stödja handläggarna på myndigheten fullt ut. De vars namn och bild publicerats på högerpopulistiska och högerextrema medier.

Eftersom myndigheter kommer och går här i landet med ökande frekvens eller åtminstone byter namn och inriktning är det värt att återge MPRTs verksamhet så som den presenteras i artikeln:

”Myndigheten…ansvarar bland annat för att fördela ekonomiskt stöd till nyhetsmedier. Förra året infördes det nya redaktionsstödet, som söktes av 217 medier. När myndigheten i december fattade beslut om stödet fick 159 av dessa dela på 500 miljoner kronor. Ytterligare 58 medier som sökt stöd blev utan, bland dem konspirationssajten Newsvoice och den högerextrema sajten Nya Dagbladet.”

De medier som blev utan reagerade genom att skriva kritiska artiklar med budskapet att det var politiska motiv som låg bakom avslagen. I flera artiklar hängdes enskilda handläggare ut med bild och namn. Trots att, enligt DN:s sätt att se på saken, ”myndighetens beslut tas av det fristående beslutsorganet Mediestödsnämnden snarare än av handläggare”. Den som har en gnutta hum om hur offentlig förvaltning fungerar vet dock att det ska mycket till för att ett beslutsorgan ska gå emot ett motiverat förslag från en handläggare. Dvs att det i praktiken är handläggaren som fattar beslutet och beslutsorganet endast sätter sin stämpel på det.

De berörda handläggarna är så pass oroade att en del inte ens ville prata med DN medan andra gick med på det under förutsättning av anonymitet. Dessutom menade handläggarna att myndighetens ledning brustit i sitt stöd. Vilket Charlotte Ingvar-Nilsson tycker är väldigt tråkigt, men att det ”får hanteras internt”. Och tillfogar ”det här är en fråga som är uppe på dagordningen kontinuerligt nu helt enkelt”. Bäst att sakta ta om uttalandet, så det får tid att sjunka in: ”uppe på dagordningen kontinuerligt nu helt enkelt.”

Intressant att få veta ”att man [härmed torde Charlotte Ingvar-Nilsson avses] ännu inte upplevt den publicerade kritiken som varken hat eller hot och att det inte finns något att polisanmäla”. Och betygar sin tacksamhet till sina medarbetare för att ”så snabbt få ut de här stödpengarna…Normalt fördelas ungefär 700 miljoner i mediestöd och presstöd, men förra året var det 1,4 miljarder…”.

Storm i ett vattenglas? I vart fall ingen fredlig dialog som djurens på det ovan avbildade träsnittet.

Inte ett ord i DNs artikel om hur ansökningar om presstöd regleras i lag. Styrande är Mediestödsförordningen (2018:2053 (i)) vars 2 § anger syftet med mediestödet (se nedan).

Med stöd av förordningens 26 § får MPRT utfärda kompletterande föreskrifter om mediestöd. Ett förslag på ändrade föreskrifter har nyligen publicerats. (ii)

Av särskilt intresse är föreskrifternas 2 § med avseende på fördelning av stöd enligt 20 § Mediestödsförordningen:

2 § Vid fördelning av stöd … ska mediestödsnämnden särskilt ta hänsyn till i vilken utsträckning stödet kan förväntas bidra till att syftet med mediestödet enligt 2 § mediestödsförordningen uppfylls.
Med redaktionellt innehåll av hög kvalitet avses att mediet regelmässigt präglas av ansvarstagande nyhetsförmedling.
Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap.

OBS ”Ansvarstagande nyhetsförmedling”, ”inte bidra att sprida felaktig eller manipulerad information”, ”inte..avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap”. Tur för DN att inte vara beroende av presstöd.

Mediestödsförordningens 2 § lyder:

2 § Syftet med mediestödet är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till en oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.

Jag har för avsikt att granska motiveringen av avslagsbesluten betr Newvoice’s och Nya Dagbladets ansökningar. Under förutsättning att jag bereds tillgång till handlingarna.

(i) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningss...
(ii) https://www.mprt.se/globalassets/dokument/foreskrifter/nya-foreskrifter/...

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-02-21