Veckan som gått 1 december till 7 december 2018

Anden är ur flaskan - När den väl är ute går det inte att få in den igen
Aktivister inom media och politik, globalister och andra dominerande aktörer producerar en outsinlig ström av orkestrerade ”fake reality”, eller falska verklighetsbilder, eller narrativ, av vår samtid. Var finns motkrafterna? Många gånger är det enskilda personer med integritet, mod, intellektuell skärpa som utgör den viktigaste motkraften.

För att nämna några av de främsta inom (främst) den anglo-saxiska världen - James Delingpole, Jonathan Haidt, Jordan B. Peterson, Niall Ferguson, Yoram Hazony, Roger Scruton, Samuel P. Huntington, Stephen Hicks, Thomas Sowell, Tommy Robinson, Victor Davis Hanson, Bret Weinstein, Dinesh D'Souza och Douglas Murray. Karl-Olov Arnstberg platsar på denna illustra lista. Frågan är om inte även Patrik Engellau och Lars Bern gör det om man betraktar Patrik Engellaus och Lars Berns betydelse för debatten i Sverige, även om debatten är medialt begränsad. Vilket har att göra med begränsningar i det politiska systemet.

Politiskt står naturligtvis Trump i en särklass för sig. Trenden i rörelse kan betecknas som Trumpism (det handlar dock om en trend, fokusera inte alltför mycket på de olika personerna, studera istället den trend som är i rörelse).

Vi skall översiktligt betrakta tre av dessa falska narrativ av verkligheten, (1) massinvandring av migranter från dysfunktionella länder, (2) klimatalarmism, och (3) Demokratiska partiet i USA. I detta inlägg behandlas punkt (1), medan nästa inlägg Verksamheter som bygger på falska verklighetsbilder - Klimatalarmism och Demokratiska partiet behandlar punkterna (2) och (3). Den massiva manipulationen från maktlystna människor och maktsfärer kräver att vi som utsätts för dessa falska narrativ av verkligheten är själva tydliga och verklighetsförankrade. Begreppet PK-ism är ett exempel på ett otydligt begrepp, vad står egentligen PK-ism för?

Om man frågar mannen eller kvinnan på gatan vad PK-ism står för blir svaren förmodligen otydliga och svävande. Om man däremot frågar vad marxism eller neomarxism står för blir svaren troligtvis tydligare. Resonemangsvis kan mannen eller kvinnan på gatan sluta sig till, om de nu inte känner till begreppet neomarxism, att neomarxism är en uppgradering av marxismen till att omfatta vår tids språkbruk och samhällssyn. Begreppet neomarxism har betoningen på innehåll, substans, medan begreppet PK-ism handlar mer om yta, anpassning till aktuell tid. Termen aktivism, och då även aktivist, kan sägas omfatta såväl neomarxism som PK-ism.

(1) Massinvandring av migranter från dysfunktionella länder
Metoden att styra flöden med migranter för att hota, störa eller förstöra samhällen är inte ny. Kelly Greenfield (Weapons of Mass Migration) har doktorerade på hur migration genom historien använts som politisk strategisk metod för att hota, störa eller fördärva länder.

Aktivister och globalister har gemensamt intresse att bryta ned nationalstaterna inom EU för att bygga ett federaliserat Europa. Den pågående massinvandringen av ekonomiska migranter från MENA-länder har just det syftet. Med tanke på de uppenbara lögnerna från 7-Klöver politikeraktivister och andra aktivister, att migranterna är högt utbildade, att demografin kräver massinvandring, det är ekonomiskt lönsamt, etc., är lögner i nivå med att det var ”Polen som anföll Nazi-Tyskland 1 september 1939”. Åter till vår tid, de som kom/kommer med frågor och invändningar, exempelvis 2015, tillskrevs, och fortfarande tillskrivs de mest nedsättande invektiv som aktivisterna kan uppbåda. Totalt antiintellektuellt och totalitärt beteende, jämförbart med annan totalitär verksamhet i historien. Och, det är frågan om projektion, ständigt upprepade obelagda påståenden, från aktivisternas och globalisternas sida gör att folk börjar tro på dem. Tänk på den vart tionde år (för fjärde gången i rad) återkommande klimatkatastrofen och tänk på den demoniseringskampanj som drivs mot Sverigedemokraterna.

I USA har Hillary Clinton, det Demokratiska partiet, merparten av massmedia, the Deep State, underhållningsindustrin, etc., angripit Donald Trump med de grövsta invektiven, manipulerade nyheter, bedrivit subversiva aktiviteter (jfr ”utredningen om Rysslands ”inblandning” i presidentvalet”), etc.

Den 22 november 2018 ger Hillary Clinton uttryck för den totalt motsatta uppfattningen i The Guardian då hon hävdar att ”… Europa behöver hantera migrationen, för det är den som tänder gnistan.” Lars Bern kommenterar dels Hillary Clintons utspel att Europa måste stoppa flyktingströmmarna för att inte opinionen ska tippa över helt mot nationalism, dels FN:s Global Compact for Migration.

Nedan återfinns en kort sammanfattning av Lars Berns kommentarer som inleds med vad globalism står för och om globalismens koppling till de ekonomiska migrantströmmarna från MENA-länder, därefter ger Lars Bern sin syn på det egentliga syftet med Hillary Clintons utspel.

Vad står globalism för och globalismens koppling till de ekonomiska migrantströmmarna från MENA-länder
Hillary Clinton (och Barack Obama) representerar ett politiskt program som vi kallar globalism. Globalism är ett program som vuxit fram under de senaste 100 åren utifrån de globala företagens och de globala bankernas (benämns fortsättningsvis globala företag) strävan att skapa de bästa möjliga villkoren för de globala företagen. För att få bra villkor måste de globala företagen påverka politikerna. För att få likvärdiga villkor över hela världen medverkar de globala företagen till att skapa internationella överstatliga organisationer som FN (jfr FNs migrationspakt), Internationella valutafonden (IMF) Världsbanken (World Bank Group), Världshandelsorganisationen (WTO), osv.

De globala företagen har även skapat lobbyorganisationer som Romklubben, Bilderbergruppen och Trilaterala kommissionen, med syfte att umgås med politiker och påverka dem så att de för en politik som gynnar de globala företagen. Globalismen kan sammanfattas i ett sjupunktsprogram: Fri rörlighet för kapital och flytande valutor, Fri rörlighet för varor och tjänster, Fri rörlighet för arbetskraft och öppna gränser, Frihet från nationella regelverk och tullar, Fri etableringsrätt, Privatisering av offentliga verksamheter, och Generös kreditgivning.

Punkten Fri rörlighet för arbetskraft och öppna gränser syftar till att sänka lönenivån genom ökad konkurrens mellan löntagare och möjlighet att förlägga verksamhet där det är billigast.

Globalisterna stimulerade ekonomiska migranter från MENA-länder att blanda sig med flyktingvågen. Det har ju visat sig att merparten av flyktingar är unga lycksökande män som inte är flyktingar utan de är ute efter att söka sig en försörjning i de rika länderna i Europa.

De påtagliga negativa effekterna på länderna medförde att en rad missnöjespartier växte fram. I några länder har de nationalistiska strömningarna tagit makten som i Ungern, Polen, Österrike och Italien. Vid valet till Europaparlamentet förväntas de nationalistiska partierna få ett väldigt stort inflytande. I Frankrike pågår det en skatterevolt. Fransk polis tar av sig sina hjälmar för att visa solidaritet med folket mot globalisten Macron.

Syftet med Hillary Clintons utspel
Hillary Clinton rekommenderar att helt stoppa migrationen då den har utlöst mekanismer som har varit motorn bakom alla missnöjespartier som vuxit fram under de senare åren. Från globalisternas perspektiv är detta en otäck utveckling som måste stoppas. Den enda sättet är att helt soppa migrationen. Det är lite märkligt att detta utspel kommer från Hillary Clinton då hon gick till val på att omfamna migrationen i presidentvalet 2016. Hon har gjort en 180˚ sväng, vad är bakgrunden? Trump vann valet på att han fångade upp missnöjet med etablerade politiker. Bland väljarna fanns det många (inte minst svarta) som drabbades av inflödet av billig arbetskraft, vilka Trump fångade upp. Trump står för nationalism, Hillary Clinton står för globalism och social aktivism. Om man släpper in vågen med ekonomiska migranter från Mellanamerika kommer Trump med all säkerhet att vinna valet 2020. Men Hillary Clinton kan inte erkänna att Trump har rätt, därför gör hon utspelet i Europa.

Globalisterna har insett att deras största misstag var att backa upp den ekonomiska migrationsströmmen. Den har skapat förutsättningarna för framväxten av rörelser som vänder sig mot globalismen. Har man väl släpp ut anden ur flaskan kan man inte få in den igen.

Lars Bern har rätt på de flesta punkterna, mycket bra kommentarer men kommentarerna skulle tjäna på om även den ekonomiska dimensionen fick utrymme i kommentarerna.

1. Hillary Clinton planerar att ställa upp i presidentvalet 2020. Hon måste distansera sig från sin migrationsvänliga politik. För att inte förlora ansiktet (mer än vad hon redan har gjort) gör hon utspelet i Europa. Samtidigt sänder hon en signal till sina globalistiska vänner i Europa; att släppa in ekonomiska migranter leder, bland annat, till ökat motstånd mot globalism.

2. En kompletterande förklaring är att Hillary Clinton till varje pris vill undvika att ställas till svar för sina ifrågasatta ”handlingar.” Om Trump vinner mycket övertygande presidentvalet 2020 kanske the Deep State tvingas att börja utreda Hillary Clintons ”aktiviteter.” Det kan sluta mycket illa utifrån hennes perspektiv. Bästa alternativet för Hillary Clinton är då att göra vad som göras måste för att vinna presidentvalet, för att därigenom slippa ta konsekvenserna av sitt handlande.

3. Några ord om globalisterna. Lars Bern nämner att deras aktiviteter tyder på cynism, vilket får betraktas som ett ”understatement.” Det är slående hur kortsiktigt globalisterna tänker, kvartalsekonomiskt tänkande. Man kan uppenbarligen inte förutse konsekvenserna av sitt handlande.

4. Även den intellektuella nivån på det globalistiska tänkandet kan ifrågasätta. Det handlar förmodligen till en viss del om hybris. Globalism står mot nationalism. Trump är nationalist, Kina är nationalistiskt, Japan är nationalistiskt, Sydkorea är nationalistiskt, Ryssland är nationalistiskt, etc. Den ekonomiska tyngdpunkten håller på att flytta till Asien (som en konsekvens av aktivisternas destruktiva totalitära handlande). Har globalisterna tänkt övertyga nationalisterna? Hur tänker man? Därtill har anden släpps ur flaskan, trenden är nationalistisk (se ovan angående att identifiera trenden som satts i rörelse). Vem litar på en globalist? Vem litar på en aktivist? (De är fortfarande många men trenden är vikande.)

5. Det finns skattningar som tyder på att ungefär hälften av de amerikanska globala företagen stödjer Donald Trump. Frågan är om ett av de tydligaste globala företagen, Goldman Sachs, kommer att överleva till följd av otillbörliga ”aktiviteter”. Att notera att det var CDO:n utformad av Goldman Sachs som bidrag till finanskrisen 2007-2009.

6. De förväntansfulla globalisterna bland politikeraktivisterna, exempelvis Lööf och Björklund, lär bli besvikna då den globalistiska eliten har insett att massinvandring av lågutbildade från dysfunktionella länder var ett mycket stort misstag. Belöningen, eller hur nu betalningen kategoriseras, från de globala bankerna lär frysa inne. En av förklaringarna till Lööfs och Björklunds ohämmade aggressivitet mot Sverigedemokraterna. "Just follow the money!"

Detta inlägg visa att etablissemanget, in form av globalister och aktivister, använder sig av manipulationer i nivå med att ”Polen har anfallit Nazi-Tyskland 1 september 1939” för att uppnå sina totalitära syften, dvs. global styrning av en global planekonomi. Globalisterna och aktivisterna tycks inte förstå konsekvenserna av sitt handlande. Anden har släpps ur flaskan.

Tillbaka till Home

Verksamheter som bygger på falska verklighetsbilder - Klimatalarmism och Demokratiska partiet
Vi betraktar översiktligt tre falska narrativ av verkligheten, (1) massinvandring av migranter från dysfunktionella länder, (2) klimatalarmism, och (3) Demokratiska partiet i USA. I det förgående inlägget Anden är ur flaskan - När den väl är ute går det inte att få in den igen behandlades punkt (1), medan i detta inlägg behandlar punkterna (2) och (3).

(2) Klimatalarmism
Klimatet och relaterade frågor är ett återkommande tema i media. Exempelvis skriver Lennart Bengtsson att det är ingen tvekan att … ”politiska ledare och ledande opinionsmakare har lyckats att medialt föra fram sin syn på jordens klimat. Den synen är genomgående ytterst bekymrad. Man till och med utmålar möjligheten till mänsklighetens totala undergång.”

”Samtidigt förekommer direkta eller indirekta moraliska fördömande av dem som inte delar en sådan extrem uppfattning.”

Sedan presenterar Lennart Bengtsson en lista med politiska yttranden om klimatet under åren 2005-2018. Lennart konstaterar att ”… en vetenskaplig osäkerhet ersatts med en politisk övertygelse.”

Man kan konstatera att, allt enligt politikerna på listan, har klimatet inte med naturvetenskap att göra, utan med makt, dvs. politik och styrning; eller, med Underdogs ord, ”… varför? Läs Brundtlandrapporten och allt som FN därefter producerat på tema ”hållbarhet”. Utgångspunkten är att världen måste få ett nytt ekonomiskt system och att tillgångar måste flyttas från dem som har till dem som inte har. Det går bara att genomföra under hot om att alternativet är undergången. Politisk kontroll av vanliga människor. Så har tyrannerna alltid argumenterat. Det är bara jag/vi som kan rädda er från er själva.

Patrik Engellau läser några dagar senare i DN (av alla PK-istiska tidningar) …”den första december hade Dagens Nyheter en huvudledare med rubriken Nu måste dödsmarschen stoppas som gick ut på att vi måste lyssna på opinionsbildaren Greta Thunberg, 15 år, som oroar sig för klimatet.”

Det blir som en självuppfyllande profetia, om man kombinerar det förra inlägget med det senare, så blir det tydligt. Politiker och media (dvs. en samling aktivister) går ut och skrämmer människor och då inte minst barn med fantasifulla katastrofscenarier (klimatalarmism). Att då vissa, som exempelvis Greta Thunberg, 15 år, blir uppskrämd är fullt naturligt. När DN publicerar berättelsen om Greta, visar det att aktivisterna är medvetna om vilken strategi som gäller och att den fungerar.

Vi skall lyssna på två röster hänförbara till det senare inlägget. Göran Holmström ställer frågan ”… hur en 15 åring kan få en roll som auktoritet på klimatfrågor, är bara det yttersta beviset på att PK och miljörörelsen är en sekt.”

”Inte ens inavlade dumhuvuden skulle låta en ung flicka ta den rollen. Hennes roll är att fortfarande få leka med sina vänner och utforska tiden mellan barn och vuxen. … det hade varit helt ok att ungen vunnit SM i schack eller löst matte problem som dom flesta vuxna gått bet på. Då hade hon kunnat prata om det. Men genom att skolka och därför få massor av uppmärksamhet, så har vuxen Sverige gett alla ungar frikort till att skita i alla regler, bara man får med sitt nylle i media. Nej inget gott kommer ur detta anser jag!”

Lennart Bengtsson hänvisar till några kolleger som …” jämför dagens klimathysteri med den förhärskande rasideologin i Sverige före andra världskrigets slut. När det grasserar som värst hjälpte ingenting-det är bara att vänta ut att galenskapen och hoppas den skall upphöra av sig självt.”

”Även personer med en IQ lägre än 100 borde ju fråga sig varför så många länder som Kina, USA, Brasilien och Indien, för att ta några exempel, tar jordens klimat med ro trots att de enligt alla beräkningar kommer att drabbas värre än Sverige. Sverige har ju faktiskt bara fördelar av ett varmare klimat.”

På våra breddgrader är det betydligt bättre om klimatet blir varmare än kallare, något som Eva Danielsson instämmer i … ”jag är inte det minsta oroad över aningen höjd CO2-halt och tror inte på någon förestående eller ens framtida global uppvärmning. Mitt intryck är att det verkar vara troligare med en framtida kallare tillvaro. Både p.g.a. naturlig klimatförändring och framför allt just nu i form av nära förestående elbrist.”

Patrik Engellau hänvisar till en graf i sitt inlägg …”när det gäller temperaturen brukar jag kolla fakta hos dr Roy Spencer som mäter temperaturen i den lägre troposfären med hjälp av statliga amerikanska satelliter.” Grafen visar på en ökning med 0,22 grader.

Däremot har den yttre atmosfären, enligt NASA, blivit kallare, något som kanske lugnar Greta?

För att ytterligare dämpa Gretas oro kan vi visa på en graf över de senaste 10 000 årens interglaciära temperatur på Grönland. Som framgår av grafen (se nedan) befinner vi oss temperaturmässigt i en nedgående bana. Sannolikheten att det blir kallare är med andra ord hög, vilket måste glädja Greta.

Men för oss andra som gillar värme vore det utmärkt om människan kunde skapa en antropogen effekt, exempelvis via CO2. Människan reglerar klimatet, inte så dumt, eller? Det var Wootz på Det Goda Samhället som föreslog att man skulle utforma experiment i syfte att testa CO2-hypotesen.

Här är ett sådant experiment, ni som är experter kan kommentera experimentet.

”Kall luft förmår inte hålla samma mängd vattenånga som varmluft. Kyla får den att kondenseras och falla ur. Men koldioxid kan inte kondensera och falla ur. Så för vårt experiment bör vi leta upp en kall plats och se hur mycket värme som där återstrålar från atmosfären.”

”Polarvintern är pålitliga sådana platser, där är också mörkt större delen av dygnet, så vårt experiment störs inte av inkommande solljus. En klar och stilla (ingen varm luft innehållande vattenånga förs in från sidan från varmare områden) natt i polarvintern blir det mycket kallt. Det kan bli så lågt som nära -100°C. Det är alltså cirka 115 °C kallare än Jordens medeltemperatur.”

”Avsaknaden av vattenånga gör att återstrålningen mot jordytan blir mycket liten. Någon märkbar återstrålning från koldioxiden i atmosfären kan inte noteras. Den finns helt enkelt inte, eller är så liten att den inte kan mätas. Man kan därför med säkerhet säga att vårt bidrag av koldioxid till atmosfären, en molekyl CO2 bland 9 999 andra atmosfärsmolekyler på 50-100 år, inte kan orsaka en global uppvärmning (AGW) och absolut inte en katastrofal uppvärmning (CAGW). Det är därför också meningslöst att försöka styra de naturliga variationerna via förbud och beskattning av en bråkdel av våra egna utsläpp.”

Experimentets resultat överensstämmer med de slutsatser som Ivar Giæver, Nobelpristagare i fysik, kommer fram till, se här.

Eva Danielsson sammanfattar politiken bakom klimatfrågan …

”Klimatet är en icke-fråga i sig. Vad människan gör och inte gör påverkar klimatet möjligen minimalt och i så fall positivt. Varmare klimat är bra. Kyla dödar. Den högre koldioxidhalten ger större skördar. Men klimatfrågan är viktig för dem som vill ha politisk globalism. Den är ett sätt att få folk att acceptera toppstyrning och inskränkningar.”

”De två senaste ordförandena i IPCC har offentligt sagt att klimatpanelens uppdrag inte är att rädda jorden från klimatförändringar (vilket alltså inte går) utan att förstöra kapitalismen. Man är helt öppen med sina maktanspråk på att leda världen och bestämma över och fördela jordens resurser. Man har redan börjat med klimathotet som förevändning. En förövning.”

(3) Demokratiska partiet i USA
Det tredje och sista falska narrativet av verkligheten berör det Demokratiska partiet i USA, dels då detta parti har stor påverkan på vänsterpartier i Europa, exempelvis när det gäller identitetspolitik, dels för att detta falska narrativ förmodligen är främmande eller obekant för merparten av befolkningen i Sverige, i resten av Europa, och i USA för den delen.

Det anmärkningsvärda är att det Demokratiska partiet, och det etablissemang av (sociala) aktivister som stödjer partiet, har lyckats projicera sina ”brister” på motståndarna, det Republikansk partiet, GOP eller Grand Old Party. ”Brister” som Dinesh D’Souza på ett ytterst förtjänstfullt sätt har lagt i dagen i boken ”Death of a Nation”.

Dinesh D’Souza ställer frågan till studenterna vid Texas State University om …
”… det Demokratiska partiet numera är det medborgliga rättighetspartiet, eller är det fortfarande ett parti för bigotteri och rasism som det alltid har varit? Har rasisten och tidigare klu klux klanmedlemmen Lyndon B. Johnson verkligen genomgått en omvandling som låg grund till för införandet av medborgerliga rättigheter, eller är det hela en del av vänsterns stora lögn?”

Skribenten Chuck Norris … ser kopplingen mellan det Demokratiska partiet I USA och vänster politiker och andra aktivister i Europa …

Jag tror att mycket få har en korrekt historieskrivning vad gäller USA för vänstern och progressiva har dolt sanningen, The Big Lie. Rasismen som idag är en pk-hörnpelare sägs komma från vita amerikaner, södern, konservativa republikaner och nu Trump, men som vanligt så är allt fel, sant är falskt, ont är gott. Väldigt mycket av det vi brottas med nu får sin förklaring i Dinesh D’Souzas bok ”Death of a Nation”.

Jag läser boken som en mycket bra förklaring på att ”de vill ha det så här”. Demokraterna började som slavägarnas parti, och bokens poäng är de egentligen aldrig bytte fot, de skapade istället fattiga plantager i städerna där en etnisk underklass via bidrag och genom att man uppfostrade en ny sorts ”caretakers” arbetade med att hålla svarta och andra minoriteter i evigt beroende. De dåliga skolorna, våldet, knarket, nedvärderingen av familjen, barn som växer upp utan pappa, allt har samma cyniska syfte, att behålla underklassen som en ny typ av slavar som lurats att rösta på just de som håller dem i evigt beroende, Clinton och Obama, demokraterna och vänstern.

Samma recept har nu upptäckts i Europa, först av vänstern, men sedan av i stort sett alla partier, men underklassen var inte stor nog så massinvandring skulle till. Det finns de som inte tror det svenska etablissemanget om sådan förslagenhet, de är naiva, de är inkompetenta, de är banalt goda, allt utom medveten onda.

Man missar då att ritningen för det multikulturella projektet redan var färdig och testad i USA, och också där, under Obama, så försökte man för alltid tippa balansen till sin fördel, vem har läst om att svarta fick det bättre under Obama, ingen, för det fick de inte, istället så fokuserade han på att expandera plantagen med HBTQ och illegala invandrare. Få inser nog hur nära det var att den fria världen byggd på fria självständigt tänkande individer gick under när Trump vann. Vi har samma process i Sverige med över 100,000 om året som fyller på den svenska etniska plantagen som är självklara vänsterröster. Etablissemanget vill ha skjutningar och våldtäkter, vi måste se vad de gör, vad som sker, inte lyssna på vad de säger, för allt är lögn, allt, allt.

De vill ha det så här, dessa krafter har från början visst att de är cyniska, hycklande parasiter, de har skapat en malokrati (se inlägget Det är denna rädsla som driver, deras eget ansvar) som suger upp de värsta mest manipulerande som en tvättsvamp.

Dessa tre falska narrative av verkligheten är ömsesidigt förstärkande, massinvandringen (narrativ nr 1 se Anden är ur flaskan - När den väl är ute går det inte att få in den igen) stärker 7-Klövern (det svenska ”Demokratiska partiet”) via exempelvis klanröster, som i sin tur förstärker den klimatalarmistiska propagandan via fler förespråkare för klimatalarmism, som i sin tur förstärker massinvandringen via ökad aktivism och lägre motstånd från övriga medborgare, osv.

Apologeterna bakom de falska narrativen, globalisterna och aktivisterna (politikeraktivister, medieaktivister, kulturaktivister, etc.) känner vi igen från historien. Samhällen där allt är uppochnedvänt, sant är falskt, ont är gott, osv. Vi har, exempelvis, Tyskland på 30-talet, Sovjetunionen, DDR, och Maos Kina. Samma personer där som här.

När skall människor lära sig känna igen dessa maktmänniskor? Lär de sig aldrig? Vi behöver ett narrativ som beskriver verkligheten utifrån det normala, verklighetens människor, människor som står med två fötter på jorden. Vi bjuder in läsaren att delta i arbetet med att formulera och skriva ned den sanna verklighetens narrativ, såsom medelklassarna kan uppfatta den; och vilka mål (eller kulturella framgångsfaktorer) vi behöver sträva efter för att skapa det goda samhället.

Tillbaka till Home

Det är denna rädsla som driver, deras eget ansvar
”Alla människor föds goda, eller, alternativt, ingen föds ond”, är ett exempel på en föreställning om människan och människans natur som kognitivt kan likställas med ett uttryck som att ”häxorna flyger på kvast till Blåkulla på skärtorsdagen.” Eller med neomarxistiska dogmer som ”alla likas värde” och ”alla kulturer är lika bra, med undantag för den västerländska som är sämst.” Tillämpningen av marxistisk och på senare tid neomarxistisk ideologi och dogmer i Sverige har tenderat att skapa en socialistiskt tänkande människa, den socialistiska människan.

Neomarxism (likt föregångaren marxism) är ett instrument för att bygga makt. Ingenting annat. Att det finns de, förutom maktmänniskor, som i det relativt korta tidsperspektivet kan dra fördel av neomarxismen må så var hänt. På sikt är det ingen, förutom maktmänniskorna, som har fördel av detta maktinstrument. Tvärtom, miljoner och åter miljoner och åter miljoner och åter miljoner människor har mördats i marxismens namn. Neomarxismens stereotypiserande (indelning i kategorier, typifiering) av människan har medfört, i ett socialistiskt land som Sverige, att många människor har tappat, eller inte ens har lärt sig de mest elementära psykologiska insikterna, eller (inhämtat) kunskap om människans natur. Man kan tala om att människor har psyko infantiliserats, dvs. alltför många människor har inte mognat som vuxna människor (gäller Paretoprincipen (eller 80/20-regeln) även här?). Förmodligen är detta Sveriges problem i ett nötskal.

Efter denna inledning skall vi låta Sixten Johansson introducera inläggets övriga text, en text som berör olika aspekter av ett fenomen som begreppet ”malokrati” kan illustrera, dvs. ett system som lyfter fram dem med sämst egenskaper. Men först får vi nämna några ord om de initialt använda uttrycken och dogmerna, med undantag för det oproblematiska ”häxuttrycket.” ”Alla likas värde” är en marxistisk dogm som anger att i det klasslösa samhället är människan atomiserad, styrbar och av lika lite värde (perfekt utbytbara). Vilket enligt Hovs_Klipphällar kan tolkas som att …”alla i hela världen har ovillkorlig rätt att komma till Sverige och åtnjuta alla våra sociala förmåner!” – Och den som tycker något annat är rasist!

Mittfingret skriver att ”… vänsterprinciper, och mera allmänt totalitära kollektiva principer, gillar inte att vi är individer, att det är skillnad på oss, inte bara på våra kompetenser men också vår moraliska fiber, vänstern vill att vi alla reduceras till en minsta gemensam formbar nämnare, endast så kan man förstå allas lika värde, rättare sagt är det: allas avsaknad av värde utom som en kugge i statens maskineri, som slavar.”

Alla kulturer är lika bra, med undantag för den västerländska som är sämst är ett uttryck för att neomarxismens fundament bygger på rasism och diskriminering. Kvar är alla människor föds goda, eller ingen föds ond, som kräver en lite mer utförlig förklaring. Arv och miljö går hand i hand, är sedan länge välkänt. Man föds med en viss genuppsättning, miljön aktiverar generna. Dunedinstudien är en välkänd långtidsstudie av 1 037 personers hälsa, utveckling och beteende födda under ett år (1 april 1972 - 31 mars 1973) i Dunedin på Nya Zeeland. Studien bekräftar kopplingen mellan genetiska och miljömässiga faktorer.

Jordan B. Peterson skriver (i något fri översättning) angående ondska och godhet hos människan, och då även hos barn.

”Tron på att barn egentligen har en orubblig själ, som enbart skadas av kultur och samhälle, kan delvis härledas till ... Jean-Jacques Rousseau” (p. 119). ”... människor är onda, liksom goda, och mörkret som förblir för evigt i våra själar finns också till en inte så liten del i våra yngre själar” (s. 120). ”I allmänhet förbättras människorna med ålder, snarare än förvärras, blir vänligare, mer samvetsgranna och mer känslomässigt stabila när de blir mognare. … William Goldings mörka och anarkistiska Flugornas herre är en klassisk beskrivning av fenomenet” (s. 120). ”Den vitala socialiseringsprocessen förhindrar mycket skada och främjar mycket som är bra. Barn måste formas och informeras för att utvecklas (s. 122).”

Alltså, människor föds med en viss genetisk uppsättning som miljön kan aktiverar, vilket är något helt annan än att ”alla människor föds goda” . En viktig uppgift för att bli vuxen är att lära sig hantera sin ondska. Verkligheten är något helt annat än nämnda floskler. Man kan med stor säkerhet anta att merparten av de människor som under de senaste åren har skrikit ut sin förmenta godhet, under den humanistiska storkmatens paroll, inte har lärt sig att hantera sin ondska.

Enligt Sixten Johansson har samhället utvecklats på ett sätt som har medfört att medborgarna tankemässigt har retarderat.

”Utifrån de tanke- och handlingsmönster jag har studerat är det uppenbart att västvärldens civilisatoriska nivå nu stadigt sjunker, om vi i begreppet civilisation även innefattar och väger in sunt förnuft och verklighetskontakt, förmågan till introspektion, förmågan att separera känslor och logik, den naturliga överlevnadsinstinkten och förmågan att föra uppnådd kulturell kvalitet och högkvalitativa gener vidare och fostra sin egen avkomma till att göra detsamma. Tänkandets språk- och teknikbaserade delar har förstås blivit mer avancerade, men på det hela taget är folk dummare i dag än för flera århundraden sedan. (Och på sätt och vis ”dummare” än varje fyrbent, bevingad eller fenförsedd varelse, som har naturen som sin läromästare). Hon har tankemässigt retarderat.”

Wootz introducerar begreppet malokrati för att beskriva ett system som lyfter fram dem med sämst egenskaper, inte minst moraliskt. Skribenten skriver att han …” tror att vi människor är mycket olika, mer olika inuti än utanpå, inte minst moraliskt.”

Vidare tror Wootz att det är den tekniska utvecklingen som har möjliggjort malokratin.

”… när man inte längre behövde kämpa för brödfödan, ”idle thumbs”. Jag tror vi lever i ett sådant system, endast så kan jag förklara den enorma koncentrationen av ond vilja på toppen. Detta är inte den gängse förklaringen ... En person som tar sig fram i en malokrati är den som från början bär ett dåligt frö inom sig, detta dåliga frö gör att man får en naturlig talang för att organisera sig, och manipulera andra, det är ens huvudsakliga ”tekniska talang”. Om man antar att jag har rätt, så blir metoden inte, som … den gängse, att leta efter goda drivkrafter hos de som styr, utan onda. Jag menar, vem idag lägger stor tid på att leta efter Hitlers, Stalins och Pol Pots goda intentioner? Så varför endast anlägga detta perspektiv på Lööf och Björklund, det är ju extremt ensidigt.”

Wootz utvecklar sina tankar om ett malokratiskt politiskt system:

”Börjar man istället med att Lööf och Björklund har onda avsikter, helt eller halvt medvetna (men även ens omedvetna kan ju välja gott eller ont) så finner jag istället att de har köpt den pk-istiska agendan, vår kultur är skyldig till allt ont nästan, och är inte bättre än andra, vit gemenskap är av ondo men all annan gemenskap är ok för det balanserar vit gemenskap (Hitler) och vidare så tror jag att just för Lööf och Björklund så har de bägge insett att de är på vippen att få globala pk-istiska adelstitlar, som Bildt och Reinfeldt, med påföljande miljoner säkrade.”

”Så i ett malokratiskt politiskt system så styr ledaren oinskränkt, tills man blir petad, likt en diktator, därför så finns C och L inte, vi kan lika gärna kalla partierna Lööf och Björklund, tills de blir petade. De utnyttjar sin organisation för sina egna ändamål och maximal vinning och struntar i C och L och Sverige och svenskarna så klart.”

Fredrik Östman fördjupar diskussionen …

”Ja, i ett kollektivistiskt system, där paradoxalt nog individerna är atomiserade och förbjudna eller förhindrade att göra sig beroende av varandra eller göra förutsägelser om varandra, vilket ibland kallas (extrem) individualism, är Ledaren, Lenins avant garde, den främste bland likar, som grisarna hos Orwell. Alla partierna har nu i Moderaternas efterföljd blivit enmannaorkestrar, möjligtvis med SAP som undantag; endast där finns ännu fler än en spelare som inte omedelbart får piskan på sig om de mopsar upp sig. Men direkt kritik av Ledaren existerar inte ens där.”

”Tyvärr måste vi konstatera att ingen inom de s.k. icke-socialistiska partierna förstod något alls när vi under Kalla kriget talade om kampen mellan individualism och kollektivism. Ty de valde frivilligt det senare och kallade det som det förra och döpte illvilligt om det förra till det senares namn. Politiska begrepp blev tomma paroller och invektiv som kunde kastas på vad som helst man inte tyckte om. Inget intresse fanns att använda fixa begrepp för att föra ett rationellt resonemang.”

Wootz kommer in på ansvarsfrågan, är det ”… den förda politikens fel att 7200 våldtäkter nu anmäls om året och otaliga gängvåldtäkter även av minderåriga? Hur många våldtas verkligen utan att anmäla?”

”Sådant bär de ansvar för, har SD rätt, så bär hela 7-klövern och inte minst Lööf och Björklund personligen ansvar för att otaliga svenska kvinnor blir våldtagna, man behöver ju inte alls söka efter vad de i övrigt fruktar med SD.

Det är så klart denna rädsla som driver, deras eget ansvar, och hellre än att bli avslöjade, så låter de våldtäkterna fortgå.”

Dagens samhälle styrs av aktivister inom främst media, politik, offentlig sektor och icke-statliga organisationer (NGOs). Det har inte minst Johan Westerholm visat i sin analys av det styrande skiktet inom UD. Aktivisterna har skapat ett malokratiskt politiskt system, baserat på neomarxistiska dogmer som identitetspolitik och marxistisk värdegrund med allas lika värde. Hur har detta varit möjligt? Det uppenbara svaret är att det i det närmaste helt saknas balanserande eller motverkande faktorer i det svenska politiska systemet. Ett kompletterande svar är att politikerna i Sverige har studerat och kopierat hur det Demokratiska partiet i USA bedriver vänsterpolitik. En konsekvens av den sedan länge drivna socialistpolitikern blir att nuvarande socialistiska samhälle inte kommer att överleva då det på ett fundamentalt plan dels strider mot människans natur, dels mot ekonomisk rationalitet. När ansvarsfrågan är helt utredd och verkställd vet vi att ett nytt samhälle har skapats.

Tillbaka till Home