Veckan som gått 16 februari till den 22 februari 2019

ALLA vet att hela 7-klövern är för massinvandring

Med tanke på att den absoluta majoriteten (82 %) av valmanskåren röstar på partier inom 7-klövern (kort: vänstern) som alla förespråkar massinvandring, en massinvandring som leder till samhällets förfall, kaos och våld, och slutligen till ekonomisk kollaps, är det en berättigad fråga vad som framkallar detta självskadebeteende. Om vi rådfrågar BUP (Barn- och UngdomsPsykiatrin) vad självskadebeteende är får vi svaret att … ”skada sig själv brukar vara ett sätt att hantera att man mår dåligt. Självskadebeteendet blir då ett sätt att försöka stå ut med svåra känslor och tankar. Den kroppsliga smärtan kan kännas lättare att uthärda än det som känns jobbigt inuti. Men självskadebeteendet gör bara att det känns bättre i stunden – på sikt mår man ännu sämre.

Vidare, …”de bekymmer och problem som gör att man skadar sig kan se helt olika ut från person till person. En del känner sig värdelösa eller har helt stängt av sina känslor för att kunna stå ut. Somliga upplever livet som ett enda stort kaos. Andra känner mest känslor av tomhet, som om de inte finns eller som om verkligheten inte är verklig.”

Vad förklarar medelklassens självdestruktiva beteende?

Det skall poängteras att politikerväldet jämte medlöpare vill ha det så här, dvs. ett samhälle i kaos, en underklass som kan styras och som ger politikerväldet röstmajoritet och därmed kontroll över beskattnings- och lagstiftningsmakten. Självskadebeteendet kan närmast relateras till den nettoskattebetalande medelklassen som röstar på vänstern, dvs. 7-klövern. Vad som utmärker politiker i politikerväldet och deras tillkortakommanden har diskuterats tidigare, se här.

Varför röstar den nettoskattebetalande medelklassen på dem som behandlar denna medelklass som andra klassens medborgare, eller, annorlunda uttryckt, varför uppvisar den nettoskattebetalande medelklassen ett så tydligt självskadebeteende, ett beteende som kan förknippas med barn och ungdomar? Varför känner en del av den nettoskattebetalande medelklassen sig värdelösa eller har helt stängt av sina känslor för att kunna stå ut? Varför upplever en del av den nettoskattebetalande medelklassen livet som ett enda stort kaos? Eller, varför känner en del av den nettoskattebetalande medelklassen mest känslor av tomhet, som om de inte finns eller som om verkligheten inte är verklig? Eller, vad det nu kan vara för andra skäl. Socialistisk utopism kombinerat med ”confirmation bias,” vår hjärnas infödda bekräftelsetendens, kan förmodligen påverka människans psyke i psykoinfantil riktning.

Sixten Johansson ger svaret att det beror på att en stor andel av den nettoskattebetalande medelklassen är psykoinfantila. Psykoinfantilism innebär, enligt Sixten Johansson, att …”kvarstående barnsliga personlighetsdrag trots normal biologisk utveckling och intellektuell nivå … (och att de) tänker och handlar extremt barnsligt, trots sin vuxna gestalt och sitt vuxenspråk.”

Vidare, … ”en infantil personlighet har psykiskt stannat i växten och tror sig kunna diktera verkligheten … Det finns olika typer och könet spelar in – på nätet finns träffande beskrivningar: Självupptagen, stort ego. Jag, jag, jag. Självbespeglande, kräver ständig bekräftelse. Arrogant, skamlös, manipulativ, utnyttjar andra. Kräver särbehandling, särskilda rättigheter. Slickar uppåt, sparkar neråt. Har inga gränser, kan inte sätta gränser. Magiskt tänkande. Ser andra som objekt, saknar äkta empati. Besatt av jaget, men saknar jagstyrka, kompenserar genom tro på egen allmakt. Självdestruktivitet i förening med en grandios självbild … Kan inte hantera avvikande åsikter och motargument. Förtränger allt obehagligt, men skuggan/demonen i det omedvetna projiceras på ”de onda”.”

Ett rimligt antagande är att det socialistiska systemet har underbyggt och förstärkt psykoinfantilismen, då vänstern bygger makt på psykoinfantila människor, människor som inte har initierat en personlighetsutveckling, som leder till psykisk mognad och jagstyrka. Jordan B. Peterson använder begreppet ”att bära sin egen vikt” för individer som har … ”mognat till självständiga individer som känner igen sina egna känslor och har förmåga till introspektion och självreflektion och så kan de själva utifrån den gemensamma moraliska måttstocken väga varje sin handling och se om den levde upp till moralen, eller om den rent av var i strid mot moralen = ond.”

Dadlar av Guld konstaterar helt korrekt att … ”ingen annan befolkning i västvärlden befinner sig på denna infantila nivå, ingen.”

Det är, under alla omständigheter, svårt att förstå att svenska föräldrar, inte minst de mammor, som röstar på 7-klövern, utsätter sina barn för ett experiment som med all sannolikhet leder till ett mycket kaotiskt och konfliktfyllt samhälle med en, i bästa fall, synnerligen svag ekonomi. Finns det några andra föräldrar som utsätter sina barn för liknande risker?

Psykoinfantilismen är en viktig förklaring till varför det socialistiska/neomarxistiska politikerväldet med medlöpare har kunnat lura skjortan av det svenska folket på årliga kostnader i storleksordningen 300 miljarder (då ingår inte samtliga kostnader) med hjälp av ett mångkulturprojekt och massinvandring. Så beter sig en ”modern” totalitär stat. Sverige är garanterad en plats i historieboken. Sixten Johansson utvecklar … ”den stora skillnaden mot för 50 år sedan är att etablissemanget och en stor del (kanske en tredjedel?) av allmänheten har regredierat och mentalt fungerar som tonåringar eller barn. Därför eroderar även arbetslivet och samhällsstrukturerna. Bara babbelyrkena ökar. …

”Hur många mentalt vuxna svenskar finns det kvar? Hur länge orkar de veva samhällsmaskineriet med dess sönderfallande strukturer, yrkesbabblare och andra, lika godhetsfanatiska svenska vuxenbarn och nya, allt mer krävande och skrikande barnlajvare av olika sorter?”

En avslutande fråga, upplever de ”godhetsfanatiska svenska vuxenbarnen” att de lever i ett socialistiskt Utopia, i ett socialistiskt drömsamhälle? Hur skall dessa vuxenbarn någonsin kunna bli vuxna? Har de helt enkelt hamnat i evolutionens återvändsgränd? Vad som däremot är ställt utom allt rimligt tvivel är att det socialistiska Sverige är anpassat/baserat på de ”godhetsfanatiska svenska vuxenbarnen.”

Trump vet det!

Eva Danielsson påpekar det självklara att … ”vi … skulle behöva acceptera hierarkierna med öppna ögon i stället och utkräva ansvar av dem i toppen. På riktigt. Med åtal och böter, skadestånd och fängelse som möjliga följder vid missbruk och försumlighet.”

Sedan tar Eva Danielsson upp en intressant aspekt som vi inom den demokratiska oppositionen behöver beakta när vi debatterar med politikerväldet och med deras medlöpare. Skribenten skriver att … ”de i toppen med makt över vårt land går öppet åt motsatt håll och minimerar på olika vägar medborgarnas inflytande … Vi väljare kan bara sucka och se på hur psykopaterna och fanatikerna inom småpartierna får hjälp av stasisossarna att öka invandringen och islamiseringen. Fast en klar majoritet av väljarna var emot detta.

Dadlar av Guld tar fasta på den sista meningen och invänder att … ”en klar majoritet var INTE mot detta. Jag kan inte acceptera detta mantra, det är helt enkelt barnsligt. Demokratiskt så verkar vi befinna oss på samma nivå som stammar som tror på trolldom.”

Och, … ”tillhör man inte de 18 % så kan man inte gömma sig bakom trädandar och trolldom, det finns bara en värld, det finns inte en önskevärld där 7-klövern egentligen är något annat. Jag är otroligt trött på denna ursäkt. Röstade man inte på SD eller AFS eller MED så finns ingen ursäkt, man prioriterade annat än att få stopp på massinvandring och islamisering, främst att simma med stimmet.”

Dadlar av Guld understryker att … ”det var inte mannamodet hos brunskjortor som lyfte fram Hitler, det var stimfiskarna, sillen.”

Vi skall se nedan, under rubriken EU är en spegelbild av Nazisternas plan för Europa, att det inte enbart var brunskjortor och sillstimmet som lyfte fram Herr H. Utan globalisterna hade förmodligen Herr H inte kunnat spela den roll i historien som han nu kom att göra.

Pllay svarar Dadlar av Guld att … ”majoriteten av befolkningen ÄR sillar, att vara sill är det naturliga tillståndet för oss. Att kräva att sillarna skall byta skepnad och bli rationellt tänkande individer i stället för flockdjur är att gå mot den naturliga ordningen.”

Vidare, … ”människors bevekelsegrund är emotionellt flockbeteende och inte rationellt problemlösande ingenjörsbeteende. Vänstern vet detta, modeindustrin vet detta, alla massrörelser vet detta, vi har att acceptera vår natur och också skapa en massrörelse för landets och vår kulturs räddning.”

Dadlar av Guld ser frågan utifrån individens perspektiv, … ” jag anser att du ger uttryck för en totalitär vänstertolkning av naturen, förståeligt, eftersom vi dragits med detta sjuka perspektiv hela vårt liv, det är inte lätt att vara fri i Sverige.

”Känner du dig själv som en sill? Jag tror inte det, allt börjar med att vi har ett jag, du är inte jag, jag är inte du. Vår natur är att vara fria, varför har väst dominerat? Varför vill alla ha vad vi har, utom de som så uppenbart är underkastade? Våra totalitära ledare vill få oss att tro att det är i vår natur att vara förslavade, men som vi ju ser, de måste, som alltid i historien, använda allt värre maktmedel för att betvinga folks fria vilja. Det mänskliga är just vårt jag, att vi är fria, att vi inte är sillar.”

Fredrik Östman betraktar frågan utifrån ett politiskt perspektiv, och svarar lakoniskt att … ”Trump vet det!”

Här har vi inom den demokratiska oppositionen något att lära, för att övertyga ”sillarna” räcker det inte med att presentera sanningen, utan sanningen måste ackompanjeras med ett lättförståeligt, gripbart budskap, exempelvis Rädda Sverige! (som fylls med ett innehåll). Ett budskap som appellerar till känslorna.

Eller, med Fredrik Östmans formulering … ”i princip finns två vägar: Den ena är att kräva kvantitativa analyser och hävda dessas primat. Det är den väg t.ex. Tino Sanandaji tager, … Den andra är att påverka dessa svaga personers vilja, så att de finner bekräftelse på de saker vi på rationella grunder har funnit sanna, kort sagt att övertyga dem. Det är den väg t.ex. Donald Trump tager. … ”vi måste arbeta både esoteriskt och exoteriskt.”

Tillbaka till Home

Globalisterna stödjer totalitära krafter då som nu

Först, kort om globalism. Lars Bern skriver om … ”globalisternas program som i växande utsträckning fått forma efterkrigstidens politik och värderingar i hela västvärlden, har med framgång levererat den ekonomiska tillväxt som utlovats. Det problem som dock uppstått, är att politiken på senare decennier inte klarat av att fördela det växande välståndet till stora delar av befolkningen … Tillväxtens frukter har i ökande utsträckning samlats hos någon procent av människorna och då främst hos några få multimiljardärer. Det missnöje som denna ojämna fördelning gett upphov till har under det senaste decenniet lett till framväxten av en politisk opinion mot globalismen och dess ideal.”

Nuvarande politiska ledning i Sverige har den hittills mest uttalade globalistiska agendan

Globalisterna har ... ”med löften om hög tillväxt och stigande skatteintäkter … sålt in sitt globalistiska program till det politiska etablissemanget i västvärlden – inte minst i vårt land.”

”Genomförandet av agendan har man åstadkommit genom att skaffa sig kontrollen över överstatliga organ som FN, EU, Världsbanken, IMF, WTO m.fl. som man ofta varit med om att bilda.”

”Det moderna västerländska samhället styrs inte längre där staten har huvudrollen, utan vi har fått en globalistisk rörelse. Vi har fått beslutsmekanismer som är globala. I den mekanismen underställs individens behov, företagen och bankernas behov.”

”Globalismen är en rörelse som har sina rötter i strävan hos de stora bankerna och de stora företagen, de stora förmögenheterna, att skapa bästa möjliga villkor för sin verksamhet. För att bygga upp marknadsdominans, för att bygga upp monopol, oligopol, för att kunna maximera sina vinster.”

”Den här strävan har pågått under hundra år, från de här företagen. Den har varit oerhört framgångsrik. Vi kan se det framför allt i det västerländska samhället hur en allt större del av samhällets förmögenhet har samlats hos ett antal företag och banker. Några hundratal.”

EU är en spegelbild av Nazisternas plan för Europa

IG Farben bildades 1925 med John D. Rockefellers Standard Oil som förebild, dvs. med en globalistisk förebild. Walter Hallstein var en framstående advokat involverad i den juridiska och administrativa planeringen för ett Europa under kontroll av nazisterna och deras företagsförbund, kemi- och läkemedelskoncern IG Farben.

IG Farben hade en drivande roll inom näringslivet i Nazityskland och var en av hörnstenarna i uppbyggandet av den tyska krigsmakten genom kapital, råvaror och arbetskraft. Företaget begick så många krigsförbrytelser i Nazityskland under andra världskriget att de allierade övervägde att helt upplösa företaget och konfiskera dess tillgångar. I stället delades de slutligen i mindre företag år 1951. Tre av dessa företag var BASF, Bayer AG och Hoechst.

Efter andra världskrigets slut formulerade ledande personligheter inom dessa företag en ny strategi för erövring av Europa. Walter Hallstein placerades i Bryssel med uppdrag att formulera en ny administrativ och juridisk struktur för en överstatlig, globalistisk styrning av Europa efter kriget.

Ingen annan person har haft ett större inflytande på utformningen av dagens EU än Walter Hallstein. Han var helt enkelt arkitekten bakom EU. Globalisterna har skapat dagens EU, som är en spegelbild av nationalsocialisternas maktambitioner avseende Europa.

Globalisternas maktambitioner sammanfaller med totalitära ideologiers maktsträvanden. Nu som då. Fredrik Östman skriver att de … ”tankar som ligger bakom skapandet och upprätthållandet av den Européiska Unionen, … är icke-européiska, imperialistiska tankar.”

Och, …”EU är ett imperialistiskt projekt och den s.k. subsidiaritetsprincipen (är) en högst avsiktlig fint, en medvetet omöjligt formulering som skall leda till raka motsatsen till det den förefaller och påstås skola leda till. Sub-sidiaritetsprincpen är en underordningsprincip. Hittills har alla imperier i Europa fallerat. EU är redan på god väg. Låt oss påskynda denna process med alla medel.”

Tillbaka till Home

Globalisternas klimat- och hälsohot

Jan-Olof Sandgren lyfter fram att … ”den nu Sverigeaktuelle Douglas Murray och flera andra har uppmärksammat det märkliga faktum att europeiska regeringar sedan ett par decennier, fattat beslut som går rakt emot den egna kulturens säkerhet och intressen. Och det gäller inte bara migrationspolitiken.”

Lars Bern skriver att … ”de globalistiska finanskretsarna (har) en oerhörd makt över de samhällen där de opererar. Man har lagt upp en utomordentligt framgångsrik kampanj för att styra den politiska inriktningen, så att den maximalt gynnar de egna företagsintressena. Ett mycket viktigt led i den kampanjen har varit att skaffa sig kontroll över medierna MSM för att styra opinionen. Därmed har den s.k. tredje granskande statsmakten tappat sin granskande roll och bara blivit globalisternas propagandainstrument.”

Ett konstruerat klimathot används som argument för att dels motivera ökad överstatlighet, vilket underlättar byggandet av globala finansiella imperier, dels för att ge politikerna möjlighet till ökat skatteuttag. Lars Bern sammanfattar den senaste FN:s årliga klimatkonferens med att … ”det enda observerbara orostecknet med klimatet idag är att solaktiviteten går ner precis som under tidigare köldperioder.”

Big Pharma ingår i det globalistiska förbundet. När man inom klimathot (agitprop) talar om höga CO2-halter, talar man angående hälsohot (agitprop) om hög kolesterol. Big Pharma rekommenderar alla att ta statiner för att sänka sitt livsnödvändiga kolesterol. Lars Bern konstaterar att … ”statiner är en av BigPharmas mest lönsamma produkter någonsin. Preparaten säljs fortfarande för över 100 miljarder kronor årligen trots att patenten från 90-talet löpt ut. Det enskilt lönsammaste preparatet har varit Pfizers Lipitor som under sin patenttid såldes för över 1 000 miljarder kronor.”

Borde ansvariga för statinförskrivningen straffas?

Lars Bern förklarar att … ”statiner blockerar något som heter ”mevalonatmekanismen” vilket är katastrofalt för vår kropp. Blockeringen av denna mekanism innebär att celler inte kan reproduceras eller reparera sig ordentligt. Blockeringen innebär att alla celler i kroppen efterhand dör. Det enda som varierar är hur lång tid varje cell tar för att dö – vissa tar mer tid än andra. Därför sker nedbrytningen sakta. Detta märks i första hand genom att muskelceller dör och patienten får muskelvärk. Hjärtat är kroppens viktigaste muskel, varför hjärtats funktion skadas vid statinbruk.”

Globalisterna är totalt hänsynslösa och indifferenta för andra människor än dem själva. Globalisterna, dvs. nyfascisterna, utgör tillsammans med socialisterna/neomarxisterna, och islam, vår tids destruktiva kraft, eller, Sauron. En kraft som leder till västerlandets nedgång och, i förlängningen, dess fall. Förmodligen kommer västvärlden att regionaliseras. De mer framgångsrika länderna – de länder som snabbare ersätter den socialistiska modellen med en demokratisk, verklighetsbaserad modell, kommer att formera ekonomiskt, socialt och kulturellt framgångsrika regioner, medan övriga kommer att regrediera och utsättas för mycket hårda ekonomiska, sociala och kulturella prövningar med konstanta interna slitningar.

Sverige hamnar i en egen strykklass inom den senare gruppen. I nästa veckas Veckokrönika presenteras ett förslag hur vi kan undvika våldsamma sammanstötningar och konflikter i den pågående förändringsprocessen.

Tillbaka till Home

Övergången från en socialistisk/neomarxistisk samhällsmodell till en konservativ, verklighetsbaserad samhällsmodell

Att globalisterna har allierat sig med socialisterna/neomarxisterna fördjupar och förlänger den historiska övergångsperioden vi befinner oss i, övergången från socialism/neomarxism till konservatism. Patrik Engellau liknar vår period i historien med arbetarklassens under 1800-talets slut. Författaren skriver att … ”vi som representerar det politiskt inkorrekta tänkande och det sunda förnuft och konservativa värderingar som kommer att bli nästa dominerande stora politiska mönster i Sveriges historia saknar ännu fullt självförtroende. Till hälften litar vi på oss själva, till hälften skäms vi eftersom vi fortfarande låter oss påverkas av PK-isternas smutskastning av folk av vår sort.”
Medan Martin Armstrong, som utgår ifrån en beprövad AI-modell för prognostisering, skriver (i något fri översättning) … att vår period i historien mer kan förknippas med tiden kring oroligheter i Europa åren 1848-1849.

”Generellt sett kan spridning av den politiska oron 1848-49 hänföras till sex faktorer:

(1) Utbrett missnöje med det politiska ledarskapet, som vi har idag;
(2) Krav på mer deltagande i politik och demokrati, eftersom politikerna ännu en gång har rånat oss på vår (reella) rösträtt;
(3) Krav på pressfrihet, som framgår idag på internet;
(4) Arbetarklassens (medelklassens) krav, som idag har blivit förtryckta av höga skattesatser i kombination med inkomstskatt och moms till 20 % +;
(5) Uppkomsten av nationalismen, som vi ser idag, utvecklas tack vare terrorismen (islam) och slutligen,
(6) Omgruppering av de reaktionära krafterna baserade på kungligheten, aristokratin, armén, kyrkan och bönderna, som återigen utvecklas till en klassfråga.

Vidare, … ”många tror att Gula väst-rörelsen utvecklas i samma anda, och den har också tendenser att sprida sig. Ironiskt nog borde (enligt prognos) de civila oroligheterna, som kan härledas till ekonomiskt missnöje, initieras år 2020. Den Gula väst-rörelsen verkar därmed initieras och utvecklas enligt prognos.”

Det verkar främst vara ekonomiska frågor – exempelvis ökade skatter – som leder till politisk oro. De ekonomiska frågorna speglar vald politisk modell, dvs. i vårt fall en socialistisk/neomarxistisk modell, en modell som har lett in Sverige i en mycket negativ självförstärkande spiral.

Frågan är om svensken i gemen vet vad konservatism, på en mer grundläggande nivå, står för? Förmodligen inte. Vi undviker en läroboksdefinition och låter istället fria skribenter svara på frågan – vad är konservatism?

Danske Mand ger ett utförligt svar … ”konservatism … detta är … ingen ideologi som anser sig ha färdiga politiska svar i varje situation, utan man baserar sitt svar i varje situation på beprövad erfarenhet och den vetenskapliga metoden, goda moraliska principer sprungna ur traditionen, och därför en förståelse för att utopier inte finns i jordelivet, och sist med inte minst, en respekt för demokratin och individen.”

Fredrik Östamn kompletterar … ”naturvetenskapen och människans biologiska natur. Konservatismen är just det. Metodik i stället för ideologi å ena sidan och respekt för människans natur å den andra. Alla andra politiska läror förnekar ju uttryckligen människans natur. Hos alla socialister och alla liberaler kan vi läsa om hur ”human nature” förnekas och föraktas. Nej, socioekonomiska faktorer, det är grejen, säger de samstämmigt.”

Skribenten tillägger att … ”jag inser att den som är fast i vänsterns fantasier inte kan föreställa sig hur man kan tänka på något annat sätt. Annars skulle de (ni) ju inte vara fast.”

Här får Fredrik Östman stöd av Jonathan Haidt (2012), som visar i ”The righteous mind: Why good people are divided by politics and religion”, att vänstermänniskor (progressiva) har problem med att förstå och rationellt utvärdera konservativa argument, medan konservativa inte har problem med att förstå och rationellt utvärdera vänsterns argument.

Medan Sixten Johansson förklarar att … ”inte ett enda sjuklöverparti har ett uns formell eller etisk rätt att kalla sig konservativt. Ingen konservativ ägnar sig åt att förstöra sin egen nation och sitt eget folks levande grundstomme, trygghet och traditioner!”

Dadlar gör tydligt att … ”den ekonomiska utvecklingen och välståndet kom av teknisk utveckling och den frihet marknaderna hade, inget annat, socialdemokrater, då som nu, är ett sänke, schweizerfrancen hade paritet med kronan för inte så länge sedan. Utan socialdemokraterna så hade alla svenskar varit rika idag. I sanning häpnadsväckande att man fortfarande tror på denna myt när man idag visar sina kort och byter ut den svenska arbetarklassen mot ny röstboskap. Svensken är lika lurad som de svarta i USA som för allmosor ficks att rösta på demokraterna så de aldrig själva kunde ta sig ur sitt beroende.”

Den svenska nettoskattebetalande medelklassen är slav under det socialistiska/neomarxistiska oket. Eva Danielsson formulerar det på följande sätt: ”(Makthavarna) vill verkligen inte ha alerta och kapabla medborgare som kan bli uppmärksamma och oppositionella. Nej, lagom slöa undersåtar som ändå jobbar på och genererar skatteintäkter och som vänjer sig vid att få mindre och mindre, även mindre att säga till om. Så vill makthavarna ha det. Slapphetens värderingar där staten oemotsagt får ta hand om allt.”

Veckokrönikan understryker att, i den pågående frihetskampen för demokrati och frihet, alla kan delta på sitt sätt, det gäller att hitta sin roll. Detta är en frihetskamp som har utkämpats många gånger i historien, nu är det vår tur. Til syvende og sidst krävs det samma mod idag som då, eftersom vi måste återvinna vår frihet. Och, en uppmaning, Patrik Engellau har helt rätt, vi skall sluta att låta oss påverkas av PK-isternas smutskastning av folk av vår sort, ”period”!

Avslutningsvis ytterligare en indikation på att globalisterna börjar dra öronen åt sig. PM Nilsson skriver i en ledare i globalisternas affärstidskrift DI (Dagens Industri) ”att pengar inte räcker, Sverige klarar inte asylmigrationen.” Något vi inom den demokratiska oppositionen har upplyst DI om för ett antal år sedan. Han kan ju fundera på vad StigRydmark skriver … ”Om 125 000 kvinnor har under x antal år blivit våldtagna. De är offer. Lägg därtill de anhöriga där offren mördades, lägg därtill de anhöriga där offren begick självmord. Många av offren har fått sina liv förstörda, psykiskt, kanske med sömnsvårigheter eller andra problem som en följd av våldtäkten … var alla dessa offer värt priset (Redaktionen: för att införa ett socialistiskt Utopia)? Vi kan ju fråga offren vad de tycker.”

Tillbaka till Home