Veckans krönika 22 juni till 30 juni 2019

Extra klimatkrönika

Klimathysterin driver Sverige (och Europa) mot fördärvet!

Klimathysterin når ständigt nya höjder! Varje dag har radio, TV och etablerade tidningar minst en och ofta flera artiklar om klimatförändringar som kommer att drabba oss och göra jorden nära nog obeboelig om vi inte radikalt ändrar vår livsstil.

Att Sverige, som utgör ca 1 promille av jordens befolkning, skulle kunna ha något avgörande inflytande på eventuella klimatförändringar, ens om vi upphörde att existera, tas aldrig upp till diskussion. Varken Kina eller Indien eller de flesta andra länder utanför Europa är i praktiken inte det minsta intresserade av att ändra sin livsstil och backa tillbaka till det primitiva samhälle som de gör allt för att lämna. Att Sverige ens skulle kunna påverka dem genom ”gott” exempel är bara hybris eller falskspel, främst hos våra politiker.

De åtgärder för att ”rädda klimatet”, som tyvärr nästan alla svenska politiker och röster som kommer till tals i etablerade media tycks vara överens om, kommer inte att ha någon som helst påverkan på klimatet, men kommer att ohjälpligt skada den svenska ekonomin och få Sverige att backa till u-landsstatus. Det svenska välfärdssamhället blir en notis i historieböckerna, om nu någon kommer att skriva historieböcker i framtidssverige.

Förstår inte politikerna konsekvenserna av sina beslut? Troligen inte långsiktigt p.g.a. kunskapsbrister, men kortsiktigt har man både förståelse och avsikt: Nya skatter d.v.s. högre skatter kan tas ut, trots världens näst högsta (snart högsta?) skattetryck och det offentligas andel av BNP ökar ytterligare och därmed politikernas möjligheter att styra.
Invandringspolitiken, som främst syftar till att skapa en ny underklass som tacksamt röstar på bidragspartier och hjälper dem att behålla makten, är i sig en katastrof som kommer att leda till välfärdssamhällets undergång. Den kunskapsfientliga skolpolitiken är en annan orsak till att det svenska, progressiva samhället förbyts till sin motsats. Inkompetent politikerstyrning av allt; sjukvård, samhällsbyggande, rättsväsende, försvar, skola, mm. skapar en byråkrati som blir allt mer ineffektiv med högre kostnader och sämre kvalitet. Allt detta har man säkert börjat inse men vill inte ändra på eftersom det ger egna fördelar. Därför använder man klimatet som förevändning för att få svenskarna att frivilligt underkasta sig drakoniska inskränkningar i sitt sätt att leva.
För att rädda klimatet (från vad?) ska svenskarna bli beredda att avstå från sin välfärd utan att skylla på politikerna och därmed utan att protestera och eventuellt göra revolution eller åtminstone rösta bort dem vid nästa val. Man vill skapa dels en grupp lojala bidragstagare och dels en grupp passiva medlöpare, båda med låg kunskapsnivå, som tillsammans är tillräckligt stora (>50%) för att politiker- och näringslivs-”adeln” ska få fortsätta sitta vid maktens ”köttgrytor”.

Den idag viktigaste åtgärden för att ”rädda” klimatet anses vara att minska mänsklighetens utsläpp av koldioxid. Det är totalt feltänkt! Man får det framstå som om koldioxid vore något giftigt, när det tvärtom är en förutsättning för alla växter. Några få promilles ökning av atmosfärens koldioxidhalt påverkar jordens klimat bara marginellt om ens det. Däremot gör det att grödor växer bättre och blir mer tåliga mot torka, vilket bl.a. medför att öknarna minskar, skördarna ökar och matförsörjningen förbättras.

Jordens klimat bestäms nästan helt av andra faktorer än halten av koldioxid i atmosfären och den viktigaste faktorn är solfläcksaktiviteten som varierar och därmed klimatet. Klimatet har varierat cykliskt sedan jordens uppkomst och just nu håller vi på att återhämta oss från en kallperiod. (Minns tåget över Stora Bält och försök marschera till Danmark idag!) Det är sannolikt att vi befinner oss på en topp i värmekurvan och därför kan vi räkna med att det kommer att bli kallare framöver. Eftersom man måste observera vädret under en 30-årsperiod för att avgöra om klimatet har ändrats, så kan vi lugnt utgå från att någon dramatisk förändring inte kommer att ske de närmaste 10 -20 åren. Solens aktivitet kan vi inte göra mycket åt, så det vore klokare att förbereda oss på kallare väder och utveckla teknologi så att vi kan hålla oss varma och producera tillräckligt med mat åt befolkningen.
En ökning av koldioxidhalten i atmosfären vore därför bra och för jorden som helhet kan vi vara glada att Kina bränner mycket kol medan vi svenskar kanske får bli tacksamma när Kina ger bistånd till ett svältande och frysande u-landsliknande Sverige, vilket mycket väl kan hända om nuvarande politik fortsätter.

Ett av de mest förödande besluten som svenska politiker tagit på senare år är att ställa om svensk energiförsörjning till något man kallar hållbar och förnyelsebar energi, som dessutom ska bli koldioxidfri. (Vilket den redan i stort sett är!) Med det menar man att allt ska drivas med elektricitet från vatten, vind och sol. Vattenkraften fungerar ju bra, men står bara för 40% av elbehovet, medan kärnkraft står för ytterligare 40%. Resten är kraftvärme 10% (vanligen sopförbränning och restprodukter från skogen), vindkraft (10%) och solkraft (<1%). D.v.s. nästan ingen användning av fossila bränslen och därmed inga utsläpp av koldioxid.

Elproduktionen motsvarar knappt behovet idag och om allt som idag utnyttjar fossila bränslen (fordon, industrier, uppvärmning) övergår till el, kommer elproduktionen att minst behöva fördubblas. Då man bestämt att kärnkraften ska avvecklas och man lägger ny skatt på sopförbränning, så kommer den också att avvecklas. Solel kan vi glömma på våra breddgrader. Då återstår vindkraft eftersom vattenkraften inte får byggas ut av miljöskäl. Sverige har idag ca 3700 vindkraftverk och för att kompensera för kärnkraft och kraftvärme behöver vi 15000 kraftverk till. Om vi sedan fördubblar elbehovet så krävs det ytterligare ca. 30 000 vindkraftverk d.v.s. totalt närmare 50 000.
Det förefaller inte realistiskt och är knappast vackert och ställer till problem för fåglar och insekter samt kräver en helt ny elnätstruktur. Vad ännu värre är, är att vindkraften är intermittent, den fungerar bara när det blåser lagom mycket. Det gör det sällan kalla vinterdagar när behoven är som störst. Därför måste man ha reservkraft och den idag enda möjliga lösningen är kolkraft (eller rysk gas). Detta är precis vad man kommit underfund med i Tyskland där man numera måste investera dubbelt (vindkraft och kolkraft) för att inte stå utan elförsörjning när kärnkraften avvecklas. Elpriset har ökat 3 gånger! Koldioxidutsläppen har inte minskat genom omställningen!

Ska vi klara att ställa om till att använda el vid alla energibehov, är utvecklad kärnkraft den enda praktiska och ekonomiska lösningen, om kolkraft ska undvikas. Det har även IPCC konstaterat!
Men, om en mindre ökning av atmosfärens halt av koldioxid är positiv för växtligheten, vilket är bevisat, kanske en satsning på kolkraft vore den bästa lösningen, åtminstone kortsiktigt, då utvecklingen av modern kärnkraft blivit försenad p.g.a. politiska beslut. Modern kolkraft är faktiskt mycket ren då man ganska enkelt kan rena rökgaserna från allt utom koldioxid (ja det går det också men kostar mer), så ur miljösynpunkt behöver inte kolkraft vara en katastrof. Brytning av kol anses ju vara miljö- och hälsomässigt problematiskt, men även här kan modern teknik eliminera problemen om vi vill.

Vetenskapliga data visar att jorden haft högre halter av koldioxid förr, utan vare sig mänsklig påverkan eller katastrofala effekter. De modeller som varnar för katastrofala effekter vid högre koldioxidhalter bygger på antaganden som inte vetenskapligt bevisats och när man sätter in verkliga mätdata i modellerna så stämmer inte resultaten med det som historiskt har hänt.

Klimatvetenskap är ett komplext område, där vi i praktiken vet ganska lite och fokuseringen på koldioxid har gjort att forskningen blivit snedvriden.

Bra läsning för dem som vill veta mer finns i en artikel av Foliehatten. SwebbTV visar dels en diskussion mellan Mikael Willgert och Lars Bern och dels en intervju med Elsa Widding som tar upp verkliga fakta om klimatet och konsekvenserna av den förda politiken.

Lästips har också gjort en sammanställning med snabbfakta om klimatet vilka finns här.

Ännu mer om klimatet finns på Lästips under ”Klimatet” och ”Ekonomi-teknik-miljö”.