Veckan som gått 17 november till 23 november 2018

Den PK-istiska revolutionen
Ingen borde undgå att se det pågående förfallet i Sverige. Signalerna år många och otvetydiga (trots etablerad medias mörkläggning), ändå envisas 82 procent av svenska valmanskåren att rösta på dem som är ansvariga för förfallet. Även om man räknar bort andelen klanröstande och de som enbart lever på bidrag, blir kvarstående andel obegripligt hög. Om nu inte något befintligt parti anses vara trovärdigt är det exempelvis möjligt att, tillsammans med andra likasinnade, starta ett nytt parti, eller på annat sätt göra sin stämma hörd. Men, tillbaka till funderingen varför så stor andel av valmanskåren röstar på partier som har skapat nuvarande oreda.

Några signaler

Riksbanken bedömer att svenska kronans underliggande värde har försvagats permanent, tillväxten per capita är och blir historiskt låg (lägst eller bland de lägsta inom EU), skattekraften urholkas av låg tillväxt och hög invandring. Sverige har i den ekonomiska politiken passerat ”point of no return”. Våra 349 riksdagsledamöter har inget med framtiden att göra, förklarar Hans Jensevik

Hans Jensevik skriver att … ” Sverige är på väg ner. Det kan återigen bli ett fall genom botten vid kommande lågkonjunktur. Frågan är om någon eller några oväntade finansiella händelser kan utlösa ett fall till botten. Kommer det att dyka upp svarta svanar? … Faller förvärvsfrekvensen 10 procent som för 28 år sedan så blir över 620 000 skattebetalare arbetslösa och kommer att få leva på statliga och kommunala bidrag. Under dessa 28 år har Sverige också beviljat över 2 miljoner uppehållstillstånd för emigranter. Det offentliga hushållets försörjningsbörda blir betydande.”

Därtill nämner Hans Jensevik att …” Politikerna har pengar för 8,4 miljoner invånare men Sverige har mer än 10 miljoner idag. Till detta ska läggas alla papperslösa, som kan uppgå till i underkant 2 miljoner (som det verkar när vi mäter vatten- och sopvolymerna i våra utanförskapsområden). Även de har tillgång till stora delar av den offentliga välfärden.”

Att andelen ”papperslösa” (nyspråk i George Orwells anda) uppgår, enligt Hans Jensevik, till 2 miljoner kommenterar Fredrik Östman … ”Finns det någon källa på de där sop- och vattenmätningarna? Det är ju något av en liten vätebomb om det finns 12 miljoner människor i landet och 4 miljoner av dem är utlänningar, varav den absoluta majoriteten, säkert över 3 miljoner, befinner sig olagligt i landet.”

Om så är fallet, vem blir förvånad? Det är ju aktivister som styr Sverige. Oavsett hur många som befinner sig illegalt i Sverige (förmodligen är de många) visar det ekonomiska utfallet att Sverige är på väg att ekonomiskt och socialt haverera.

Göran Holmström indikerar, efter att ha gjort en överslagsberäkning, att …”varje arbetande medborgare skulle kunna ha 10 000 mer i plånboken per månad om våra styrande skötte sina arbeten.”

Hans Jensevik sammanfattar med några få ord den ekonomiska utvecklingen - ”Sverige har looser-styrd ekonomi”.

Till funderingen varför så stor andel av valmanskåren röstar på partier som har skapat nuvarande oreda, kan Hans Jensevik ge en plausibel delförklaring, när han skriver att svenskarna är känslomässigt blockerade. Det är mycket möjlig att en delförklaring är psykologiskt betingad. Vad säger psykologiskt skolade personer med lång klinisk erfarenhet?

Ett alternativ för att bättre förstå den pågående trenden är om vi sätter in samhällsutvecklingen i ett mer övergripande sammanhang.

Vi befinner oss i en lågmäld revolution

Dagens PK-ism (2018) kan direkt härledas till postmodernism och därmed marxism/socialism. Roger Scruton (i något fri översättning) betraktar postmodernismen som en tes som bygger på påståendet att det inte finns någon saklig grund för sanning, objektivitet och mening, och därför är konflikter mellan åsikter ingenting annat än konkurrens om makt. Scruton hävdar att medan västvärlden har en skyldighet att bedöma andra kulturer utifrån deras egna förutsättningar, bedöms västerländsk kultur i negativa termer som varande etnocentrisk och rasistisk.

"Det resonemang som formulerades i syfte att förstöra idéerna om objektiv sanning och absolut värde förelägger samtidigt att politisk korrekthet är absolut bindande och kulturell relativism är en objektiv sanning."

Vidare skriver Roger Scruton i översättning att … ... ”socialismens utopiska löften åtföljs av en abstrakt syn på tänkandet, en abstraktion som har svag koppling till hur människor i allmänhet tänker.”

Och ”… ”att människor tänker kollektivt mot ett gemensamt mål sker endast under kriser som krig, och att försöka organisera samhället på detta sätt kräver en verklig eller föreställd fiende.” Därför är, enligt Roger Scruton, den socialistiska litteraturen skärande och aggressiv i tonen.

PK-ismen har utsett Västvärlden, den västerländska kulturen, de västerländska normerna och värderingarna, den västerländska mannen till den verklige eller den föreställde fienden.

Sand, sand och sand … skriver att socialism, nu maskerad som PK-ism, bygger på principen - Världsförbättrande medelst hyckleri, ingen egen insats - är roten till allt ont. Skribenten misstänker att hyckleriet döljer något värre:

”Kan det vara att de värsta i världen, de som inte ens förstår begreppet moral, alltid försöker finna principer som kan värma massornas hjärtan och piska upp deras aggressivitet mot varandra, så att deras egen psykopati aldrig skall märkas, nu på global skala?“

Sand, sand och sand … sammanfattar: ”…allt börjar med det socialistiska hyckleriet, som tjänar syftet att dölja de värstas ondska.”

Akademin, media och underhållningsindustrin har, enligt Dinesh D’Souza, deltagit i att utforma och anpassa de socialistiska/marxistiska dogmerna till att fungera i ett modern politiskt sammanhang. Det Demokratiska partiet kan politiskt sägas motsvara 7-klövern i Sverige. Dinesh D’Souza uttrycker relationen mellan det Demokratiska partiet och Akademin, media och underhållningsindustrin på följande sätt (i något fri översättning):

Demokratiska partiet har tre extremt kraftfulla allierade, akademi, media och underhållningsindustrin. De utgör det Demokratiska partiets yttre ring, en ring som till och med är starkare än det Demokratiska partiet självt. De går det Demokratiska partiets ärenden, men gör det i neutralitetens namn.

Dinesh D’Souzas huvudbudskap till studenterna vid Texas A&M (i något fri översättning) att … ”det är en del av din mänskliga värdighet, det är en del av din intellektuella frigörelse att inte längre acceptera de här dumheterna.”

Dinesh D’Souza har helt rätt, vi skall inte längre acceptera dessa dumheter. Vi måste helt enkelt hävda vår självklara rätt som vuxna individer och som nettoskattebetalare.

Sand, sand och sand … konstaterar att … ”Det är helt enkelt så att allt socialistisk tänkande måste dö, det har också Peterson fattat.”

Och, … ”Jag menar att när en politisk klass, via skatten, har något att vinna på att folk är svaga och hjälplösa så är detta vi ser oundvikligt, de som styr måste uppmuntra allt dåligt, och trycka ner allt konstruktivt och bra, så det räcker inte med några små steg tillbaks, och som Östman noterar ovan så räcker det inte med att små ”SD”-partier kommer fram till köttgrytorna, vi har nog tyvärr nått en tipping point där det måste bli mycket värre innan det blir bättre, inte en enda nu verkande politiker i väst kan lösa detta, utom Trump och de i forna Östeuropa möjligen i sina länder. Vinner Trump igen, och det kommer en Trump2 så kanske, kanske.”

Pllay har en poäng när det gäller påståendet att socialismen måste dö”, att … ”det tänkandet kan inte dö, det är en del av den mänskliga naturen, avundsjuka. Det kan och måste tyglas, genom lagstiftning, kultur och alternativa vägar utanför socialistiskt röveri till gemenskap och tillit.”

Både aktivisterna (socialisterna/marxisterna) och deras allierade, globalisterna, vill se en gränslös värld. Makten centraliseras till centrala byråkrater, den enskilde människan atomiseras. Det är vad den, hittills lågmälda och relativt fredliga, revolutionen handlar om. Vilka mål, vilka värderingar, vilka medel, vilken människosyn skall gälla?

Åter till vår fundering

Vi har ett sammanhang, vi har en PK-istisk revolution, och vi har svensken som är uppfostrad i ett socialistiskt samhälle och som känner stor lojalitet och samhörighet med Politikerväldet. En stor andel av valmanskåren kan också i någon mening betraktas som medskyldig till dagens oreda. Då söker man förhålla sig till Politikerväldets utsagor och handlingar, oavsett hur motsägelsefulla och tomma på innehåll de är, i någon konstruktiv mening. Har vi gått så här långt kan vi gå en bit till. Litet som tyskarna i slutet av andra världskriget, oavsett hur många bomber som släpptes på dem, så gav de inte frivilligt upp.

En alternativ tolkning är den som Hovs_Klipphällar och Fredrik Östman för fram:

”Att folk har röstat på detta anser jag beror på att de flesta vägrar tro att makthavarna faktiskt vill oss illa. Folk tror att politikerna ”bara” är korkade och korttänkta. Men det är värre än så.”

Och: …” De vill ha det så här! De vill verkligen genomföra ett folkmord på svenskarna.”

Sixten Johansson, detgodasamhallet.com, det tunna skikt som kontrollerar det offentliga samtalet och fyller det kollektiva medvetandet med innehåll vidmakthåller PK-kulturen och därmed alla dess destruktiva konsekvenser. Kultur- och media eliten, som bromsar alla verkliga förändringar. Sålunda både personifierar och beskyddar den hela maktelitens lögnaktighet, verklighetsförfalskning, inkompetens och girighet.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, den som uttalar sig kritiskt om Islam får ingen anställning! I vänsterns ögon existerar, numera, ogudaktighet i praktiken som ett brott, när det gäller Islam. Egentligen är det ett hemskt samhälle vänstern skapat åt oss. Men med deras föredömen, Sovjet, DDR, Venezuela eller Cuba, kunde vi väl knappast hoppats på annat!

Ann Heberlein, ledarsidorna.se, nivån för dödligt våld med skjutvapen är mer än dubbelt så hög i Sverige bland män mellan 15 och 29 än jämfört med genomsnittet i andra europeiska länder.Tio gånger vanligare med dödsskjutningar bland unga män i Sverige än i Tyskland. Enligt OECD anmäls näst flest våldtäkter i världen i Sverige.

Tillbaka till Home

Behovet av förebilder
Richard Sörman diskuterar godhet utifrån ”Den Nikomachiska etiken” av Aristoteles, och kommer fram till att … ”det goda – det rätta, det lämpliga, det tillbörliga – ligger kanske inte i det konsekvent snälla och välvilliga men i en hållbar kompromiss mellan altruism och egoism, mellan kärlek till vår nästa och kärlek till oss själva. Endast där blir det möjligt att inta en etisk hållning som står i samklang med den verklighet vi lever i och med de högt ställda krav vi normalt sett har på oss själva att i möjligaste mån göra det rätta och det goda.”

Det som blir problematiskt är när Richard Sörman påstår att dygden, … ”den goda och hållbara karaktärsinställningen alltid ligger i en medelväg mellan två motsatta principer …”. Och att det gäller att hitta en medelväg, eller att … ”finna ett intermediärt tillstånd”.

Applicerat på dygden ”mod”, blir, enligt Richard Sörman, en lovvärd karaktärshållning att finna en tillbörlig balans mellan ”dumdristighet” och ”feghet”.

”Mod” är ju inte en högprioriterad svensk dygd, snarare tvärtom, en mycket urvattnad sådan. Utifrån detta perspektiv är kanske Richard Sörman resonemang förståeligt. Men, detta var inte, enligt Fredrik Östman, vad Aristoteles avsåg. … ”Jag är, utan att själv ha läst hans verk, helt övertygad om att denna tolkning av Aristoteles inte är korrekt. Det är inte möjligt att en faktiskt framstående filosof begått ett så enkelt fel som att inte veta när en kvantitativ analys är påbjuden och när en kvalitativ.”

”När Aristoteles säger att för mycket mod är dumdristighet och för lite mod är feghet betyder det på inget sätt att en godtycklig och naiv blandning av lite dumdristighet med lite feghet är något som kan kallas mod.”

”Mod är en kvalitativt egen kategori. För den fege ser den ut som dumdristighet och för den dumdristige som feghet. Men ingendera av dem är modig.”

Vad är ondska, är en relevant fråga i dessa aktivisttider. ”När blir något ont” frågar Äntligen ur detta vand….

”I Sverige, och Europa i stort, så anser jag att explosionen av sexualbrott mot vita kvinnor länge varit en död kanariefågel, och det ligger en hel drös liknande döda fåglar på botten av buren, det är inte rimligt att utsträcka denna ursäkt, Heberlein är själv skyldig och använder sin stora hjärna att undkomma ansvar, om inte de värsta är skyldiga, så klarar ju hon sig också, och skriver en bok som är en enda lång ursäkt.”

”Detta har varit tydligt länge, de som betraktade kejsarens bara röv i Andersens historia betraktade ju just en röv, de visste det, ministrarna visste att de ingen guldtråd såg, vävarna visste att de lurades, och kungen visste att han var naken.”

”Alla är skyldiga, utom pojken, och så illa är det. En pytteliten minoritet låter inte grupptrycket hindra dem och säger att de ser en röv, resten spelar med, hela vägen till Treblinka och Gulag. Denna minoritet ignoreras fortfarande fullständigt. Dessa ursäkter motverkar sitt syfte, det som skett förtjänar hat och vedergällning, för det är ondska rakt av.”

Den politiska och kulturella kampen idag står mellan olika uppfattningar om moral och värderingar. Dinesh D´Souza skriver (i något fri översättning):

”En förändring i vad moral är och var den kommer ifrån, består av en förändring av moralens lokus, en förändring av moralens rötter. Tidigare kommer moralen från en extern kod (exempelvis de tio budorden), nu kommer moralen från vårt inre själv. När du skall göra ett val, jag menar jag inte ett diffust och svårt val, utan ett mer vardagligt val, så ser du djupt in i ditt inre jag, ett jag som guidar dig och berättar vem du borde vara.”

”Den inre koden bräcker den externa koden. Det här är de moraliska rötter vi argumenterar om. Båda sidorna använder olika moraliska linser.”

Denna distinktion anknyter Patrik Engellau till … ”den nya skiljelinjen går inte längre efter de traditionella ideologiska mönstren utan efter människosyn och värderingar. På ena sidan står folk med medelklassens värderingar och människosyn. Det är en övertygelse att samhället blir bäst när folk får använda sitt sunda förnuft och bestämma själva över sina liv. På den andra står de politiskt korrekta människorna som menar att folk inte begriper så bra av sig själva och därför måste uppfostras och styras av en tyckarelit som fattat bättre …”.

Nu är den svenska medelklassen tilltufsad, nedtryckt, överbeskattad, och består till en betydande del av aktivister som försörjs av Politikerväldet; eller, med Patrik Engellaus ord … ”medelklassen har förlorat sitt inflytande. I stället har staten tagit över.”

Med andra ord, socialisterna, det vill säga aktivisterna, dominerar helt det svenska samhället. I USA har man liknande problem, men då USA inte är socialistiskt i samma utsträckning som Sverige, är problemen, relativt sett, allvarligare i Sverige.

Men, som Dinesh D´Souza säger (i något fri översättning): …”det blåser en kall vind över Amerika, över kulturen, över politiken, över idéerna, som hindrar dig att säja vad du tänker, bli vem du är, och att öppet uttrycka din uppfattning. Alla fritt tänkande människor känner av dessa begränsningar.”

Dinesh D’Souzas råd till studenter, och det gäller alla fritt tänkande människor: …”ni måste tänka ut olika sätt att underminera denna kultur av intolerans. En mångfald som socialisterna inte nämner är intellektuell mångfald, detta då de själva till stor del inte omfattar någon intellektuell mångfald.”

Dinesh D’Souza nämner att vi inte skall acceptera att bli mobbade, diskriminerade, etc., utan att ge tillbaka med samma medel.

En utveckling är på gång, här i Sverige, där människor sluter sig samman för att skapa en framtid för de sina i en kommun som motsätter sig påbudet uppifrån Stockholm att ”ta emot” ekonomiska migranter. Gunnar Sandelin skriver att han har blivit kontaktad av personer som avser att skapa ”frizoner” för sig och sina familjer. Gunnar Sandelin:

”De känner inte längre någon samhörighet med det svenska samhället.”

”Samhällskontraktet är brutet” har blivit en återkommande replik och då syftar de på det Sverige som för dem (och även för mig) har förvandlats till oigenkännlighet genom de konsekvenser som massinvandringen har fört med sig. En gemensam uppfattning är att våra politiker, massmedier och myndigheter i endräkt har marginaliserat och svikit en stor del av de medborgare som har svensk bakgrund.”

Fredrik Östman skriver att …” Vi skall alltså leta efter de kommuner som redan idag vägrar att vända rumpan i vädret, kommuner som sätter utlänningar lika med medborgare och vägrar att ge dem fördelar. Dit skall flyttlassen med white flight gå. Så kan en svensk redutt bildas.”

”Tänk vad som händer med utlänningarnas självmotivation att bo i Staffanstorp om de samtidigt inte får förtur OCH bostadskön fylls av högmotiverade svenska white flightare! Segregationen har en positiv återkoppling. Alla skall flytta till kommuner där SD får vara med och styra. Alla, alla!”

Medan Hasse är övertygad om att … ”vi kommer att få se hundratusentals välutbildade svenskar och välintegrerade människor med invandrarbakgrund lämna landet under de kommande decennierna, såvida politikerna inte radikalt ändrar inriktning. Med tanke på att nästa generation politiker kommer att bestå av rödgrönrosa aktivister, som behandlar pengar mer ansvarslöst än vad tolvåringar behandlar Monopolpengar, och ”liberaler” som vill ha fri invandring, ser det väldigt mörkt ut på sikt.”

M.D. finner att utvecklingen är logisk då … ”de nyanlända lever i klaner med hundratals eller tusentals medlemmar, parallellt med den officiella, svenska ordningen. Södertäljestrukturen finns numera i snart sagt varenda liten armhåla till stad.”

”En enskild svensk har inte en chans att skydda ett barn som blir utsett till ”offer” av något av klanens barn, en affärstvist eller något annat scenario där klanen omedelbart kan dra ihop en stor styrka med betydande våldskapital medan svenne hänvisas till att göra en dödsdömd polisanmälan under kontorstid nästa onsdag. Då måste de etniska svenskarna också gå ihop av ren självbevarelsedrift.”

Handling behöver gå parallellt med retorik, det är tid för handling. En transformering av den traditionella svenska mentaliteten är nödvändig. Inget land kan överleva som ett självständigt land utan att besitta mod. Förmodligen kommer människor som har de egenskaper som situationen kräver, människor som vi inte känner idag, att träda fram och fungera som förebilder för många.

Dick Erixon, samtiden.nu, det är inte bara SSU Skåne som kapats av islamister, S-förbundet Tro och solidaritet avslöjas det är inte bara SSU Skåne som kapats av islamister, S-förbundet Tro och solidaritet avslöjas i ny bok med att ha en nyckelroll i närmandet mellan islamism och socialdemokrati.

Anna Ernius, samtiden.nu, kammaråklagare Lena-Marie Bergström har åtalat Christopher Larsson (SD) för hets mot folkgrupp. Efter att ha delat SD-fientligt material har hon prövats och anses jävig och tas därmed bort från ärendet. Men åtalet mot Larsson kvarstår.

Lars Bern, anthropocene.live, SVT är inte längre en kanal för att vidarebefordra saklig information till tittarna, utan SVT är en ren propagandakanal, som medvetet driver vissa politiska frågor i form av osaklig och oseriös propaganda.

Tillbaka till Home

Så är det inte alls, för vem styr?
Under rubriken ”nonsensforskning” diskuterar Patrik Engellau samhällets stöd till aktivister och aktivistforskning. Energimyndigheten betalar sex miljoner kronor för ett projekt vid Chalmers Tekniska Högskola, ett projekt som bland annat skall studera hur högernationalismens framfart i Europa bidragit till att klimatförnekelse ökat. Den förmenta kopplingen mellan konservatism, främlingsfientlighet och klimatförnekelse betraktas som en förklaringsfaktor. Patrik Engellau förklarar att Energimyndigheten … ”kunde ha sparat sina miljoner och ringt till mig i stället så hade jag kunnat förklara. Men javisst ja! Staten vill ju inte spara pengar. Den vill föda sina aktivister.”

Det är aktivisterna som styr Sverige, Politikerväldet består av maktmänniskor som, i sin strävan att uppnå makt, anpassar sig till aktivisterna likt styrda robotar, eller humanoider. Spelteori kan utgöra basen för programmeringen av humanoiderna. En uppgift för Chalmers? Samhället skulle kunna spara in en hel del pengar.

Eva Danielsson frågar sig hur vi skall överleva: … ”det är verkligen pk-ismen med staten bakom sig, allas våra pengar och (o)fria institutioner, mot oss icke-pk.”

”Sanningen bör ju uppenbaras av sig självt med hjälp av tiden i många frågor, t ex vad gäller klimathotsbluffen, men i nuet oroar jag mig för de närmaste decenniernas svenska samhälle. Hur ska vi, våra barn och barnbarn kunna överleva, leva, i den schizofrena värld som PK-isterna tvingat på oss? Och om de fortsätter uppmuntra islamiseringen, så kommer ännu mera våld att bli vår vardag.”

”Klimatförnekelse” är ny term helt i George Orwells anda. Hur många vuxna människor har globalisterna och aktivisterna (används här synonymt med neomarxisterna, eller, PK-isterna) skrämt? Hur många barn har de satt skräck i? Till hur mycket uppgår kostnaderna för denna skrämselpropaganda? Vilken skada (i termer av resurser, tid, felprioriteringar, mänskligt lidande, etc.) har de förorsakat världen? Allt för att uppnå egen makt. Dessa människor är genuint onda.

Kort om detta kvacksalveri. Nobelpristagaren i fysik, Ivar Giaever, håller en föreläsning om “Global warming,” något som han betraktar vara en pseudovetenskap, alternativt är det någon form av religion.

Underdog konstaterar att syftet med denna pseudovetenskap är att …” kontrollera andra människor. Det gör det alltid. Det var marxismens mål, är PK-ismens mål och det uttalade målet med Agenda 2030. Vanliga människor förstår inte sitt eget bästa så vi, upplysta, måste fatta beslut åt dem. Därifrån är inte steget långt till att det måste vara något fel i huvudet på dem som inte har klimatångest och sedan kanske vi får spärra in dem på sinnessjukhus, för deras eget bästa och i all välmening förstås.”

Lennart Bengtsson förklarar att …” vad som skett på Chalmers är inget annat än ett exempel på ett intellektuellt och vetenskapligt förfall av allra värsta slag. För att hitta något motsvarande får man söka sig till vad som tidigare hände i Nazityskland och Sovjetunionen.”

Skribenten Kalla vågor över fot och hand …” ställer frågan vem styr? … ”Processen börjar bli tydlig, många inbillar sig att processen är reaktiv, att klimatförnekelseforskarna eller AFA eller Lööf och Wallström vs Peterson eller 7-klövern mot SD reagerar MOT något.”

”Så är det inte alls, för vem styr? Som Patrik skriver, vem får alla pengar? Många har nog lurats att tro att etablissemanget motiveras av att vara mot SD, mot nazister, mot klimatförnekare, eller mot genusskeptiker med en simpel dinglande snopp, detta är fel.”

”Det är mycket värre, de är FÖR något. De VILL något: de vill ha det så här!”

”Själva förstörandet och hatet och kontrollen är deras mål, och absurditeten i ovanstående är beviset, vad kommer härnäst???”

”Det är nästan omöjligt att fantisera fram något mera absurt men något värre blir det för de har fria händer, onda hycklande parasit-människor styr nu och ovanstående är ett exempel, inte på polarisering utan att vi, vanliga dugliga människor som vill vara rimligt fria och sköta oss själva är fienden. Vi skall styras och kontrolleras, det är inte ett medel, utan målet.”

Det Demokratiska partiet i USA, som kan sägas motsvara 7-Klövern i Sverige, har länge utmålats som det parti som har stått för omsorg om de svagare grupperna i samhället och för rättvisa och demokrati. Eller? Dinesh D’Souza avslöjar i sin senaste boken ”Death of a Nation” (boken har även filmatiserats) det Demokratiska partiets sanna rötter och nutidshistoria. Skribenten Steg för steg upp på en strand … ger sitt intryck av boken:

”Att läsa och lyssna på D’Souza är som att få en gardin att gå upp, allt ställs på huvudet och man tänker, det kan väl inte stämma? För det man fått itutat i sig det är ju att det är republikerna som är ”rasister” och giriga, men D’Souza för i bevis att demokraterna uppstod som slavägarnas parti, och man övergav aldrig sitt inre rasistiska etos, man bara transformerade slavarnas beroendeställning till att göra dem beroende av USAs version av VIK, för det delas visst ut pengar i USA, för att köpa deras röster. Det var redan från början ett hycklande korrupt maktparti som köpte underklassens röster, det var och är partiets raison d’être, och parasiterna i VIK kopierar bara ”pork-barrel politics” från USA.

Så det hycklande socialistiska etoset som utvecklades vidare i kommunismen med att påstå att en arbetarklass exploaterades för att man själv skulle kunna styra och profitera, var redan INNAN detta satt i system med den första versionen av identitetspolitik. Så den konflikt vi nu ser utspela sig där demokraternas utnyttjande av olika underklasser för att berika sig själv är gammal, och kopieras nu av ett politikervälde världen över. Det är, chockerande nog för en som indoktrinerats i Sverige, de konservativa som ALLTID stått för goda principer, rättvisa, individuell frihet och som alltid varit de minst rasistiska eftersom man vill att ALLA skall skärpa sig. Demokraterna och etablissemanget är exakt motsatsen till vad de säger, hyckleriet är deras innersta kärna, det är själva idén bakom demokraternas politik och socialism och pk-ism. De odlar svaghet, det är deras gröda på vilken de profiterar.”

All denna hycklande aktivism får full genomslagskraft i Sverige då det inte längre finns några balanserande krafter kvar. Vi har inte ens ett försvar värt namnet. Samhällets institutioner styrs idag av aktivister.

Eva får avsluta inlägget med konstaterandet att ”nu går Sverige Libanons eller forna Jugoslaviens väg. Samtidigt som åsiktskorridoren smalnar av till klaustrofobiska mått. Det bådar inte gott inför framtiden. Självbedrägeriets tid närmar sig sitt slut. Kaklet kommer snabbt närmar …”

Mest skrämmande är medelklassens passivitet. Vad väntar medelklassen på, en svart svan?

Johan Westerholm, ledarsidorna.se, Ahmed lämnar nu uppdraget som ordförande för SSU Skåne. Rötan, eller SSU Skånes kultur och åsikter, är spridda i vidare kretsar i partiet. Även till huvudstaden har denna nya form av socialdemokrati kunnat slå rot i ungdomsförbund samt moderparti.

Sand och sand och sand, detgodasamhallet.com, vanligt folk världen över upptäcker att vi nu styrs av ondskans principer och frenesin hos etablissemanget är mycket avslöjande. vanligt redigt folk förstår att Merkel måste bort och denna rörelse växer i hela Europa och i USA, ondskan har nu styrt så länge att folk börjar se den.

Mattias Albinsson, nyheteridag.se, en av dem som Transportstyrelsen gav full tillgång till sitt IT-nätverk är en före detta yrkesofficer som i över tio års tid arbetade på Serbiens största flygbas.Han var verksam under Kosovokriget 1998-99. Det kan Nyheter Idag avslöja efter att ha kontrollerat de personer som i strid mot gällande lagstiftning fick tillgång till myndighetens IT-system.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, Sven-Erik Österberg är sosse och att skrika afrofobi och rasism om allt är ju den nya socialdemokratin. Det visar inte minst SSU-skandalerna som rullats upp. Jag blir irriterad över att Länsstyrelsen nu används som plattform för rättighetsaktivister med enda målet att få alla att fokusera mer på hudfärg och ras, inte mindre.

Tillbaka till Home