Veckan som gått 9 februari till den 15 februari 2019

Sveriges problem är att det dysfunktionella politikerväldet agerar i maskopi med det dysfunktionella mediaväldet - Del I

Temat för Veckokrönikan är - Vänstern vill att den västerländska kulturen ska gå under, vilket är en självklarhet då vänstern (socialismen eller neomarxismen, eller annan valfri totalitär ism) inte kan konkurrera med en marknadsekonomi baserad på västerländska normer och värderingar, eller ens med något liknande system. Alltså måste vänstern förstöra den västerländska kulturen, oavsett vilka konsekvenserna blir. Dessa maktmänniskor drivs av en omättlig makthunger och fåfänga som sätter sig över alla hänsyn och moral, eller, som ”Hovs_Klipphällar uttrycker det, Sverige har kapats av en ond kraft i fiendens tjänst – PK-sekten…

Samhällskontrakt för ett fungerande samhälle

I samband med valet 2018 skrev Ann Heberlein om betydelsen av samhällskontraktet för ett fungerande samhälle.

”Människor behöver samarbeta för att lyckas. Egoism leder i slutändan till undergång – liksom altruism. Ett kravlöst givande och osjälvisk kärlek är en lika orimlig och illa fungerande hållning som egoism.”

”Den som anstränger sig ska belönas. Detta måste, menar jag, också avspeglas i vårt skattesystem. Att människor belönas efter förtjänst följer logiskt ur principerna om rättvisa och jämlikhet. Det är rättvist att belönas när man anstränger sig – och den som bär en tyngre börda, d v s arbetar mer, bör av jämlikhetsskäl belönas. Hårt arbete, utbildning, ansträngning och innovationer måste premieras. Samhällskontraktet måste, som John Rawls skriver i A Theory of Justice, medge utrymme för förtjänstprincipen. Det ska löna sig att anstränga sig.”

Ann Heberlein skriver vidare att … ”den sittande regeringen och oppositionen har olika svar på dessa frågor. De rödgröna har i fyra år fattat otaliga beslut som missgynnar svenska medborgare, prioriterat icke-medborgare före medborgare och fört en politik som uppmuntrar bidragsberoende och passivitet snarare än självständighet och aktivitet.”

När Ann Heberlein skrev texten kunde hon förmodligen inte tänka sig att halva Alliansen skulle stödja de rödgröna i en ny överenskommelse, Januariöverenskommelsen. Vi återkommer till politiker och deras tillkortakommanden under rubriken - De styrande, vad är de för slags människor?

1974 års svenska regeringsform

Venezuela är ett socialistiskt land, Sverige är ett annat socialistiskt land. En slående likhet mellan Venezuela och Sverige är att den officiella bilden, varken i Venezuela eller i Sverige, undviker att förknippa landet med socialism. Johan Westerholm skriver …”i Venezuela är socialismen ordet ingen säger medan den onämnbara ideologins konsekvenser fortsätter att härja detta land.” Det är först på senare år som det har blivit mer vanligt att beskriva Sverige som ett socialistiskt land. Självbilden, eller den officiella bilden, undviker termen ”socialism”. Det står i regeringsformen, exempelvis, i 1 kap. 2 § följande:

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

När det gäller det marxistiska uttrycket ”allas lika värde”, skriver Detta Är En Yogaman att … ”så är det ju trams, eller det är värre, det är ju bara en piska för svenskars ryggar, för invandrarna tror ju inte på det. Muslimerna anser ju inte att icke-muslimer är lika värda, snarare tvärt om. Så man kan analysera detta i stor detalj men man borde istället fråga sig, varför gör politikerna så stort nummer av det?”

Jo, för att det är en piska, ett sätt att hålla oss i tukt, det är ju endast därför de pratar om det hela tiden. Löfven hade ju inte kunnat redogöra vad han menar med uttrycket, men han behöver det inte heller, han smäller med piskan.”

Elisabeth konstaterar att … ”pratet om demokrati och ”allas lika värde” låter som Orwellskt nyspråk ...”

När det gäller målet för den offentliga verksamheten skriver Patrik Engellau att … ”det finns ett grundfel i hela den ovanstående berättelsen, nämligen att uppgiftsparagrafen i regeringsformen skulle vara formulerad av folket i enlighet med den demokratiska principen om att grundlagarna är folkets uppdragsbeskrivning till sina ombud.”

”I själva verket är det ombudens uppdragsbeskrivning till sig själva. Inte så konstigt att de uppfinner en uppgift som ger dem själva makt. 1974 års svenska regeringsform är det svenska politikerväldets hyllning till sig själv.”

Välfärdsstatens övergripande syfte är att införa elitens mål och intressen

Detta är inte enbart en hyllning till sig själv, 1974 års svenska regeringsform inleder den explicita socialistiska perioden, allt under ledning av ett integrerat politiker- och mediavälde. I en briljant föreläsning vid Rochester University 1980 förklarar Milton Friedman välformulerat och pregnant att den moderna välfärdsstatens övergripande syfte är att införa elitens mål och intressen över den vanliga människans naturliga behov och önskningar. Friedman förutspådde att Europas välfärdsstater slutligen skulle kollapsa, det är den processen vi ser idag.

Välfärdsstatens försvarares frågar förvånat … ”regeringens välfärd är det allmänna uttrycket för medkänsla? Hur kan det vara dåligt? Hur kan sådana ädla mål från regeringen resultera i sådana nedslående resultat?”

Milton Friedman förklarar … ”att använda regering för att uppnå dessa mål innebär att man använder andra människors pengar, tagna under tvång - och det är ett fatalt misstag som leder till mycket negativa skattekonsekvenser, eller annorlunda uttryckt, nackdelarna med att använda tvångsmedel korrumperar godheten med målen.”

I en välfärdsstat, enligt Milton Friedman, förlorar vi alla friheten - och vi förlorar mycket av den utan att förstå vad vi har förlorat förrän det är för sent. Milton Friedman förklarar att individuell frihet, större ekonomisk frihet, och en mindre statsmakt är att föredra om syftet är att förbättra den nationella välfärden.

En tolkning är att betoningen bör ligga på det lokala samhället och det civila samhället om man vill skapa välfärd för människor som fungerar i samklang med det övriga samhället.

En grundläggande mänsklig egenskap är, enligt Milton Friedman, att individen tenderar att sätta sitt intresse framför varje annan persons intresse. Detta gäller politiker, socialsekreterare, statstjänstemän, osv. I det socialistiska Sverige kräver dock etablissemanget att svenska medborgares intresse skall stå tillbaka för icke-medborgares intresse. Detta gäller dock inte etablissemanget självt, utan massinvandringspolitiken tjänar etablissemangets intresse (klanröstning, försörjning av det bidragsindustriella komplexet, kickbacks från globala kapitalister, etc.).

Eller, med Välkommen till Shambalas ord, … ”folkströmmar är medvetet skapade av vänstern … Ungern visar så är det lätt att få kontroll över gränsen … folkströmmarna vi ser är ju skapade av etablissemanget, dels genom att slå sönder strukturer i Mellanöstern och dels genom att hålla gränserna öppna … en vänsterstrategi att importera en ny underklass som röstar vänster.”

Allt politiskt korrekt (Redaktionen: socialistiskt eller neomarxistiskt och globalistiskt), tänkande, enligt Patrik Engellau, … ”går ut på att politikerna och den offentliga sektorn ska bestämma mer och få utvidgade uppgifter, till exempel genom att vidta åtgärder för att tillrättalägga nyupptäckta orättvisor.”

Grundproblemet formuleras av Martin Armstrong i form av en fråga … ”Varför ser politiker bara till sina egna politiska positioner och inte vad som är bäst för landet? Jag antar att det är av samma anledning som den romerska republiken kollapsade. Ingen kommer någonsin att representera folkets intresse framför sina egna intressen.”

Tillbaka till Home

Sveriges problem är att det dysfunktionella politikerväldet agerar i maskopi med det dysfunktionella mediaväldet - Del II

Det mångkulturella projektet är etablissemangets (privata) projekt, det drivs synkront av politiker- och mediaväldet. Skribenten Gång och Gång och Gång konstaterar dock att … ”nästan 40 % av valmanskåren har valt MER invandring, man kan inte längre påstå att så inte är fallet, man är med på båten. Vi måste attackera dessa människor och inte låta dem både ha kakan som består i en uppfattad högre moralisk position samt att äta den, och säga att man är mot mer invandring, fast på något odefinierat moraliskt högtstående sätt.”

Sixten Johansson instämmer att majoriteten av väljarna … ”inte har röstat i enlighet med sin önskan att ha mindre invandring. Politikerna har heller inte anpassat sig till folkets önskan. Men observera särskilt att massmedierna inte på något vis under årens lopp har anpassat sig till stämningarna hos stora delar av svenska folket.”

Vidare påpekar Sixten Johanssonatt … ”de officiella och skattefinansierade doktrinerna att massmedierna ska fungera som oberoende tredje statsmakt, att de ska stå i folkets tjänst och att de ska avspegla och informera om folkopinionen och folkets situation.”

Slutsatsen är att … ”mediafolket (och akademikerskikten) är minst lika skyldiga bedragare och skändliga medbrottslingar som politikerna.”

”Public service” förmenta roll som granskare av statsmakten

Mikael Willgert intervjuar Lars Bern och Jan Tullberg om SVT förmenta roll som granskare av statsmakten.

”Fake News har blivit synonymt med MSM (etablerad media). Under de senaste decennierna har den s.k. tredje granskande statsmakten upphört att granska makten och istället blivit en propagandakanal för makten.”

”Det är fullständigt uppenbart att det pågår ett systematiskt manipulerande av nyheter för att åstadkomma eller skapa en bild som inte med sanningen är överensstämmande. Det problemet ser vi dagligen på SVT, men även SR. Man tillrättalägger saker och ting och ger en felaktig bild.”

”Vad leder det till att ”public service” tillrättalägger nyhetsförmedlingen, antingen att förtiga, eller att enbart ge en del av sanningen, eller att direkt ljuga? Det leder till att vi lär oss ungefär samma sak som människor i Sovjetunionen gjorde på sin tid. Vi lär oss att vi måste tolka vad som finns bakom rubrikerna hela tiden. Vi märker inte själva att vi påverkas och börjar bete oss som människorna bakom järnridån gjorde.”

Lars Bern svarar på frågan - vad skall vi göra åt det här? – ”jag är pessimistisk, problemet är att vi i flera decennier haft en kraftig snedrekrytering av journalister, så att den här folkliga misstron är en djup misstro mot journalisterna. Hela journalismen har kantrat över åt ena sidan i samhällsdebatten, och därmed har den gjort sig själv irrelevant. Vi måste få fram helt nya företag, helt nya kanaler som bevakar makten.”

”Det som kan fungera är att de alternativa medierna (Nya Media) växer sig än starkare.” Maciek Dobrzynski uppmanar oss att göra som polackerna, … ”stäng av teven när Rapport sänds … gå ut på nätet i stället och bejaka friheten!”

Avslutningsvis konstaterar Fredrik Östman att … ”självklart är ”debatten” ensidig, eftersom alla ifrågasättande åsikter censureras och förbjuds. Det är inte en debatt när bara lögner med en viss tendens tillåts i alla statsstyrda media. Det är agitprop (Redaktionen: Agitprop är ett uttryck som bildats av orden agitation och propaganda. Ordet utgör ett centralt begrepp i kommunistisk reklam sedan Lenins tid).

”Public service” gjorde för flera decennier sedan en form av statskupp, med politikerväldets tysta medgivande. Deras socialistiska/kulturmarxistiska agenda har lett till dagens situation, och leder till morgondagens kollaps. Gustav H skriver att … ”efter 165 år, avlöstes år 1971 den upplysta parlamentarismen av ett nytt politikervälde. Jag tror mig dock se att denna nionde epok, ”redan” efter 48 år, har nått vägs ände.”

Tillbaka till Home

Ut med det gamla, socialistiska Sverige, in med det nya, demokratiska Sverige!

Martin Armstrong skriver att staters fall (i detta fall det socialistiska Sverige) kännetecknas av att oligarkin (politikerväldet) vänder sig mot det egna folket (exempelvis genom att prioritera icke-medborgare före medborgare), och att medborgarna ställs mot varandra (det socialistiska etablissemanget mot den demokratiska oppositionen). Civilisation och samhälle uppstår ur naturlig ordning och ömsesidigt beroende mellan människor. Statsorganismen slår sig ner som en parasit på samhället och förstör civilisationen genom utsugning, omfördelning, korruption, egoism, kortsiktighet, … Jan Andersson inser att samhället … ” är på snabb reträtt, bortjagade av ålderstigna kvarlevande kulturnormer blandat med helt nya påhittade religioner som klimatnoja, miljönoja, teknik som ingen frågat efter eller som kommer att fungera, och enorm penninghunger från den lilla grupp som redan äger hela världen.”

Det socialistiska etablissemangets oresonliga hat

Sixten Johansson skriver angående det socialistiska etablissemangets oresonliga hat mot den demokratiska oppositionen att … ”den utan tvekan destruktivaste klyvningen är sociopatologin, som obarmhärtigt delar svenskarna i två läger. Den politiska klassen, etablissemanget och en stor del av befolkningen är kroniskt sjuka, mobbkollektivistiska fjortisfjollor, kloner i en inbillad adel, en feminfantiliserad Marie Antoinette-överklass. De utgör en sociobiologisk och sociopsykologisk återvändsgränd i medvetandets evolution.”

Vidare, …”en samlevnad med personer som lever i en skenvärld, men har makt i verkligheten, är omöjlig. I alla normala samhällen av tidigare typer skulle de ha kastats ut långt innan de blev ett överlevnadshot för stammen, klanen eller nationen. De svenskar som har makten är inte normala, utan har etablerat en fanatisk självplågar- och självmordssekt, vars grundidé är att plågorna ska drabba andra, men inte den storhetsvansinniga fjollklassen.”

I det socialistiska Sverige har det normala blivit det icke-normala, och det icke-normala det normala, på samma sätt som exempelvis i Tyskland på 30-talet. Samma parasitiska etablissemang här som där. Sixten Johansson har helt rätt när han konstaterar att … ”de svenskar som har makten är inte normala” (Redaktionen: normala människor förstör inte ett fungerande land i fredstid på det sättet som politikerväldet med medlöpare har gjort med Sverige).

Vem är det socialistiska etablissemangets fiender? Gång och Gång och Gång svarar att etablissemangets fiender är … tydliga, moraliska i religion, tradition och god uppfostran, ekonomiska i konservativ nationell kapitalism, och den sista fienden blir alla de som inte vill uppgå i den nya stammen, alla som inte håller med helt enkelt. Vi vet alla var sådant slutar.”

Gång och Gång och Gång återkommer till att … ”de vill ha det så här. Denna insikt har för mig bara blivit djupare och djupare, Dinesh D’Souza hjälpte mig att förstå att det förhåller sig på precis samma sätt i USA, demokraterna och etablissemanget, ”the swamp”, vill ha det så här, för dem är det bara fördelar, moraliska, eftersom de själva definierar moralen, och ekonomiska, eftersom de bestämmer själva hur mycket pengar som skall mjölkas.”

De styrande, vad är de för slags människor?

Eva Danielsson svarar att …”de styrande är väl en blandning av illvilligt onda och indoktrinerade medlöpare.” Och, fanatiker kan man ju inte påverka, bara bekämpa och besegra. Men de andra måste fås att försöka tänka till och kanske börja hejda sig.”

Många Tunnlar Ibland anser att … ”sjuk är den korrekta beskrivningen, det är bara att erkänna, vi har inget gemensamt med en del av den svenska befolkningen, det är en sjuklig verklighetsförnekelse och de vill ha det så här. Det är meningslöst att resonera med dessa människor, jag har försökt, det är som att prata med någon från en annan dimension.”

Vi är fiender, ju förr vi inser det dess bättre. Vissa är omöjliga att nå, och de har varit villiga att påföra otaliga svenskar misär, tänk på alla våldtagna, alla nerslagna, alla rånade, alla som inte får vård, och tänk på alla som kommer att drabbas i framtiden.”

引きこもりär mer precis, skribenten framhåller att …”alla problem i samhället är för att psykopater och narcissister i ledande ställning ser landet som sin egen lekstuga. … När vi reagerar på provokationer har vi förlorat till psykopaterna. Enda sättet för folket att vinna är att göra dem maktlösa. Jag vet inte hur det ska gå till men om vi inte reagerar på deras provokationer kommer de att försöka med ännu värre saker och till slut leker de för nära elden.”

Eva Danielsson (2003) är av samma mening att … ”det är psykopaterna, posörerna och lättingarna i maktsfären som ska hivas ut, de som verkligen karaktäriseras av både ondska, fåfänga och dumhet.”

Av Yoga Man framhåller att …”jag tror ett stort fel som rent allmänt görs är att underskatta de styrandes ondska och egenintresse, från politik, media, forskning, kyrka till affärsvärlden.”

Erik2 … ”tror inte vi vanliga människor är ens i närheten av att kunna förstå dessa människor. De avhumaniserar politiska motståndare på ett sätt som tidigare bara setts i upptakten till aktiva folkmord. Förstår de verkligen inte det? Antagligen gör de det. Man förstör aktivt livet för majoriteten av sina medborgare för makten.”

Förmodligen har en stor andel av befolkningen liten förmåga eller kunskap i att identifiera ”onda människor”, eller hur vi nu skall uttrycka den uppenbara personlighetsstörningen dessa individer lider av. Varken den politiska satiren ”Veep”, eller den politiska dramaserien ”House of Cards” skulle kunna produceras i Sverige, vi saknar helt enkelt kunskap. Denna kunskap är helt en nödvändig skyddsmekanism för ett fritt, oberoende folk. Beträffande svenskarna har det troligen, i den socialistiska statens regi, skett en långsam avlärning och ingen ny inlärning. Resultatet kan vi se idag, svenskarna står nakna.

Konsten i politiken borde vara som att odla och sköta ett bonsaiträd

Mången Tibetdams Hand … ”hade inte skrivit om jag inte ansett diskussionen, den underliggande, är vital, jag anser att de förändringar vi ser i västvärlden är sådana som förebådar krig, kaos och kollaps, jag anser att de värden som jag anser gör livet värt att leva är under hot, detta är inte på skoj, och handlar inte om att skatten skall vara 10 % högre eller lägre eller att offentlig verksamhet kunde skötts mer effektivt.”

”För mig handlar detta om det kanske vackraste mänskligheten skapat, den västliga civilisationen, den är under hot från urgamla drivkrafter. … För mig så befinner vi oss i krig, men det är bara det att det bara är en sida som har vapenmakt, därför så skriver vi bara, men fortsätter detta så får vi antingen 1984, eller krig.”

”Det är därför jag anser det så angeläget att avslöja den rena ondskan hos etablissemanget och dess företrädare, de är inte längre oskyldiga.”

Till Potala Man Fann förklarar att … ”konsten i politiken borde vara som att odla och sköta ett bonsaiträd, att ständigt tukta, med eftertänksamhet, inte låtsas att medlen är oändliga. Istället för att lägga till så borde man tänka på vad man kan underhålla, eller förbättra, eller dra ifrån, men sådan kärnverksamhet förmår inte dagens politiska klass som istället leder oss mot undergång.”

Så detta är kanske ett argument i sig själv för en liten stat, till sist så sätts kärnverksamheten på undantag, järnvägar, kraftproduktion, vägar, försvar och i Sverige har man dragit det till sin spets, man har satt sin egen befolkning på undantag.”

Politikerväldets jämte medlöpares politik går ut på att avskaffa Sverige som en självständig nation. De gör det på uppdrag av de globala kapitalisterna (nästa veckas Veckokrönika kommer även att behandla observationen att dagens EU är ett resultat som kan härledas till globalisternas samarbetade med nationalsocialisterna under 1930- och 40-talet). Att det socialistiska Sverige läggs på historiens skräphög är inget att sörja över, utan, tvärt om, att glädjas över.

Johan Myhrman (2003) menar att svenska folket präglas av organisationsförmåga och laganda, och kombinerat med rätta incitament, kan dessa egenskaper ge mycket goda resultat. Eva Danielsson (2003) instämmer, … ”om en revolt faktiskt just nu är på väg mot den upp-och-nervända syn på människa och samhälle som dagens politikervälde representerar, så finns förnuft, flit, målmedvetenhet, kreativitet och ansvarstagande hos ursvenskarna som då kan bli användbart … Det svenska folket i allmänhet är tröga, blyga och bekväma men också påhittiga gör-det-självare med känsla för naturens villkor och som gärna hugger i och hjälper varandra när det behövs.”

Ur ruinerna av ett förgånget socialistiskt Sverige har vi möjlighet att bygga ett fritt, demokratiskt Sverige. En av de första åtgärderna vi måste göra är att skapa en eller helst flera oberoende Tv-kanaler. En annan är att avskaffa alla former av karriärpolitiker och införa en ny konstitution. Ytterligare en akut uppgift är att införa ett mycket omfattande återvändarprogram för den, hitlockade med bidrag, skapade underklassen. En underklass hitlockad i syfte att skapa vänsterröster för att bibehålla den socialistiska/marxistiska maktstrukturen.

Eva Danielsson utvecklar tankar om det fria, demokratiska samhället … ” bra med mänskliga skyldigheter i stället för rättigheter som utgångspunkt. Tydliga förbudslagar i stället för många otydliga rättighetslagar. Frihet under ansvar brukar man säga och ansvaret bör betonas. … Västvärldens kultur, innan postmodernism och massinvandring infekterade den, är det bästa och vad alla vanliga människor vill ha. De maktlystna vill ha välståndet och den tekniska utvecklingen men bara frihet för egen del.”

Vidare, … ”vi måste bygga in motkrafter i kulturen mot att ta för givet, mot att få utan att ge och utan att anstränga sig. (Har varit kyrkans uppgift?) Det måste finnas ett medvetande om och en vaksamhet mot missbruk och angrepp på friheten. Helst hos varje individ men definitivt inbyggt och praktiserat i samhällets konstitution med maktbalans och fungerande kontrollsystem. Varenda liten arbetsgrupp behöver någon som vid varje möte utses att ifrågasätta diskussioner och beslut för att förhindra grupptänkande. Varenda politisk grupp med makt över andra, behöver det förstås ännu mer. En utsedd djävulens advokat (Redaktionen: jfr med Kina, där regeringen har skapat en informell opposition).”

Tillbaka till Home

Vänstern kan konsten att manipulera

Allt handlar om människor, skriver Khan Gawa, … ”och om det fundamentala faktum att vi alla är olika, och inte formas som dagens politiker vill, genom simpla dekret från FN, EU och regeringar. Vi svenskar har vår särart, den kan tyckas på ytan skadad, men det är främst för att vi har oturen att leva i den första perioden av så långvarig trygghet och sådant välstånd att de allra mest odugliga egentjänare till sist tagit makten överallt, i politik, media och samhällsforskning, verkligheten har kunnat hållas på avstånd av det tidigare generationer byggt.”

Alla de mänskliga svagheterna är vänsters drivkraft

”Det som är verkligt imponerande är hur snabbt detta nya globala etablissemang av parasiterande oduglingar lyckats förstöra generationers verk … Det vi utsätts för har försökts förr, i alla kommunistregimer, men inte trodde folk på dekreten, och det slutar alltid med att man är tvungen att mörda sin egen befolkning för att få folk att lyda. På samma sätt fungerar islam, lyd, eller mist huvudet. Vårt etablissemang idag är dock för mjuka för att börja mörda folk i stor skala, och kommer att tvingas bort.”

Det som förenade unga vänstermänniskor var, enligt Lastade Med Allt, … ”att ni inte kunde acceptera världen som den var, ni klarade er inte utan religion och en stark grupptillhörighet, och vänstern gav er mening och gemenskap. Alla de mänskliga dåliga sidorna, svagheterna, är vänsters drivkraft. I Bibeln vet man vem det är som lockar.”

Klyvnadenstid poängterar att … ”det som kännetecknar de totalitära ideologier som tog religionernas plats under 1900-talet, var att de endast kunde segra genom kriser och krig. Bolsjevikerna växte ur första världskrigets skyttegravar och vegeterade på dess andliga utarmning och mänskliga katastrof. Hitler lyftes genom den misär 30-talskrisen skapade in i maktens finrum. Detta gäller alla totalitära ideologier, värt att tänka på när nu islam knackar på vår dörr.”

Det totalitära ideologierna tog religionens plats, och tog, enligt Fnordspotting,… ”sedvänjor och narrativ av en religiös och vidskeplig natur, om än i halvhjärtad sekulär förklädnad.”

Då människor har en andlig dimension utgör ”sedvänjor och narrativ av en religiös och vidskeplig natur” en perfekt grund för manipulation. PK-ismen använder manipulation synnerligen medvetet, systematiskt och i massiv skala, det är i princip omöjligt att inte bli utsatt för manipulationen då den förekommer i alla mediala sammanhang.

”Postmarxismen, myten om den strukturella rasismen och föreställningen om det grasserande kvinnohatet är ingenting annat än arvsynden i ny skepnad. De floskelspäckade värdegrundsdokumenten är ingenting annat än vår tids katekes.”

”Föreställningen att jordens undergång står för dörren till följd av människans koldioxidutsläpp är ingenting annat än den urgamla religiösa eskatologin (läran om de yttersta tingen) i samtida språkdräkt, och de profeter som nu förespråkar klimatdiktatur har en slående likhet med till exempel digerdödens flagellanter. Parallellerna mellan vår tids hätska jakt på ideologiska kättare och puritanernas häxprocesser är uppenbara, och frasen alla människors lika värde fyller för den nutida människan samma rituella funktion som Ave Maria en gång gjorde för tidigare generationer.”

Vad kan vi medelklassare göra?

Eva Danielsson ställer frågan ”vad kan vi medelklassare göra för att öka och sprida medvetenheten om att vi måste försvara vår frihet och demokrati?”

Hennes svar är att vi dels skall vara mer aktiva, … ”prata lite politik med alla vid alla tillfällen, skriva lite mer till olika sajter, skriva och sprida texter på sociala media, anonymt eller inte, vara med och crowfunda opinionsbildare som skriver eller rentav gör något praktiskt, skriva till lokaltidningar och lokalpolitiker och rikspolitiker, engagera oss i något politiskt parti, väsnas i Almedalen, börja bära åsiktsknappar på jackkragen, starta alternativa föreningar för oss själva eller för barn/ungdom/äldre, göra filmer på Youtube á la Stefan Sauk….?”

Dels skall vi vara mer passiva, … ” ”t ex gå ur svenska kyrkan, (man kan delta ändå i kyrkans aktiviteter), gå ur facket, sluta prenumerera och klicka på statsbidragsmedia, sluta titta på SVT och tv4 (inte svårt), bojkotta allt som är möjligt att bojkotta och som är PK.”

Veckokrönikan har vid ett flertal tillfällen hävdat att den demokratiska oppositionen måste, på ett eller annat sätt, enskilt eller i samverkan med andra, etablera en Tv-kanal, utan en väl fungerande Tv-kanal kommer vi även i fortsättningen att betraktas som ”musen som röt”.

Istappar Många Ibland skriver att … ”det krävs pengar, hade Trump vunnit utan FOX? Troligen inte. Åtminstone en kanal där ett konkurrerande perspektiv förs fram finns i USA, och eftersom de andra är rena ljugmedia i allmänhet så är det ju ganska lätt att göra sanningen till sin, som Tucker Carlson, det är säljande om man väl har sanningen som främsta argument.”

Den demokratiska oppositionen skulle kunna göra en Tv-kanal lönsam genom att satsa på det koncept, dvs. sanningen som främsta argument, som skribenten Istappar Många Ibland förordar. Skribenten vidareutvecklar sitt förslag … ”på samma sätt hade det varit i Sverige, tänk er reportage från våra värsta fängelser, med bild och allt, från avdelningar med våldtäktsmän i långa banor? Eller kanske lite hemma hos reportage i Rosengård, där muslimska familjer fått berätta vad de anser om hur världen är och skall vara? Kanske lite undersökande reportage om könsstympning, eller om hur läkare utan gränser uppmuntrar till drunkningsdöd? Kanske en klimatsektion där CO2 korrekt beskrivs som livets gas? Möjligheterna är oändliga.”

”Medel finns för att starta ett konkurrerande mediahus, medelklassen har råd att avstå från några tusen om året, och hur intressant hade det inte varit bara med kritiska reportage, tänk er utfrågningar där PK-ister som Lööf Lampskärm eller Löfven inte stryks medhårs! Det hade ju varit sensationellt underhållande.”

Vi avslutar Veckokrönikan med Henrik Mitelmans konstaterande att ”Sveriges ekonomi är ett luftslott – det är allvar nu” i en artikel i globalisternas affärstidskrift Dagens Industri, något som vi inom den demokratiska oppositionen har känt till sedan länge. Henrik Mitelman skriver vidare att … ”kronan fortsätter sin kräftgång. Konstigt är det inte. Misstron är stor mot Riksbankens räntesättning. Dessutom går landet i fel riktning när ekonomin inte längre växer. Det är allvar nu.” Att vänstern fortsätter att skönmåla ekonomin är inget att bli förvånad över, vänsterns livsluft består av hyckleri. Eller, med Snö och Snö och Snös ord, … vänstern är naken, den kan inte skydda sitt eget mål, för den har fel om allt, men har fått alla att trängas på egen planhalva, men det finns mindre och mindre plats, allt är på väg att bli totalitärt, media blir allt mer som i rena kommuniststater, när man nu kontrollerar hela media och skola och universiteten så går man vidare till arbetsplatser och försöker tränga in i hemmen.

Tillbaka till Home