Veckan som gått 3 november till 9 november 2018

Ansvar – En sönderrostad grundbult
Ett uttryck för ansvar är registrering i syfte att uppfylla ett ansvarsutkrävande. Registrering förekom i de flesta civilisationerna 3 000 år f.Kr., som inom de kaldeiska-babyloniska, assyriska och sumeriska civilisationerna. Ett skriftspråk – kilskrift – var ett återkommande skriftspråk vid registreringen. De första affärstransaktionerna finns noterade från denna tid. Inom Chao-dynastin (1122-256 f.Kr.) i Kina uppfyllde registreringen en viktig administrativ funktion. Oavsett perspektiv är tillämpningen av ansvarsbegreppet grundläggande för all mänsklig aktivitet. Det berör livet självt – vårt behov av minne. Att kunna hantera ansvar är ett grundläggande krav för att bli vuxen, enligt Jordan B. Peterson. Konsekvenserna som uppstår när ansvarsbegreppet korrumperas görs synligt i idag, då socialismen i stor utsträckning har berövat medborgaren ansvarsbegreppet och använder det i eget maktsyfte.

Torsten Sandström skriver under rubriken Att befrias från ansvar att ... ”problemet i vårt land – mer än i andra nationer i nordvästra Europa, tror jag – är att ansvar i praktiken sällan utkrävs. Utredningar om maktmissbruk läggs ned. Höjdarna sitter kvar eller omplaceras. Locket läggs på.”

Vidare skriver författaren att ... ”den omvända företeelsen, som också härjar i vårt land, är att den lilla människans ansvar konsekvent förminskas.” Hon förvandlas till ett offer … att ”svenska offerkulturen har många förgreningar och en mängd olika typer av människor i underordnad ställning omfattas. När det gäller kvinnor tänjs gränserna avsevärt, så att nästan alla pekas ut som offer på grund av sitt kön. Men de typiska offergrupperna är annars ungdomar, invandrare, brottslingar och anställda på låg nivå. Om rollerna kombineras hos någon enskild blir följden att personen ifråga närmast totalbefrias från ansvar.”

Torsten Sandström förklarar vidare att offerkulturen bygger på föreställningen att människan saknar en fri vilja. För att komma tillrätta med denna inställning krävs det, enligt författaren, närmast en revolution inom medier, politik, universitetsvärld, skola, rättsväsende och så vidare. Revolutionen lär utebli, utan det blir ytterligare en uppgift för den kommande finanskrisen att lösa. Vidare kan det vara viktigt att notera att den kristna religionen bygger på att människan har en fri vilja. Ansvar och fri vilja är en förutsättning för ett samhälle som bygger på västerländska normer och värderingar.

Aurora inser problemets allvar och skriver att ... "ett samhälle som ensidigt omfamnar extern-locus-of-control-synen (skylla sina brister och tillkortakommanden på andra och omvärlden än att istället ta sig själv i kragen) där människor ständigt kommer undan sitt eget ansvar och tillåts spela dumma hela livet kommer snart att gå under."

Även Jan Molin pekar på konsekvenserna av bristande ansvarstagande. … "svenskarna, har åtminstone de senaste 50-70 åren avskaffat och osynliggjort det personliga ansvaret. Först i den offentliga delen och senare med stora inbrytningar också i det privata näringslivet ... Ansvar kan bara tas av individer inte av några kollektiv! Detta är mycket viktigt att förstå, men begrips inte i Sverige. I huvudsak kan man nog säga att hela Sveriges hittillsvarande och ständigt ökande nedgång pga. stora problem, ej utmaningar, beror på bristande ansvarstagande.”

Eva Danielsson förklarar vad begreppet ansvarstagande innebär. ”Detta kan inte upprepas ofta nog, varje människa har ett ansvar för att ta hand om sig själv och utveckla och förvalta sin lott, ett ansvar för att bemöda sig för sina närmaste och ett ansvar för att försöka bidra till sitt samhälle.

I den ordningen. Och ordningen gäller varje individ men även varje nation, ta hand om det egna först, och bidra till helheten genom att inte behöva andras hjälp.”

Frågan hur samhällsupplösningen har kunnat pågå, till synes utan motstånd, under en sådan lång period som det är frågan om. Någon nämnde 50-70 år.

Jannorberg1 konstaterar att ... ”vi som passerat bäst före datum, dvs. pensionen, är ytterst de vilka måste reflektera över vår roll och vårt ansvar för att denna förflackning kunnat etsa sig fast så djupt i allas medvetande. Det är ju trots allt vår generation som låtit detta pågå så många år, vi har ju uppfostrat den generation som idag håller på att uppfostra sina egna ätteläggar.”

Patrik Engellau ständiga mantra om pk-ismens framväxt som förklaringsmodell måste kompletteras med vår generations eget ansvar.”

MOAB - det är ert fel. Och att du röstat för det.

Göran Holmström framhåller att ... ”Gud är död, dödad av den nya guden människan [jfr. Yuval Noah Harari, Homo Deus, 2015]. Dödaren av den fria viljan, genom att ta bort ansvaret så försvinner även det fria valet och ersätts av värdegrunden den heliga PK-religionen som skall frälsa mänskligheten från allt ont och bota både svält och sjukdomar.”

Social ordning förutsätter ansvar. Jordan B. Peterson (2018, s. xxviii) skriver (i något fri översättning) att ”de konstituerande delarna av världen som ett drama består av ordning och kaos, och inte av materiella ting. Ordning uppstår när människorna runt omkring dig agerar enligt begripliga normer, och att människorna förblir förutsägbara och samarbetsvilliga. Det handlar om en värld av social strukturer, utforskat territorium, och förtrogenhet. Kaos, däremot är i vilken mån - eller när - något oväntat händer. Ordning och kaos är yang och yin i den berömda taoistiska symbolen.”

Konsekvenserna på sikt i ett samhälle där ansvar och ordning är relativiserade, såsom de är i det PK-istiska Sverige, blir långtgående med tanke på den tekniska utvecklingen och den internationella konkurrensen.

Östrahult skriver att ... ”på samhällsnivå tror jag risken är stor att en del länder, som Sverige, kommer att få svårt att finna sin roll i ett mera avancerat samhälle. Vi ser redan nu hur rättsväsende, skolsystem mm havererar. Detta är inte förenligt med en mera avancerad värld. Det blir länder med mera ordning på torpet som tar över, främst i Asien tror jag. En del länder i forna Östeuropa har också bra förutsättningar.”

Vi låter Lennart Bengtsson avsluta inlägget med att vi befinner oss i en situation där ... ”det blir nödvändigt att börja se den svenska överheten som klienter i ställt för att de betraktar jordens befolkning som klienter som de vill vårda och ta hand om. Det är landets överhet som skall omskolas och inte folket. Vägrar de skall de bytas ut. De flesta människor vill innerst inne ta hand om sig själva. Detta skall självfallet uppmuntras och goda seder skall präntas in och dåligt beteende åtgärdas på lämpligt sätt.

För de av oss som växt upp i en annan tid än dagens kan säkert erinra sig alla nödvändiga tillsägelser som var en del av vår uppfostran och som var en förutsättning för ett sedermera fungerande samhälle.”

Katerina Janouch, katerinamagasin.se, i en nyutkommen rapport som presenteras av MSB hävdas att det största problemet för Sverige är att alternativa medier rapporterar om hur verkligheten faktiskt ser ut, för just deras välfärd, utan har högre syften, nämligen mänsklighetens framgång.

Erik van der Heeg, ledarsidorna.se, det utbildningsväsende som är det utvecklade samhällets yppersta frukt, bär således på fröet till detta samhälles egen undergång. Tankegångar som Schumpeter gav uttryck för 1942, ser på ett obehagligt sätt ut att bekräftas av den utveckling vi ser på många håll i den utvecklade delen av världen idag.

Ann Heberlein, ledarsidorna.se, vad är det med Jordan B Peterson som väcker så starka känslor? Han har påstått att det inte är fel om en kvinna väljer att bli sjuksköterska och en man blir asfaltläggare. Det står helt enkelt var och en fritt att själv välja hur de vill leva sina liv.

Anders Leion, detgodasamhallet.com, de sju partier som tillsammans varit ansvariga måste bilda regering - det mesta har beslutats i enhällighet. De skiljaktigheter som funnits har varit obetydliga och mest till för att det varit klädsamt. Dessa partier får axla ansvaret och dela på den vrede som kommer att riktas mot dem.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, säg åt dem att försöka använda huvudet även om det bär emot. Grundproblemet är att det civila samhället, medelklassen, familjerna med viss lättnad har överlämnat ansvaret för barnens uppfostran till den offentliga sektorn.

Tillbaka till Home

Du sköna nya värld i form av det globala imperiet
Till skillnad från traditionella imperiebyggare som Djingis Khan, Romarriket, Hitler och Stalin, som byggde sina imperier med fysiskt våld, bygger PK-isterna (globalister och aktivister) dagens globala imperium med information (indoktrinering och propaganda) i kombination med globala förändringsinstrument. Dessa består av (1) skrämma med klimathotet, och (2) massinvandring från dysfunktionella länder. Den förra mekanismen används för att hålla människorna på plats och medgörliga, den andra för att bryta ned nationalstaterna, dess institutioner, kulturer och normer. Etablerad media delar dagligen ut en ranson av den ultimata drogen fake news.

I boken Ship of Fools: How a Selfish Ruling Class Is Bringing America to the Brink of Revolution, beskriver Tucker Carlson (i översättning) hur etablissemanget har lämnat den vanliga amerikanen i sticket. Traditionella vänstermänniskor finns inte längre, skriver Tucker Carlson. ”De har ersatts av globalister som gömmer sin hårda ekonomiska agenda bakom en dimridå av identitetspolitik. De lägger ut ditt jobb på entreprenad medan de föreläser om badrum för transpersoner. Vänster och höger, säger Carlson, är inte längre meningsfulla kategorier i Amerika. Skillnaden går mellan dem som har nytta av status quo och dem som inte har det. Våra ledare är dårar, avslutar Carlson, "omedvetna om att de är kaptener på ett sjunkande skepp.” Boken avser att besvara den viktiga frågan hur vi styr tillbaka landet på rätt kurs.

Med tanke på att Sverige är det mest socialistiska landet i Västvärlden, blir effekterna av införandet av det globala imperiet tydligare i Sverige jämfört med jämförbara länder, exempelvis USA. I Sverige garanterar staten i god marxistisk ordning medborgarna rätten till arbete, bostad och utbildning. I Regeringsformens första kapitel, andra paragrafen står det: ”Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning …”.

Patrik Engellau skriver under rubriken När man uppfinner rättigheter att ...."det är inte bara i Sverige som politiker uppfinner rättigheter som andra ska finansiera. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett ännu stolligare aktstycke än den svenska regeringsformen.”

Vidare, ”i artikel 24 står det att ”var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet”.

Artikel 25 är ännu galnare:
Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

Alla i hela världen har alltså dessa rättigheter. … Det stora och skrämmande är att alltfler människor verkar börja tro att sådana här fejkrättigheter – där begreppet fejkrättigheter definieras som rättigheter som bara gäller om endast ett fåtal människor utkräver dem – faktiskt kan existera i sinnevärlden.”

Den senaste i raden av globala förändringsinstrument är FN:s globala migrationsavtal (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration), vilket är en global överenskommelse för säker, ordnad och regelmässig migration.

Martin Armstrong skriver (i en något fri översättning) att ... ”FN:s globala migrationsavtal är helt enkelt orealistiskt och misslyckas helt att förstå att det finns en stor skillnad mellan subventionerad migration och migration som skapar en möjlighet för sig själv och det nya hemlandet. … Migrationen till Europa idag är av en helt annan kvalitet än den som tidigare gick till USA. Migranter reser till Europa utan möjlighet att få anställning, förstå eller kunna prata språket, samtidigt som de lever mycket bättre på statlig välfärd än vad de skulle kunna göra hemma. Incitamenten är helt omvända.”

FN:s globala migrationsavtal betraktar nettoskattebetalarna i mottagarländerna som slavarbetare, då ekonomiska migranters rättigheter blir en tung börda för nettoskattebetalarna, speciellt då i ett socialistiskt land som Sverige. I ett demokratiskt land är det en folkomröstningsfråga, de som skall betala får göra sin stämma hörd. Utan folkomröstning har undertecknandet ingen demokratisk legitimitet.

Jagoda kommenterar FN:s globala migrationsavtal som ” …”ett fördrag och ett dokument som kommer att göra begreppen legal flykting, illegal flykting, asylsökande etc. helt obsoleta och inte nog med det i och med ratificeringen av detta självmordsdokument kommer inte endast alla att ges samma status som nu endast tillkommer medborgare i en nation eller i det här fallet en värdnation.

Men inte nog med det: Den grupp som nu diffust och vilseledande kallas för ”migranter” kommer att få ett lagfäst s.k. prioriteringsskydd dvs. de kommer att prioriteras i alla avseenden i relation till det presumtiva värdlandets medborgare. Detta dokument kommer den korrupta och mot de etniska svenskarna konspirerande politiska och ekonomiska ”Eliten” att smyga igenom dödstyst i FN den 10.12.2018. Då är Sverige i praktiken helt nedsläckt och den korrupta svenska konspirerande. Eliten kan smackande och grymtande av belåtenhet beredda sig på en orgie i lönedumpning, rättslöshet (för etniska svenskar) och skenande fastighetspriser. Paradiset är här nu! kommer de exalterat att ropa.

… självklart (kommer avtalet) ej att ratificeras av USA, Ryssland, Kina, Japan, Unger, Polen, Slovakien, Kroatien, Österrike, Danmark, Norge, Finland, Israel etc. då detta dokument upphäver den nationella suveräniteten hos de nationer som ratificerar detta självmordsdokument.”

Medan Martina ser .... ”en fördel med FNs dokument … det (kan) ändå inte bli värre än det redan är i sverige. Myndigheterna har förlorat kontrollen och oavsett vilka dokument de skriver på kommer de inte att kunna ändra på någonting i vilket fall.”

Rune frågar om undertecknandet kan vara giltigt. ”Har vår regering tillåtelse att underteckna ett sådant dokument utan att fråga svenska folket? Dessutom är ju den nuvarande regeringen en expeditionsministär. En ny kraftfull regering med andra värderingar kan ju riva itu sådana dokument med hänvisning till att de kommit till på ett kriminellt sätt. Och att de ansvariga kommer att åtalas.”

MOAB kommenterar korthugget, ”Östman har för länge sedan redogjort här för rättspositivismen. Lagarna följs ju ändå inte.”

Österrike säger blankt nej till FN:s globala migrationsavtal och ger sakligt grundade skäl till varför man avvisar avtalet. Lästips har kommenterat avtalet - Migrationspakten uppmanar de ingående staterna att ger migranter rättigheten att själva välja vilket land de vill flytta till och att de där ska få ett generöst stöd. Dessutom ska befolkningen i det mottagande landet inte få uttala sig negativt om invandringen, dvs. yttrandefriheten ska begränsas.

Tucker Carlson (se inledning) har helt rätt, tidigare fanns det en maktfördelning (checks and balances, maktfördelning, eller vikter och motvikter) mellan olika intressen, som höger mot vänster, kapitalister mot socialister, eller media mot politikerna. Idag har maktgrupperingarna sammansmält, vänster och höger är inte längre relevanta kategorier. Istället kan vi prata om PK-ism, som består av globalister och aktivister. Makt, inflytande och belöning utgör det kitt som knyter dem samman. Ambitionen är att skapa ett globalt imperium, där makten har det ultimate inflytandet. Medborgarna förvandlas till atomiserade, styrbara individer. FN:s globala migrationsavtal är ett steg på vägen.

Sixten Johansson utvecklar resonemanget, men anser att PK-ismen innehåller mer av fascism än av socialism. Han skriver att PK-ismens ...”destruktivitet beror på tillkommande faktorer: den saknar verklighetskontakt, har underhaltiga ledare, bygger på tvång, är globalistiskt storskalig, utnyttjar våldsapparat och tankestyrning, är ensidig och rigid. Den alarmerande bilden av dagens PK-istiska media-, kultur-, akademiker- och politikerskikt visar att Sverige leds mot globalfascismens fålla.”

Fredrik Östman beskriver framväxten av globalfascismen – ”globalistisk liberalism och nationalistisk socialism växte samman till just globalfascism, vilket orsakades av att den inhemska lönearbetande arbetarklassen genom teknisk utveckling och frånvaron av militära hot blev på alla sätt irrelevant. Globalliberalerna vände sig till den internationella arbetande arbetarklassen, som var billigare, och socialisterna vände sig till den inhemska bidragsberoende f.d. arbetareklassen, och eftersom de därmed inte längre konkurrerade med varandra, började de ömsesidigt understödja varandra.”

Oavsett benämning, aktivister och globalister styr utvecklingen av Västvärlden mot ett alltmer totalitärt välde.

Välkommen till du sköna nya värld!

Martin Armstrong, armstrongeconomics.com, ECB policy of “stimulating” the economy with negative interest rates has bankrupted state pension plans. This theory that lowering interest rates has NEVER been proven to have ever worked. The consequence of what we now face is a major pension crisis that is undermining the future of Western economies.

Martin Armstrong, armstrongeconomics.com, National Rally (formerly National Front) party’s candidates for the May European Parliament election are beating Macron in the polls. This is the first time the far-right party has overtaken Macron’s centrist movement in the polls which is a mirror of events in Germany with the rise of the AfD.

Lars Bern, anthropocene.live, klimatfrågans framväxt är intimt sammanbunden med globaliseringen och de ledande aktörerna i denna process. Detta gäller i synnerhet Rockefellers Chase Manhattan Bank, Rockefellerstiftelserna, Ford Foundation, Council on Foreign Relations, Trilaterala Kommissionen och de globala storföretag som är kopplade till denna krets (här ingår bland annat ExxonMobil och Chevron).

Tillbaka till Home

Dags att börja syna var den verkliga extremismen finns
Den österrikiske ekonomen Joseph Schumpeter förutsåg redan 1942 att det utbildningssystem som det kapitalistiska samhället har skapat förutsättningar för, bär på fröet till detta samhälles egen undergång. En process som är högst påtaglig idag, då den kapitalistiska marknadsekonomin utgör den ekonomiska basen för dagens socialistiska (jfr socialdemokratiska) samhälle, men även för nedmonteringen av vår nationella suveränitet. Risken är att när det socialistiska systemet kollapsar i Sverige (Sverige är ett korthus) drar det också med sig det kapitalistiska marknadssystemet i fallet.

Erik van der Heeg sammanfattar Schumpeters hypotes om orsaken till det kapitalistiska systemets undergång. Först bör nämnas att alla som har läst ekonomi på akademisk nivå har förmodligen kommit i kontakt med Schumpeters teorier om ekonomisk utveckling. Joseph Schumpeter är med andra ord en mycket välkänd och välrenommerad ekonom. En fråga, som kanske någon läsare kan besvara, är i vilken utsträckning Joseph Schumpeter var bekant med, eller kände till, Frankfurtskolans medlemmar och deras intellektuella arbete i USA, dvs. upphovsmännen till Frankfurtskolans revisionistiska marxism, och postmodernismen. Eller, med Jordan B. Petersons terminologi, neomarxismen:

”En konsekvens av ökat välstånd är … att universitet och högskolor expanderar, men den stora mängd personer som körs igenom utbildningssystemet behövs inte nödvändigtvis för att garantera systemets livskraft.

Universiteten kommer i allt högre grad producera personer, framför allt inom humaniora och samhällsvetenskap, som egentligen inte behövs. Men på grund av den mänskliga naturen kommer dessa skaror att ge sig själva ett slags pseudo-mening med sina liv. De kommer att se sig själva som ”kritiker” av den rådande samhällsordningen; de kommer peka på ”faror” och ”orättvisor” med kapitalism eller liberal demokrati. De kommer att se sig som ”de svagas” beskyddare.

Väl etablerad kommer denna nya klass av ”kritiker” inträda i rollen som aktivister, där uppgiften att förvalta successivt kommer att bytas ut mot det nya imperativet om att förändra. Men dessa förändringar leder inte till något skapande eller kreativt, utan till en förlamning av den kapitalism där innovationer frambringas och ett förtvinande av det demokratiska system där nya idéer kan formuleras – och allt under paroller av att ”skydda”, ”hjälpa” och ”underlätta”. Och processen är när den väl kommit igång omöjlig att hejda.”

Vilka uttryck får aktivismen när uppgiften är att bryta ned det bestående och skapa förändring för förändringens egen skull? Först måste vi ställa frågan på vilken sida etablissemanget står? Försvarar etablissemanget det svenska och Sverige som en självständig nation, eller är ambitionen att delta i en globalistisk världsordning? Eva Danielsson svara på den frågan genom att konstatera att ... ”Annie och Jan och de övriga vänstersinnade har politisk globalism via EU och FN som gemensamt övergripande mål. Svensk ekonomisk politik eller Sverige över huvud taget är ju av mindre betydelse för dem.

… Kanske hela Alliansen egentligen fört svenska folket bakom ljuset när de säger sig vilja bra saker för Sverige. På samma sätt som vänsterblocket låtsas bry sig om medborgarna. Alla sju partier är i så fall inne på samma linje med nedmontering av vår nationella suveränitet. Då återstår bara frågan hur de ska fördela makten mellan sig.”

Att bygga det globala imperiet är det nya imperativet. Svenska normer och värderingar, det kulturella, den svenska identiteten, den nationella suveräniteten, allt skall elimineras i PK-ismens (globalismens och vänsterideologins) namn.

Vad innebär detta?

Lars Bern anser att politikerväldet har antagit en global socialistisk agenda, ... "det enda oppositionspartiet är SD. Folkstyret i Sverige har upphört, politikerväldet har slagit in på en väg som för landet mot ett tillstånd av upplösning. Väljarna är helt maktlösa." Ivar Krastev har i boken Efter Europa dragit samma slutsats som Lars Bern, dvs. att politikerväldet ... "inte längre har kontakt med väljarna och det samhället som de förväntas företräda. Om inget oväntat inträffar är utgången given."

Politikerväldet, aktivister inom media och offentlig sektor, till och med personer inom näringslivet etiketterar meningsmotståndarna med invektiv, som exempelvis ”fascist”.

Sixten Johansson blev irriterad över de ständiga påhoppen. Frågan är om etiketterna är korrekta, eller om det mer handlar om den psykologiska försvarsmekanismen projektion. Enligt Wikipedia används termen projektion ”inom psykologin för att beskriva en försvarsmekanism som en person begagnar sig av då den inte vill eller kan kännas vid sina egna svagheter tillskriver andra personer eller sin omgivning dessa egenskaper för att försvara sin självbild.” Sixten Johansson ”ville på kortast möjliga tid – ett veckoslut – lära sig mer och pröva sina idéer om vad som kan fungera för dem som inte har ork eller tid att läsa tunga böcker. Resultatet ger bara en fingervisning.

Sixten Johansson gick igenom artiklarna om fascism i sex källor, som en intresserad svensk utan andra språkkunskaper bör kunna hämta fakta ur: nationalencyklopedin + Wikipedia på svenska, bokmål, nynorsk, danska och engelska. Texterna var oberoende av varandra och två var mer essäistiska, så de kontrasterade och fyllde ut varandra bra. Sixten Johansson antecknade varje delkriterium, yttring eller drag, som tycktes utmärka fascism (som inte alls är särskilt väldefinierad). Totalt blev det ca 40 punkter.

Dagen efter lästa Sixten Johansson några artiklar om socialdemokratin och speciellt serien på morpheusblogg.se kring Roland Huntfords bok om det socialdemokratiskt styrda Sverige. … Sedan gick Sixten Johansson igenom 40-punktslistan och satte hel eller halv poäng för i vilken grad han tyckte att det stämde in på socialdemokratin. Resultatet blev 20-30 poäng av 40 möjliga. Elakt kan man alltså säga att fascismens drag till 50-75 procent uppfylls av socialdemokratin. Inget annat svenskt parti torde komma upp i motsvarande, men inget annat har ju heller lika länge kunnat förverkliga sin ideologi.”

Då socialdemokraterna är den dominerande politiska kraften i Sverige, indikerar undersökningen att det i första rummet handlar om projektion. En kompletterande förklaring kan vara att etablissemanget står för globalism, medan en stor andel av meningsmotståndarna förespråkar någon form av nationalism. Att då använda härskarteknik för att tysta eller marginalisera meningsmotståndare genom att tillskriva dem negativa epitet är ett vanligt förekommande fenomen inom, exempelvis, politiken.

Vad står egentligen etiketten ”fascist” för? Skribenten ”The democratic contradictions of multiculturalism” besvara frågan:

”Fascismen byggde som jag förstår det på att den totalitära överheten visste bättre än vanligt folk, fascismen var också mot konservatism, vilket betyder att man också trodde sig veta bättre än beprövad erfarenhet och ville stöpa samhället till sin avbild. Hur jag än vrider och vänder mig så kommer jag fram till att det är dagens politiska etablissemang som är fascister, det är bara ytliga paraphernalia (attiraljer) som skiljer sig, EU, DÖ, indoktrineringen, hatet mot de som inte tycker som etablissemanget, föraktet för yttrandefrihet och man visar stort förstående för andra totalitära system som socialism och islam.”

Och skribenten vidareutvecklar tankegången. ”Den moderna fascismen är ju heller inte så dum att man pumpar upp en Mussolini-docka, istället så har man ett EU-parlament och FNs generalförsamling och Soros. Den moderna fascismen är heller inte så dum så att den dömer ut demokratin, mycket smartare då att folk TRO att de har demokrati, och så göra man vad man vill iallafall.

Den moderna fascismen har också gjort en gimmick av nazismen, för inget förenar som en tydlig lätt illustrerad motpol, så man har gjort förintelsen central, inte av omsorg om judar eller andra minoriteter, utan just för att kunna förtrycka majoriteten, och skapa sin makt på split och söndring genom massinvandring, det äldsta tricket i boken, jag lärde mig om det i Asterix-albumet tvedräkten. Romarna vände gallerna mot sig själva genom tvedräkt.”

Hur hänger de olika ideologierna samman? Anders Svensson besvarar frågan genom att påpekat att ...”ska man skriva om fascism eller nationalsocialism, börja med att placera dem rätt på den politiska skalan över ideologier. Både fascism och nationalsocialism är socialistiska ideologier som tillhör vänstersidan. Där befann de sig också till slutet av Andra Världskriget.

Efter Andra Världskriget ville de socialistiska ideologier som fanns kvar distansera sig från fascister och nationalsocialister eftersom de inte ville ha sin ideologi förknippade med dem. Medvetet placerade man fascister och nationalsocialister på högerkanten. Därmed skapade de även en legitimitet för de massmord socialister och kommunister har ägnat sig åt efter Andra Världskriget, eftersom debatten i stort mest handlar om Tysklands koncentrationsläger och inget om läger i andra länder eller att Fidel Castro är den värsta massmördaren av alla under 1900-talet om man ser till landets invånarantal.”

Uppenbarligen befinner vi oss i en process som förutsågs av Joseph Schumpeter redan på 1940-talet. Avsaknaden av balanserande krafter gör att PK-isterna (globalisterna och aktivisterna) agerar på ett i det närmsta fascistiskt sätt, där den enskilde medborgaren är helt utlämnad till politikernas och etablerad medias godtycke. Sixten Johansson har utvecklat liknanden tankar – ”Den alarmerande bilden av dagens PK-istiska media-, kultur-, akademiker- och politikerskikt visar att Sverige leds mot globalfascismens fålla.”

Om processen inte kan hejdas leder den till ett samhälle i upplösning, eller, med Katerina Janouchs ord, ett samhälle som går sönder.

Joseph Schumpeter har både rätt och fel, rätt när det gäller universitetens roll för att skapa samhällsomstörtande aktivister (kulturmarxister, postmodernister), fel när det gäller kapitalistsystemets undergång. Kapitalistsystemet överlever socialistsystemet, även om globalisterna (PK-isterna) lyckas genomdriva sin politik på kort sikt. Kina, Japan, Sydkorea, Ryssland, Ungern, Österrike, etc. förvaltar det kapitalistiska systemet. Vad vår tids samhällsomvandling handlar om är socialistsystemets kollaps, ett socialistsystem, likt en amöba, som har levt på det underliggande kapitalistiska, marknadsekonomiska systemet.

Katerina Janouch, katerinamagasin.se, svenska barn mår uselt, runt 250,000 unga uppskattas leva i hedersförtryck där deras fri- och rättigheter beskärs och där de misshandlas fysiskt och psykiskt. Situationen är inte bara oroande, den är ohållbar. Lägg till detta det faktum att många inom barn och ungdomspsykiatrin går på knäna.

Henrik Jönsson, youtube.com, Jordan B Peterson gästade det svenska pratprogrammet "Skavlan.” Kontrasten mellan Petersons och gästernas perspektiv utgjorde en frapperande kulturkrock. Det står helt enkelt var och en fritt att själv välja hur de vill leva sina liv.

Patrik Engellau, detgodasamhallet.com, den ena gruppen utgörs av medelklassarna vars kärna består av klimatskeptiker, migrationsskeptiker, konservativa samt män över 40 år. Den andra, som kan kallas PK-isterna, omfattar till exempel klimatalarmister, migrationsaktivister, unga kvinnor som tycker om djur, journalister (särskilt i statsmedia) och anställda inom det välfärdsindustriella komplexet.

Tillbaka till Home