Folkhälsomyndigheten och läkemedels-verket bör pausa all användning av Vaxzevria

Nedanstående artikel publicerades i DN 2021-04-09 som en insändare. Författaren Jack Spira är läkare och fristående från stora läkemedelsbolag. Författarens överväganden kring användningen av AstraZenecas vaccin mot Covid-19 och därmed sammanhängande fördelar och risker är värda att ta till sig. En sak som kan synas perifer men icke desto mindre är av intresse är läsarnas reaktioner på artikeln. Enligt mitt förmenande visar många av dem på en blind tro på överheten och en oförmåga att ta till sig argument vars förståelse icke kräver medicinsk fackkunskap. Folk vill känna sig trygga. Att Tegnell m fl gång på gång haft fel i sina prognoser och förklaringar verkar inte bekomma dem ett dugg. En självpåtagen blindhet vars tragik först blir uppenbar för dem när de vaknar. Och då är det är för sent för många av dem och deras anhöriga.
Gerhard Miksche, redaktionen

Jack Spira: Folkhälsomyndigheten och läkemedels-verket bör pausa all användning av Vaxzevria

Det är väl få som missat följetongen om de allvarliga men sällsynta biverkningarna på Astrazenecas Covid-19 vaccin som fått handelsnamnet Vaxzevria.
Nyligen har den avdelning inom Europas läkemedelsmyndighet EMA, som ansvarar för säkerhetsuppföljning (PRAC) till slut klämt ur sig att det möjligen (possibly) finns ett samband mellan en specifik ovanlig och ibland dödlig biverkning och vaccinet. Man konstaterar att biverkningarna förekommer oftare än vad man kan förvänta sig i denna population, de förekommer i alla åldrar och i bägge könen. Efter detta konstaterar man att nyttan trots allt är större än risken och rekommenderar att man skall fortsätta använda vaccinet.
Det är en möjlig slutsats rent statistiskt och sett ur totala populationens perspektiv, men är det rätt beslut??
FHM skriver på sin hemsida: ”I gruppen 70 år och äldre var dödligheten 4,3 procent, medan den var 0,1 procent bland personer yngre än 70 år”(1). Eftersom majoriteten 70+ redan är vaccinerade bör vi bedöma vaccinet sett ut den population som är under 70 år. Risken att dö i Covid-19 för denna grupp är (siffror från FHM) c:a 0.1%, dvs 1 på 1000. Risken att drabbas av en svår och ovanlig biverkan av Vaxzevria är c:a 1 på 200.000 vaccinerade och av dem kommer c:a en fjärde del att dö (2). PRAC rapporterade om totalt 86 fall varav 18 ledde till död (21%) (3). Så det är c:a 200 gånger större risk att dö av Covid än av vaccinet för individer under 70. Så det kan förefalla ett enkelt och logiskt beslut när man väger dessa risker mot varandra.
Det finns dock andra perspektiv man bör ta hänsyn till i sin risk-bedömning.
1)      Man vaccinerar helt friska människor. Man behandlar ingen sjukdom utan vaccineringen skall förhindra en möjligen svår sjukdom som man får om man blir smittad. Just att man vaccinerar helt friska gör att man måste ställa extra höga krav på vaccins säkerhetsprofil. Biverkningar skall man förvänta sig men dödsfall?? Var går gränsen för det tillåtna?
2)      Det finns idag tre andra vacciner på marknaden som inte har denna biverkan. Således kan man få samma skydd utan att behöva ta denna risk.
3)      Medan de andra godkända vaccinerna har en c:a 95%-ig skyddseffekt (4)(5), har Vaxzevria vaccinet en 70% effekt (6). Varför vill man inte använda de mest effektiva vaccinerna?
4)      Vaxzevria vaccin har ingen effekt mot den Sydafrikanska mutationen av viruset (7). Vaxzevria vaccinet har dessutom en sämre virusneutraliserande effekt mot den engelska varianten jämfört med ”vild typ” (8). Att använda en behandling som har begränsad effekt men risk för allvarlig biverkan är generellt en mycket dålig strategi.
5)      I de kliniska försöken med Ebola vaccin som använder samma virusvektor som Vaxzevria finns följande kryptiska skrivning i publikationen: ”No clinically meaningful thrombocytopenia was reported.” (9) En rimlig tolkning är att trombocyterna (=blodplättarna) påverkades men det ledde inte till blödningar, det kliniska symtomet som man förväntar sig när blodplättarna försvinner. Det finns således redan data som visar på en koppling mellan vaccinvektorn och blodplättarna. Detta talar för ett direkt orsakssamband mellan vaccineringen mot Covid-19 och de rapporterade biverkningarna relaterade till blodplättarna. En nyligen publicerad artikel om orsak till biverkningarna av Vaxzevria styrker denna slutsats (10).
6)      Det går att skydda sig från Covid-19 på andra sätt: genom att isolera sig, hålla avstånd och undvika att utsätta sig för smitta. Och bära munskydd, visir mm. Det är trots allt relativt enkla åtgärder eftersom det i nuläget endast innebär att man i värsta fall får vänta någon månad extra på vaccinering med ett annat vaccin.
7)      Attityden att nyttan överväger risken innebär om vi drar det till sin spets att om man vaccinerar halva Sveriges befolkning med Vaxzevria vaccin, dvs 5 miljoner människor, så kommer c:a 25 helt friska innevånare att drabbas av svår biverkan och ett antal av dessa kommer att dö, andra kan få livslånga skador. Även om det går att motivera nyttan på populationsbas så är det tveksamt på individbas. Varför skall dessa offras i ljuset av andra säkrare alternativ?
8)      Norge och Danmark har helt stoppat Vaxzevria. Uppenbarligen gör man en annan bedömning där med samma data som FHM har.
FHM rekommenderar nu att Vaxzevria skall användas på personer som är över 65 år medan personer som är 64 år och yngre i nuläget inte skall vaccineras med Vaxzevria. Detta är en intressant bedömning. EMA säger att det inte finns någon åldersgräns för denna biverkan. Man undrar vad FHM känner till om vår biologi som gör att risk-nytta balansen förändras just vid 65 års ålder? Är det pensionsåldern som är farlig? Vad skiljer biologin för en 60-åring gentemot en 70+ åring? Detta är en retorisk fråga. Det finns ingen sådan skillnad.
Det är svårt att förstå varför man i denna situation med den befintliga kunskapen och med vetskapen om att det finns tre andra godkända vacciner utan denna riskfaktor utsätter friska människor för denna i och för sig ovanliga men mycket allvarliga risk för sjukdom med svåra följder och som kan leda till död. Risk-nytta balansen är alltid en svår värderingsfråga. Istället för att ”offra liv för rädda liv” bör FHM ändra sitt beslut och tillsvidare inte rekommendera användning av Vaxzevria alls och istället med alla medel försöka öka tillgången på andra säkrare och effektivare vaccin. Att FHM inte velat ändra sig gällande munskydd är en petitess. Nu handlar det om liv.

(1) https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/j...
(2) https://www.abc.net.au/news/2021-04-08/covid19-vaccine-blood-clotting-az...
(3) https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-find...
(4) https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577
(5) https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2035389
(6) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32623-4/fulltext
(7) https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102214
(8) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3779160
(9) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1473309920300165
(10) https://www.researchsquare.com/article/rs-362354/v2


Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Redaktionen 2021-04-12